logogodło

im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
Dziś jest piątek 04 listopada 2022, dziś są imieniny: Karola i Olgierda

Statut Przedszkola Samorządowego w Stepnicy

dodano: 2019-10-02 17:00:08

 

 

 

 

 

STATUT PRZEDSZKOLA

SAMORZĄDOWEGO

W STEPNICY

 

 

 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

im. Konstantego Maciejewicza

w Stepnicy

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

72-112 Stepnica, ul. Krzywoustego 4

tel/fax (091) 4188415, (091) 4188633

 

 

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1.      Przedszkole używa nazwy: Przedszkole Samorządowe

2.      Przedszkole Samorządowe zwane dalej „ przedszkolem” jest  jednostką organizacyjną Gminy Stepnica działającą  jako jednostka budżetowa.

3.      Siedziba przedszkola znajduje się w Stepnicy przy ul. Krzywoustego 4.

4.      Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina  Stepnica

5.      Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

6.      Przedszkole używa pieczęci o treści:

 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

im. Konstantego Maciejewicza

w Stepnicy

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

72-112 Stepnica, ul. Krzywoustego 4

tel/fax (091) 4188415, (091) 4188633

 

 

 

7.      Tablica informacyjna na budynku posiada treść:

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

W STEPNICY

 

8.      Przedszkole może ubiegać się o nadanie imienia na wniosek Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców.

9. Imię przedszkolu publicznemu nadaje organ prowadzący.

 

Cele i zadania przedszkola

 

§ 2

Przedszkole działa na podstawie:

 

1.      Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy;

2.      Ustawy z dnia 16 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela( Dz. U. z 2006r. Nr 97,poz.674 z późn.zm).

3.       Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 10, poz.1591 z późn. zm).

4.      Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

5.      Niniejszego statutu.

 

 

 

Rozdział II

 

Organizacja przedszkola

 

§ 3

 

1.      Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny.

2.      Dzienny czas pracy Przedszkola wynosi 9,5 godziny.

3.      Przerwa wakacyjna w działalności Przedszkola obejmuje miesiące lipiec lub sierpień zgodnie z planem urlopów ustalonym w Przedszkolu.

4.      Zmiana organizacji pracy Przedszkola dopuszczalna jest w okresie przerw świątecznych, ferii oraz wakacji, i może polegać na:

a)      zmniejszeniu liczby oddziałów w przypadku co najmniej 50 % absencji dzieci w oddziale,

b)      zmniejszeniu czasu pracy oddziałów w uzgodnieniu z rodzicami,
nie mniej jednak niż do 5 godzin dziennie,

c)      W okresach obniżonej frekwencji przedszkole zapewnia opiekę przy liczbie zgłoszeń większej niż 15 wychowanków.

 

§ 4

 

Przedszkole jest jednostka budżetową Gminy Stepnica, której działalność finansowana jest przez:

a) Gminę Stepnica

b)                  rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu.

 

§ 5

 

1.      Świadczenia udzielane przez Przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.

2.      Za pozostałe usługi świadczone przez Przedszkole rodzice lub opiekunowie dzieci objętych opieką Przedszkola wnoszą stałe, ryczałtowe opłaty miesięczne.

3.      Wysokość opłaty za świadczone usługi ustala Rada Gminy w Stepnicy. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za przedszkole regulują uchwały Rady Gminy w Stepnicy. Rodzice lub opiekunowie wnoszą stałe miesięczne opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu z góry do dnia 15-ego każdego miesiąca. Za nieterminowe wnoszenie opłat nalicza się odsetki ustawowe.

4.      Opłata stała za Przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka, trwającej mniej niż pełen miesiąc kalendarzowy.

5.      W przypadku usprawiedliwionej nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności (odliczana w następnym miesiącu).

6.      Odpłatności dokonują rodzice w kasie Urzędu Gminy Stepnicy lub na konto bankowe, wskazane przez ten organ.

7.      Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania podpisanej umowy dotyczącej korzystania z usług przedszkola oraz regulaminu przedszkola, a w szczególności do terminowego wnoszenia opłat za przedszkole.

8.      Przedszkole oferuje posiłki a o ich ilości decydują rodzice (lub opiekunowie) w zależności o możliwości finansowych i czasu pobytu dziecka w przedszkolu

9.      Placówka może być miejscem praktyk pedagogicznych dla potrzeb zakładu kształcącego nauczycieli.

10.  Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy (m.in. odpowiednia liczba dzieci w oddziale) oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

 

§ 6

 

1.      Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony
z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. Przedszkole jest wielooddziałowe.

2.      Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 .

3.      Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po złożeniu orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stanu zdrowia oraz po okresie próbnym jednego miesiąca, w którym dziecko wykaże, że może przebywać w grupie rówieśniczej.

