}
logogodło

im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
Dziś jest sobota 11 lipca 2020, dziś są imieniny: Olgi i Pelagii

Komunikat

dodano: 2020-05-21 22:19:59

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stepnicy 
o zasadach funkcjonowania Szkoły w okresie Covid-19

I. Informacje ogólne.

1. W Szkole Podstawowej w Stepnicy od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. obowiązują wewnętrzne przepisy dotyczące organizacji pracy szkoły i organizacji i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki. Są to: 
1) Procedura przebywania rodziców i osób trzecich na terenie Szkoły Podstawowej w Stepnicy z dnia 20.05.2020 r.;
2) Procedura postępowania w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych
i pasożytniczych w Szkole Podstawowej w  Stepnicy z dnia 4 marca 2020 roku;
3) Zarządzenie Dyrektora Nr 22 z dnia 21 maja 2020 roku o ochronie uczniów i pracowników przed Covid-19; 
4) Zarządzenie Dyrektora Nr 23 z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu.
2. W Szkole Podstawowej w Stepnicy wprowadza się procedury zapewniające bezpieczne funkcjonowanie placówki w okresie stanu epidemii COVID 19. 

Obowiązują następujące procedury:

1) procedura  przyprowadzania i odbierania uczniów ze Szkoły Podstawowej – załącznik nr 1;
2) procedura pobytu i zabawy dzieci w sali dydaktycznej z uwzględnieniem  bezpieczeństwa w zachowaniu kontaktów społecznych w szkole  –  załącznik nr 2;
3) procedura wyjścia grupy uczniów na plac zabaw i boiska szkolne – załącznik nr 3;
4) procedura pobytu i zabawy grupy dzieci na placu zabaw i na boisku szkolnym w wyznaczonych strefach w szkole – załącznik nr 4;
5) procedura zgłaszania i reagowania na incydenty w grupie oraz stosowanie zabezpieczeń w trakcie wymaganych zabiegów higienicznych – załącznik nr  5;
6) procedura postępowania wobec dziecka w razie stwierdzenia zagrożenia wirusem COVID – 19 – załącznik nr 6;
7) procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u pracownika – załącznik nr 7;
8) procedura komunikacji z rodzicami uczniów – załącznik nr 8;
9) procedura przyjęcia dostaw gotowych posiłków i produktów z firmy cateringowej – załącznik nr 9;
10) harmonogram i procedura wydawania posiłków – załącznik nr 10;
11) procedura organizacji konsultacji dla uczniów klas prowadzonych na terenie placówki – załącznik nr 11;
3. Podczas przebywania w placówce, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, rodzice i uczniowie są zobowiązani do stosowania wszystkich wprowadzonych przepisów zapewniających zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID – 19.

II. Organizacja procesu opiekuńczo-wychowawczego dla uczniów klas I – III SP. 

1. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna z dnia 15 maja 2020 roku, określa liczbę uczniów w grupie nie większą niż 12 osób i minimalną przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci do 4 m2  na jedno dziecko i każdego opiekuna. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. Metraż w salach dydaktycznych szkoły  oraz określone przez GIS wytyczne w zakresie zachowania dystansu społecznego między dziećmi i pracownikami przedszkola (min. 2 metry), a także określenie minimalnej przestrzeni (4 m2 ),  pozwalają dyrektorowi na przyjęcie do szkoły na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze organizowane przez nauczycieli i wychowawców świetlicy do 10 dzieci w jednej grupie wychowawczej.
2. Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz z utrzymaniem miasta.
3. Dzieci w grupach wychowawczych mogą być zbliżone do siebie wiekowo i będą przebywać w jednej określonej ściśle sali, bez możliwości jej zmiany, mieszania czy łączenia grup.
4. Przed wejściem do holu szkoły dzieci będą miały mierzoną temperaturę i dezynfekowane ręce.
5. Sale będą przygotowane zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS, MZ i MEN 
z dnia 15 maja 2020 roku. W salach, w których będą przebywały dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz młodzież szkolna klas IV – VIII, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (dywany, miśki, pluszowe zabawki, materiały miękkie i nietrwałe typu: puzzle, książki, papiery i inne niemożliwe do dezynfekcji pomoce dydaktyczne).
6. W salach dydaktycznych, odległości pomiędzy stanowiskami pracy ucznia powinna wynosić min. 1,5 metra na dziecko. Uczniowie będą siedzieli pojedynczo w ławkach szkolnych. Zastosowana zostanie zasada: jeden uczeń – jedna ławka szkolna.
7. Podczas zabawy dzieci na Sali gimnastycznej będzie obowiązywał Regulamin korzystania z Sali gimnastycznej.
8. Zabawki, pomoce dydaktyczne użyte przez dziecko do zabawy oraz podczas zajęć wychowawczych będą czyszczone, dezynfekowane. Do ponownego wykorzystania w zabawie i pracy zabawki i pomoce będą przekazywane dzieciom po 48 godzinach od zdezynfekowania.
9. Sale dydaktyczne, będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy. W razie konieczności, wietrzenie będzie odbywać się w czasie zajęć.
10. Dzieci pod opieką nauczyciela, będą korzystały z placu zabaw oraz boisk szkolnych, znajdujących się na terenie placówki. Organizacja pobytu dzieci na świeżym powietrzu będzie uwzględniała zachowanie możliwie maksymalnej odległości dzieci od siebie oraz zmianowości grup tak, aby nie kontaktowały się ze sobą wzajemnie.
11. Sprzęt na boisku szkolnym wykorzystywany podczas zajęć prowadzonych z dziećmi będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
12. Na boisku szkolnym mogą przebywać 3 grupy dzieci przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans społeczny.
13. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych spośród dzieci zgłoszonych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych na terenie szkoły.
14. Dyrektor szkoły w terminie do 21 maja 2020 r. przekaże rodzicom informacje o wprowadzeniu zajęć dydaktycznych realizowanych w czasie pobytu dziecka w szkole.