4.      Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza odbywa się na podstawie programu wychowania w Przedszkolu uchwalonego przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzonego przez MEN, albo programu własnego opracowanego przez nauczycieli Przedszkola w ramach działalności innowacyjnej .

5.      Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora zgodnie z harmonogramem dotyczącym opiniowania arkuszy organizacyjnych placówek - najpóźniej do 15 maja.

6.      Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący przedszkole. W arkuszu organizacji Przedszkola zamieszcza się w szczególności:

a)      czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym

b)      liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,

c)      liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych,

d)     ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

7.      Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii, zasady organizacji nauki religii regulują odrębne przepisy.

8.      Planuje się również dodatkowe zajęcia organizowane w Przedszkolu z inicjatywy rodziców. Opłata za zajęcia dodatkowe pokrywana jest przez rodziców.

9.      Dzieci na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (gimnastyka korekcyjna, zajęcia muzyczne, język obcy itp.).

10.  Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców.

11.  Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez Dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on zasady ochrony zdrowia i higieny pracy i jest dostosowany do założeń organizacyjnych oraz oczekiwań rodziców.

12.  Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Rozkład dnia w miarę potrzeb może być zmieniony w ciągu roku.

13.  Liczba oddziałów zbliżonych wiekowo w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie.

 

§ 7

 

1.Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w programie rozwoju placówki i w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

2.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3.Czas zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii oraz innych zorganizowanych na życzenie rodziców wynosi:

a)z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut,

b)                 z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.

4.Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.

5.Na wniosek rodziców Przedszkole organizuje dla dzieci 5-6 letnich nieodpłatne lekcje religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię maja zapewnioną opiekę.

6.Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

7.Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

8.Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

 

§ 8

 

1.      Przedszkole prowadzi rekrutacje w oparciu o zasadę pełnej dostępności.

2.      2. Rekrutację prowadzi się w okresie

a)      Od 1 do 30 kwietnia – wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia dzieci do przedszkola

b)      od 1 do 15 maja – rozpatrywanie złożonych kart

c)16 maja – wywieszanie na tablicy informacyjnej przedszkola imiennej listy dzieci przyjętych do przedszkola, imiennej listy dzieci, które nie zostały przyjęte oraz informacji o ponownym rozpatrzeniu odwołań rodziców dzieci, które nie zostały przyjęte.

3.      W przypadku, kiedy liczba dzieci zgłoszonych do Przedszkola nie przekracza liczby miejsc, przyjęć dokonuje Dyrektor przedszkola na podstawie zgłoszonych i wypełnionych przez rodziców kart zgłoszeń.

4.      W przypadku większej liczby dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu przyjęć dzieci dokonuje dyrektor przedszkola, który jest przewodniczącym działającej komisji kwalifikacyjnej. Komisja kwalifikacyjna w szczególnie uzasadnionych przypadkach (liczba złożonych wniosków przewyższająca liczbę miejsc w przedszkolu) może przyjąć dodatkowe kryteria.

5.      Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w kolejności:

a)      Dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Stepnica

b)      Dzieci 5 i 6- letnie

c)      dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,

d)     dzieci matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji,

e)      dzieci już uczęszczające do Przedszkola,

f)       dzieci obojga rodziców pracujących,

g)      dzieci w rodzinach zastępczych,

 

 

 

§ 9.

 

1.Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

a)systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole (za okres miesiąca),

b)                  nieobecności dziecka (ponad 1 miesiąc) i nie zgłoszenia tego faktu do przedszkola,

c)nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu,

d)                 utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie

e)w przypadku dziecka 6-letniego podjęciu decyzji o przeniesieniu wychowanka do innego oddziału realizującego podstawę programową wychowania przedszkolnego.

2.Decyzję o skreśleniu dziecka z listy, drogą postanowienia, rodzice (opiekunowie prawni) otrzymują na piśmie z uzasadnieniem w terminie 7 dni od jej podjęcia. Od decyzji przysługuje odwołanie do organu prowadzącego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Cele i zadania przedszkola

 

§ 10

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na :

  1) wspomaganiu dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

  2) budowaniu systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

  3) kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

  4) rozwijaniu umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

  5)   stwarzaniu warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

  6) trosce o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa
 w zabawach i grach sportowych;

  7)  budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

  8) wprowadzeniu dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

  9) kształtowaniu u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

  10)  zapewnieniu dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

2. W celu realizacji zadan wychowania przedszkolnego, Przedszkole wspomaga rozwoj, wychowuje i kształci dzieci w następujących obszarach:

1) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2) Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

3) Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

4) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5) Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6) Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7) Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8) Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

9) Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10) Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11) Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12) Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14) Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

15) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

§ 11

 

1.Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym.

2.Organizacja pracy opiekuńczo – wychowawczej i dydaktycznej odbywa się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz na podstawie programu wychowania w przedszkolu uchwalonego przez Radę Pedagogiczną, obowiązujących zestawów programów wychowania w przedszkolu albo programu autorskiego w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.

3.Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju placówki, rocznym planie pracy przedszkola oraz w nauczycielskich planach pracy.

 

§ 12

 

1.Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem

a)dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką nauczycielki, która organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć.

b)                  dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.

c)nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.

d)                 każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.

e)nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.

f)nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.

g)                  obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrekcję oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. temperatura.

h)                  w przypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

i)  w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach. Wychowankowie za zgodą rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice na początku roku szkolnego (wrzesień).

j)  obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., przepisów ruchu drogowego.

2. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z Regulaminem spacerów i wycieczek obowiązującym w przedszkolu.

3. Budynek Przedszkola, przyległy teren i urządzenia odpowiadają ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozporządzeniom przeciwpożarowym.

 

§ 13

 

1.W ramach posiadanych możliwości Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez:

a)diagnozowanie środowiska wychowanków,

b)                 rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,

c)rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

d)                 organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

e)wspomaganie dziecka uzdolnionego,

f)podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczo – dydaktycznego przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

g)                 prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców,

h)                 wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

i)  udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

j)  wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

k)                 umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.

2.W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną.

3.W Przedszkolu prowadzone są systematycznie diagnozy poziomu sprawności wychowankow:

a)na wejściu w cykl edukacyjny,

b)                                          permanentne diagnozy bieżące, rozwojowe,

c)diagnozy dojrzałości pięciolatka.

4.Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

§ 14

 

1.Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział opiece:

a)jednego nauczyciela w przypadku 5-cio godzinnego czasu pracy oddziałów;

b)                 jednego lub dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-cio godzinnego czasu pracy, przy uwzględnieniu propozycji rodziców i opiekunów prawnych.

2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

3. Dla zachowania ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciele prowadzą w miarę możliwości swoje oddziały przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola.

4. Kierunkiem działań i doskonalenia pracy nauczycielek są działania nowatorskie, zaakceptowane przez radę pedagogiczną oraz organ prowadzący przedszkole.

 

ROZDZIAŁ IV

 

Organy przedszkola

 

§ 15

 

1.Organami przedszkola są:

a)Dyrektor Przedszkola,

b)

 

         STATUT PRZEDSZKOLA

          SAMORZĄDOWEGO

         W STEPNICY

 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

im. Konstantego Maciejewicza

w Stepnicy

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

72-112 Stepnica, ul. Krzywoustego 4

tel/fax (091) 4188415, (091) 4188633

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1.      Przedszkole używa nazwy: Przedszkole Samorządowe

2.      Przedszkole Samorządowe zwane dalej „ przedszkolem” jest  jednostką organizacyjną Gminy Stepnica działającą  jako jednostka budżetowa.

3.      Siedziba przedszkola znajduje się w Stepnicy przy ul. Krzywoustego 4.

4.      Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina  Stepnica

5.      Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

6.      Przedszkole używa pieczęci o treści:

 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

im. Konstantego Maciejewicza

w Stepnicy

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

72-112 Stepnica, ul. Krzywoustego 4

tel/fax (091) 4188415, (091) 4188633

 

 

 

7.      Tablica informacyjna na budynku posiada treść:

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

W STEPNICY

 

8.      Przedszkole może ubiegać się o nadanie imienia na wniosek Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców.

9. Imię przedszkolu publicznemu nadaje organ prowadzący.

 

Cele i zadania przedszkola

 

§ 2

Przedszkole działa na podstawie:

 

1.      Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy;

2.      Ustawy z dnia 16 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela( Dz. U. z 2006r. Nr 97,poz.674 z późn.zm).

3.       Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 10, poz.1591 z późn. zm).

4.      Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

5.      Niniejszego statutu.

 

 

 

Rozdział II

 

Organizacja przedszkola

 

§ 3

 

1.      Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny.

2.      Dzienny czas pracy Przedszkola wynosi 9,5 godziny.

3.      Przerwa wakacyjna w działalności Przedszkola obejmuje miesiące lipiec lub sierpień zgodnie z planem urlopów ustalonym w Przedszkolu.

4.      Zmiana organizacji pracy Przedszkola dopuszczalna jest w okresie przerw świątecznych, ferii oraz wakacji, i może polegać na:

a)      zmniejszeniu liczby oddziałów w przypadku co najmniej 50 % absencji dzieci w oddziale,

b)      zmniejszeniu czasu pracy oddziałów w uzgodnieniu z rodzicami,
nie mniej jednak niż do 5 godzin dziennie,

c)      W okresach obniżonej frekwencji przedszkole zapewnia opiekę przy liczbie zgłoszeń większej niż 15 wychowanków.

 

§ 4

 

Przedszkole jest jednostka budżetową Gminy Stepnica, której działalność finansowana jest przez:

a) Gminę Stepnica

b)                  rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu.

 

§ 5

 

1.      Świadczenia udzielane przez Przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.