III. Informacje dla nauczycieli.  

1. Nauczyciele w pierwszym dniu przyjęcia uczniów klas I – III do grup wychowawczych w szkole, przeprowadzą z dziećmi instruktaż dotyczący zasad obowiązujących w szkole oraz przeprowadzą pogadanki i warsztaty w zakresie bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole. Komunikaty i warsztaty mają wzbudzić w dzieciach poczucie troski, bezpieczeństwa i odpowiedzialność za swoje zachowanie. Zabrania się udzielania informacji, które mogą wywołać lęk u dzieci.
2. Żaden nauczyciel nie ma prawa organizować wyjść z dziećmi poza teren placówki.
3. Nauczyciele są zobowiązani o wyjątkową troskę o higienę rąk u dzieci, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie ze świeżego powietrza, po zabawie. Nauczyciele wdrażają dzieci do przestrzegania zasad i instrukcji mycia, dezynfekcji rąk, prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki i rękawiczek zgodnie z zaleceniami GIS.
4. Podczas opieki nad dziećmi, nauczyciele będą unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu, zachowując obowiązujące zalecenia GIS.
5. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, przy głównych wejściach do budynku, w salach dydaktycznych oraz izolatkach i w miejscach wydawania posiłków, wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji rąk.
6. Nauczyciele powinni zachowywać dystans społeczny w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 metra.
7. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy wychowawczej dostosowując je do potrzeb wychowanków, jednak nie rzadziej niż po 45 minutach pracy. Grupa wychowawcza spędza przerwy pod opieką nauczyciela - wychowawcy grupy.
8. Nauczyciele w swoich grupach wychowawczych będą pełnili dyżury podczas spożywania przez uczniów posiłków w stołówce szkolnej zgodnie za harmonogramem wydawania posiłków.
9. Na czas organizacji zajęć wychowawczo – opiekuńczych likwiduje się przerwy międzylekcyjne ustalone 1 września 2019 roku. Każdy nauczyciel ustala przerwę pomiędzy zajęciami, dostosowując czas pracy uczniów do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

IV. Informacje dla Rodziców

1. Rodzice do szkoły na zajęcia wychowawczo – opiekuńcze, zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i WWRD przyprowadzają dziecko zdrowe.
2. Dzieci chore, zakatarzone lub z podwyższoną temperaturą nie będą przyjmowane do placówki i nie będą mogły uczestniczyć w konsultacjach prowadzonych przez nauczycieli szkoły oraz w zajęciach j/w, a także  opiekuńczo – wychowawczych.
3. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi placówki fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
4. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich. Szczegółowe zasady określa procedura przyprowadzania i odbierania dzieci  ze szkoły. W przypadku uzasadnionego podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte do szkoły, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem.
5. Uczeń klasy IV – VIII, samodzielnie przychodzący na konsultacje do szkoły, w razie uzasadnionego podejrzenia, że może być chory i może zarażać inne dzieci, nie będzie przyjęty do szkoły, a rodzic zostanie niezwłocznie poinformowany o fakcie telefonicznie i poproszony o odebranie dziecka z placówki.
6. Rodzic dziecka, które podczas przyjęcia lub pobytu w szkole wykazywało objawy choroby zakaźnej i zostało nieprzyjęte lub odebrane z placówki, będą zobowiązani poinformować nauczyciela - wychowawcę i dyrektora szkoły o stanie zdrowia dziecka.

V. Informacje dla pracowników

1. Podczas wykonywania swoich obowiązków pracownicy na terenie placówki nie muszą korzystać z maseczek chroniących usta i nos. Rekomendowane są przyłbice.
2. Placówka jest wyposażona w określone, dopuszczone do użytku środki higieniczne, dezynfekcyjne i ochronne.
3. Pracownicy mają obowiązek stosowania środków zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami obowiązującymi w placówce. 
4. Szkoła zapewni komplety ochrony indywidualnej dla każdego pracownika – jednorazowe rękawiczki, maseczki, przyłbice.
5. W szkole wydzielone są pomieszczenia do izolacji w przypadku stwierdzenia zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-2 Covid-19. Izolatki wyposażone są w środki ochrony indywidualnej i płyny dezynfekujące, apteczkę pierwszej pomocy, termometr bezdotykowy. Ustalono szybki sposób komunikacji z dyrektorem m.in. do raportowania o liczbie dzieci lub sytuacji podejrzenia zakażenia.
6. Przygotowano procedury postępowania na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstruowano pracowników o ich stosowaniu.
7. W przypadkach nieobecności pracownika organizowane są zastępstwa.
8. W  szkole monitoruje się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, stołówce szkolnej i w pomieszczeniach spożywania posiłków, w salach gimnastycznych oraz na boisku szkolnym i placu zabaw.
9. Wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, zachowując m.in. odległości pomiędzy stanowiskami pracy zgodnie z wytycznymi GIS, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę zwrócono na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji miejsca pracy, zabezpieczania odpadów i usuwania ich z szkoły oraz przyjmowania przesyłek od dostawców.
10. Przygotowano i umieszczono w określonym miejscu (łatwy dostęp) ważne numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Procedury Covid Szkoła Podstawowa

Zgłoszenie dziecka

Oświadczenie rodzica lub ucznia po zakwalifikowaniu go na zajęcia

Badanie potrzeb uczniów klas VIII w zakresie konsultacji z nauczycielami

 

Szukaj na stronie

Wydarzenia
Pogoda
Licznik
Odwiedziło nas: 2436134 osób