2.      Za pozostałe usługi świadczone przez Przedszkole rodzice lub opiekunowie dzieci objętych opieką Przedszkola wnoszą stałe, ryczałtowe opłaty miesięczne.

3.      Wysokość opłaty za świadczone usługi ustala Rada Gminy w Stepnicy. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za przedszkole regulują uchwały Rady Gminy w Stepnicy. Rodzice lub opiekunowie wnoszą stałe miesięczne opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu z góry do dnia 15-ego każdego miesiąca. Za nieterminowe wnoszenie opłat nalicza się odsetki ustawowe.

4.      Opłata stała za Przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka, trwającej mniej niż pełen miesiąc kalendarzowy.

5.      W przypadku usprawiedliwionej nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności (odliczana w następnym miesiącu).

6.      Odpłatności dokonują rodzice w kasie Urzędu Gminy Stepnicy lub na konto bankowe, wskazane przez ten organ.

7.      Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania podpisanej umowy dotyczącej korzystania z usług przedszkola oraz regulaminu przedszkola, a w szczególności do terminowego wnoszenia opłat za przedszkole.

8.      Przedszkole oferuje posiłki a o ich ilości decydują rodzice (lub opiekunowie) w zależności o możliwości finansowych i czasu pobytu dziecka w przedszkolu

9.      Placówka może być miejscem praktyk pedagogicznych dla potrzeb zakładu kształcącego nauczycieli.

10.  Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy (m.in. odpowiednia liczba dzieci w oddziale) oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

 

§ 6

 

1.      Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony
z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. Przedszkole jest wielooddziałowe.

2.      Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 .

3.      Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po złożeniu orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stanu zdrowia oraz po okresie próbnym jednego miesiąca, w którym dziecko wykaże, że może przebywać w grupie rówieśniczej.

4.      Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza odbywa się na podstawie programu wychowania w Przedszkolu uchwalonego przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzonego przez MEN, albo programu własnego opracowanego przez nauczycieli Przedszkola w ramach działalności innowacyjnej .

5.      Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora zgodnie z harmonogramem dotyczącym opiniowania arkuszy organizacyjnych placówek - najpóźniej do 15 maja.

6.      Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący przedszkole. W arkuszu organizacji Przedszkola zamieszcza się w szczególności:

a)      czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym

b)      liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,

c)      liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych,

d)     ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

7.      Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii, zasady organizacji nauki religii regulują odrębne przepisy.

8.      Planuje się również dodatkowe zajęcia organizowane w Przedszkolu z inicjatywy rodziców. Opłata za zajęcia dodatkowe pokrywana jest przez rodziców.

9.      Dzieci na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (gimnastyka korekcyjna, zajęcia muzyczne, język obcy itp.).

10.  Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców.

11.  Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez Dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on zasady ochrony zdrowia i higieny pracy i jest dostosowany do założeń organizacyjnych oraz oczekiwań rodziców.

12.  Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Rozkład dnia w miarę potrzeb może być zmieniony w ciągu roku.

13.  Liczba oddziałów zbliżonych wiekowo w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie.

 

§ 7

 

1.Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w programie rozwoju placówki i w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

2.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3.Czas zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii oraz innych zorganizowanych na życzenie rodziców wynosi:

a)z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut,

b)                 z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.

4.Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.

5.Na wniosek rodziców Przedszkole organizuje dla dzieci 5-6 letnich nieodpłatne lekcje religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię maja zapewnioną opiekę.

6.Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

7.Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

8.Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

 

§ 8

 

1.      Przedszkole prowadzi rekrutacje w oparciu o zasadę pełnej dostępności.

2.      2. Rekrutację prowadzi się w okresie

a)      Od 1 do 30 kwietnia – wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia dzieci do przedszkola

b)      od 1 do 15 maja – rozpatrywanie złożonych kart

c)16 maja – wywieszanie na tablicy informacyjnej przedszkola imiennej listy dzieci przyjętych do przedszkola, imiennej listy dzieci, które nie zostały przyjęte oraz informacji o ponownym rozpatrzeniu odwołań rodziców dzieci, które nie zostały przyjęte.

3.      W przypadku, kiedy liczba dzieci zgłoszonych do Przedszkola nie przekracza liczby miejsc, przyjęć dokonuje Dyrektor przedszkola na podstawie zgłoszonych i wypełnionych przez rodziców kart zgłoszeń.

4.      W przypadku większej liczby dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu przyjęć dzieci dokonuje dyrektor przedszkola, który jest przewodniczącym działającej komisji kwalifikacyjnej. Komisja kwalifikacyjna w szczególnie uzasadnionych przypadkach (liczba złożonych wniosków przewyższająca liczbę miejsc w przedszkolu) może przyjąć dodatkowe kryteria.

5.      Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w kolejności:

a)      Dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Stepnica

b)      Dzieci 5 i 6- letnie

c)      dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,

d)     dzieci matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji,

e)      dzieci już uczęszczające do Przedszkola,

f)       dzieci obojga rodziców pracujących,

g)      dzieci w rodzinach zastępczych,

 

 

 

§ 9.

 

1.Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

a)systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole (za okres miesiąca),

b)                  nieobecności dziecka (ponad 1 miesiąc) i nie zgłoszenia tego faktu do przedszkola,

c)nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu,

d)                 utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie

e)w przypadku dziecka 6-letniego podjęciu decyzji o przeniesieniu wychowanka do innego oddziału realizującego podstawę programową wychowania przedszkolnego.

2.Decyzję o skreśleniu dziecka z listy, drogą postanowienia, rodzice (opiekunowie prawni) otrzymują na piśmie z uzasadnieniem w terminie 7 dni od jej podjęcia. Od decyzji przysługuje odwołanie do organu prowadzącego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Cele i zadania przedszkola

 

§ 10

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na :

  1) wspomaganiu dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

  2) budowaniu systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

  3) kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

  4) rozwijaniu umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

  5)   stwarzaniu warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

  6) trosce o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa
 w zabawach i grach sportowych;

  7)  budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

  8) wprowadzeniu dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

  9) kształtowaniu u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

  10)  zapewnieniu dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

2. W celu realizacji zadan wychowania przedszkolnego, Przedszkole wspomaga rozwoj, wychowuje i kształci dzieci w następujących obszarach:

1) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2) Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

3) Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

4) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5) Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6) Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7) Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8) Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

9) Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10) Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11) Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12) Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14) Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

15) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

§ 11

 

1.Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym.

2.Organizacja pracy opiekuńczo – wychowawczej i dydaktycznej odbywa się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz na podstawie programu wychowania w przedszkolu uchwalonego przez Radę Pedagogiczną, obowiązujących zestawów programów wychowania w przedszkolu albo programu autorskiego w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.

3.Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju placówki, rocznym planie pracy przedszkola oraz w nauczycielskich planach pracy.

 

§ 12

 

1.Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem

a)dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką nauczycielki, która organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć.

b)                  dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.

c)nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.

d)                 każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.

e)nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.

f)nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.

g)                  obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrekcję oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. temperatura.

h)                  w przypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

i)  w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach. Wychowankowie za zgodą rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice na początku roku szkolnego (wrzesień).

j)  obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., przepisów ruchu drogowego.

2. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z Regulaminem spacerów i wycieczek obowiązującym w przedszkolu.

3. Budynek Przedszkola, przyległy teren i urządzenia odpowiadają ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozporządzeniom przeciwpożarowym.

 

§ 13

 

1.W ramach posiadanych możliwości Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez:

a)diagnozowanie środowiska wychowanków,

b)                 rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,

c)rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

d)                 organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

e)wspomaganie dziecka uzdolnionego,

f)podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczo – dydaktycznego przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

g)                 prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców,

h)                 wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

i)  udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

j)  wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

k)                 umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.

2.W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną.

3.W Przedszkolu prowadzone są systematycznie diagnozy poziomu sprawności wychowankow:

a)na wejściu w cykl edukacyjny,

b)                                          permanentne diagnozy bieżące, rozwojowe,

c)diagnozy dojrzałości pięciolatka.

4.Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

§ 14

 

1.Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział opiece:

a)jednego nauczyciela w przypadku 5-cio godzinnego czasu pracy oddziałów;

b)                 jednego lub dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-cio godzinnego czasu pracy, przy uwzględnieniu propozycji rodziców i opiekunów prawnych.

2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

3. Dla zachowania ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciele prowadzą w miarę możliwości swoje oddziały przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola.

4. Kierunkiem działań i doskonalenia pracy nauczycielek są działania nowatorskie, zaakceptowane przez radę pedagogiczną oraz organ prowadzący przedszkole.

 

ROZDZIAŁ IV

 

Organy przedszkola

 

§ 15

 

1.Organami przedszkola są:

a)Dyrektor Przedszkola,

b)                  Rada Pedagogiczna,

c)Rada Rodziców.

2.Organy Przedszkola uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

 

§ 16

 

1.Dyrektor Przedszkola wybierany jest w drodze konkursu ogłaszanego przez Wójta Gminy Stepnica.

2.Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością Przedszkola, reprezentuje je jednoosobowo na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

3.Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.

4.Dyrektor przedszkola realizuje zadania określone ustawą, a w szczególności:

a)kieruje bieżącą działalnością przedszkola,

b)                  sprawuje nadzór pedagogiczny,

c)koordynuje opieką nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

d)                 organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

e)ustala ramowy rozkład dnia na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),

f)opracowuje roczny plan pracy placówki wspólnie z Radą Pedagogiczną

g)                  gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,

h)                  przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

i)  przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały w ramach ich kompetencji stanowiących,

j)  wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy,

k)                  dysponuje środkami finansowymi przedszkola zgodnie odpowiedzialność planem finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

l)  planuje i jest odpowiedzialny za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,

m)                organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

n)                  współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

o)                  kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

p)                  przyznaje nagrody, udziela kar pracownikom,

q)                  podejmuje decyzje o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola
w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną,

r)zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.,

s)stwarza dzieciom optymalne warunki do rozwoju,

t)współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

u)                  administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem.

5.W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z radą pedagogiczną i rodzicami, a w szczególności:

a)zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola;

b)                  w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.

6.Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

7.Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, przedstawia go radzie pedagogicznej i rodzicom.

8.Przed zakończeniem roku szkolnego dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej i rodzicom informacje o realizacji planu nadzoru pedagogicznego.

9.Dyrektor Przedszkola może powoływać zespoły i komisje zadaniowe do realizacji określonych zadań. W sklad zespołów mogą wchodzić nauczyciele, inni pracownicy przedszkola, rodzice. Zakres zadań i kompetencji zespołów lub komisji określa Dyrektor przedszkola drogą zarządzenia.

10.              Tryb wydawania zarządzeń przez dyrektora przedszkola:

a)Dyrektor przedszkola wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z zapewnieniem wychowankom i pracownikom bezpiecznych warunków pracy, pobytu, opieki.

b)                                          Dyrektor przedszkola wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w placówce.

c)Zarządzenia Dyrektora przedszkola podlegają ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń i na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

§ 17

 

1.Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

2.W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.

3.Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4.Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

5.Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

6.Rada Pedagogiczna otoczona jest z Urzędu ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

7.Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

a)przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian, a także przedłożenie go do uchwalenia Radzie Rodziców,

b)                  opracowanie rocznego planu pracy placówki,

c)podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,

d)                 uchwalenie regulaminu pracy rady pedagogicznej, regulaminu pracy,

e)ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,

f)podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy, ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

g)                  przeprowadzanie dwa razy w roku analizy realizacji planowanych zadań oraz dokonywanie oceny wyników pracy z wychowankami w poszczególnych oddziałach,

h)                  podejmowanie uchwał w sprawie zestawów programów wychowania przedszkolnego i przedszkolnego zestawu podręczników.

8.Rada Pedagogiczna opiniuje:

a)projekt planu finansowego przedszkola,

b)                  wnioski do dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli,

c)organizację pracy placówki, zwłaszcza projektowana organizacje pracy w ciągu tygodnia,

d)                 propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych.

9.Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.

10.              Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Rodziców, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

11.              W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

12.              Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.

13.              Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

14.              Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

15.              Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk co do podjęcia decyzji.

16.              Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał rady pedagogicznej jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

17.              Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności,
o którym mowa w  § 17 pkt. 5.

 

§ 18

 

1.Rada Rodziców stanowi reprezentacje rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola, która wspiera działalność statutową przedszkola.

2.Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

3.Rada Rodziców jest społecznym organem Przedszkola.

4.Członkowie Rady Rodziców wybierani są co roku podczas pierwszych zebrań grupowych rodziców, po jednym przedstawicielu rodziców z każdej grupy.

5.Rada Rodziców wybierana jest w tajnym głosowaniu przez rodziców dzieci poszczególnych oddziałów .

6.Rada Rodziców może występować do Dyrektora Przedszkola i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola, a w szczególności zaś:

a)bierze współudział w bieżącym planowaniu pracy przedszkola

b)               wyraża opinie na temat zestawów programów wychowania przedszkolnego i przedszkolnego zestawu podręczników

c) wyraża opinie na temat funkcjonowania przedszkola do organu sprawującego nadzór nad przedszkolem,

d)               uczestniczy w konsultacjach dotyczących zasad i wysokości odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

7.W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł i przeznaczać je na potrzeby Przedszkola. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.

 

§ 19

 

1.Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

2.Wszelkie spory między kolegialnymi organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor przedszkola, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów. Spory Dyrektora z kolegialnymi organami Przedszkola rozstrzyga Wójt Gminy Stepnica.

3.Każdy z organów przedszkola działa w ramach posiadanych kompetencji i regulaminów tak, aby przede wszystkim:

a)gwarantować każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji,

b)      zapewnić bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach; odbywa się to na posiedzeniach Rad Pedagogicznych planowanych i nadzwyczajnych, spotkaniach Rady Rodziców.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

Wychowankowie Przedszkola

 

§ 20

 

1.Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Przypadki określone są w § 8, pkt 5 b, c, d, e, f, ponadto dziecko to powinno być samodzielne w zakresie samoobsługi.

3.Dziecko w wieku powyżej 6 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do 10 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

4.Dziecko ma prawo do:

a)właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego zgodnie
z zasadami higieny pracy umysłowej:
-korzystania z pomieszczeń przedszkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych,
- korzystania z dodatkowych zajęć prowadzonych w placówce,
- korzystania z posiłków, a ich ilość zależy od czasu pobytu dziecka
 w placówce w ciągu dnia.

b)                ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej;

c) życzliwego i przedmiotowego traktowania w procesie wychowawczo dydaktycznym:
- korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego za zgodą rodziców,
-rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów
-pomocy w przypadku wyrównania rozwoju psychofizycznego.

d)     d) Przedszkole respektuje prawa dziecka do:
- akceptacji takim, jakim jest,
- aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
- spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
- snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie do snu "na rozkaz",
- indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
- pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi
 i dotkliwymi zdarzeniami,
- aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
- wspólnoty i solidarności w grupie,
- aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
- zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
- zwrócenia się o radę do osób odpowiedzialnych i zaangażowanych,
- komunikacji z dorosłymi na zasadzie równouprawnienia,
- spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi,
- badania i eksperymentowania,
- różnorodności doświadczeń,
- fantazji i własnych światów,
- nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
- przebywania w ramach swoich możliwości tam, gdzie chce,
- wystroju wnętrz odpowiadającego jego możliwościom percepcji i preferencjom,
- otoczenia różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym,
- zdrowego żywienia,
- do jedzenia jako przeżycia zmysłowego; odprężenia i spokoju podczas spożywania posiłków,
- jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawa do nauki regulowania własnych potrzeb,

e) Przy respektowaniu tych praw należy przyzwyczajać dzieci do:

- aktywności, twórczości, eksperymentowania,
- samodzielności w podejmowaniu zadań, w dokonywaniu wyborów,
- zaradności wobec sytuacji problemowych,
- działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami,
- poznawania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych,
- tolerancji, otwartości wobec innych,
- bycia z innymi i dla innych pomocnym,
- przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w Przedszkolu – własnego i innych;

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Rodzice

 

§ 21

 

1.Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

a)przestrzeganie niniejszego Statutu,

b)                 respektowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji,

c)zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

d)                 terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu,

e)informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu w formie ustnej lub pisemnej,

f)niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

2.Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola:

a)rodzic przestrzega godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

b)                 dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub opiekunów prawnych. W szczególnych przypadkach dyrektor przedszkola wyraża zgodę na odbiór dziecka przez osobę nieletnią na podstawie upoważnienia wydanego przez rodziców, prawnych opiekunów dziecka:

-    upoważnienie winno zawierać imię i nazwisko oraz wiek osoby odbierającej dziecko,

-    jednorazowe upoważnienie winno zawierać dane określone jak wyżej i być potwierdzone telefonicznie przez rodzica,

-    osoba upoważniona winna okazać pisemną zgodę rodzica oraz dowód tożsamości,

c)upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola

d)                                         życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe,

e)oświadczenie rodzica o odbiorze dziecka z przedszkola rodzice podpisują własnoręcznym podpisem

f)osoba odbierająca dziecko z przedszkola będąca w stanie nietrzeźwym nie będzie mogła go odebrać,

g)                                          w przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu jedną godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami, prawnymi opiekunami.

 

 

§ 22

 

1.Rodzice i nauczyciele obowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2.Nauczyciele współdziałają z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

 

3.Rodzice mają prawo do:

a)zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy Przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

b)                 uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju w rozmowach indywidualnych z pełnym poszanowaniem praw zawartych w Konwencji o Prawach dziecka,

c)uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

d)                 wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

e)wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa, radę rodziców.

 

§ 23

 

Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy Przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny Dyrektora i Rady Rodziców.

 

§ 24

 

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 3 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

 

§ 25

 

1.Formami współpracy Przedszkola z rodzicami są:

a)zebrania ogólne z rodzicami odbywające się co najmniej raz w roku lub zebrania rodziców danej grupy z Dyrektorem przedszkola;

b)                 zebrania grupowe odbywające się raz na kwartał;

c)konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem lub nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo-dydaktyczne (według potrzeb i oczekiwań rodziców);

d)                 kąciki dla rodziców - dostarczenie rodzicom wiadomości o życiu Przedszkola, zamieszczenie kalendarza imprez, ciekawych artykułów, zadań wychowawczo- dydaktycznych danego oddziału (zmiana raz w miesiącu),

e)zajęciaotwarte odbywające się co najmniej raz w roku.

f)popołudniowe spotkania z rodzicami ,

g)                 spotkania ze specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (psycholog, pedagog, logopeda).

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

§ 26

 

1. W przedszkolu są zatrudnieni:

a)Dyrektor,

b)             pracownicy pedagogiczni w liczbie wynikającej z czasu pracy i liczby oddziałów,

c) pracownicy administracyjni i obsługowi w liczbie uzależnionej od ustalonych potrzeb Przedszkola:

- woźne oddziałowe,

- pomoc nauczycielki,

- główny księgowy,

- specjalista ds. płac i administracji

2. W przedszkolu może być doraźnie utworzone stanowisko zastępcy dyrektora. W zakresie pełnienia jego obowiązków. Powierzenie tych zadań odbywa się drogą zarządzenia dyrektora przedszkola i włączane jest do akt osobowych wskazanej (upoważnionej) osoby. Powołania i odwołania zastępcy dokonuje Dyrektor przedszkola po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej oraz zgody Wójta Gminy Stepnica.

3. Osoba zastępująca Dyrektora wykonuje zadania zgodnie z ustalonym przez niego zakresem obowiązków.

4. Tryb zatrudnienia oraz wynagrodzenie poszczególnych pracowników określają odrębne przepisy.

5. Dyrektor przedszkola ustala poszczególnym pracownikom ich zakresy czynności

6. Szczegółowe zadania pracowników Przedszkola określają odrębne przepisy.

8.Personel obsługi obowiązany jest do współpracy z nauczycielami grupy w zakresie wychowania i opieki nad dzieckiem.

 

§ 27

 

Do zakresu zadań nauczycieli należy:

a)planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z wybranym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

b)                  wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

c)prowadzenie diagnozy pedagogicznej w grupie dzieci 5i 6 letnich mającej na celu poznanie
i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji i przekazywanie wyników diagnozy rodzicom

d)                 stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

e)odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu o poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.,

f)współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

g)                  planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

h)                  dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

i)  eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

j)  współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

k)                  prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

l)  realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

m)                czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień
 i uchwał,

n)                  inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym

o)                  realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

 

§ 28

 

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z jego rodzicami w celu:

a)poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

b)                  ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

c)włączenia ich w działalność Przedszkola.

 

§ 29

 

Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Postanowienia końcowe

 

§ 30

 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 

§ 31

 

Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych Dyrektor przedszkola udostępnia go każdemu zainteresowanemu.

 

§ 32

 

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

 

 

§ 33

 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 34

 

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.

 

§ 35

 

Rada Pedagogiczna jest organem upoważnionym do wprowadzania zmian w statucie Przedszkola. Zmiany te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 36

 

Tryb wprowadzania zmian w statucie przedszkola:

1. Nowelizacje statutu Przedszkola wynikają z faktu:

a) nowelizowania prawa powszechnego i lokalnego

b) jeden z organów Przedszkola doszedł do wniosku, że dotychczas obowiązujące postanowienia statutu krępują jego działania lub utrudniają podejmowanie nowoczesnych decyzji

c) stosowne zalecenia wydał organ kontrolny

b) inne potrzeby

2. Procedura  stanowienia zmian w statucie obejmuje:

a) przygotowanie przez radę pedagogiczną projektu statutu lub zmian w statucie

b) uchwalenie zmian przez radę pedagogiczną  i wysłanie  uchwalonego statutu lub zmian w nim do organu prowadzącego.

c) wysłanie przez uchwalonego statutu lub zmian w nim do kuratora oświaty .

3. Organy  kompetentne do opracowywania bądź ustalenia zmian w statucie:

a) rada pedagogiczna  /art.. 42 ust. 1 ustawy /

b) dyrektor Przedszkola

c) organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą; rada szkoły; organ prowadzący;

co najmniej 1/3 członków rady / art. 40 ust. /

 

 

 

 

Dyrektor Przedszkola

 

Rada Pedagogiczna,

c)Rada Rodziców.

2.Organy Przedszkola uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

 

§ 16

 

1.Dyrektor Przedszkola wybierany jest w drodze konkursu ogłaszanego przez Wójta Gminy Stepnica.

2.Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością Przedszkola, reprezentuje je jednoosobowo na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

3.Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.

4.Dyrektor przedszkola realizuje zadania określone ustawą, a w szczególności:

a)kieruje bieżącą działalnością przedszkola,

b)                  sprawuje nadzór pedagogiczny,

c)koordynuje opieką nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

d)                 organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

e)ustala ramowy rozkład dnia na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),

f)opracowuje roczny plan pracy placówki wspólnie z Radą Pedagogiczną

g)                  gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,

h)                  przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

i)  przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały w ramach ich kompetencji stanowiących,

j)  wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy,

k)                  dysponuje środkami finansowymi przedszkola zgodnie odpowiedzialność planem finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

l)  planuje i jest odpowiedzialny za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,

m)                organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

n)                  współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

o)                  kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

p)                  przyznaje nagrody, udziela kar pracownikom,

q)                  podejmuje decyzje o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola
w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną,

r)zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.,

s)stwarza dzieciom optymalne warunki do rozwoju,

t)współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

u)                  administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem.

5.W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z radą pedagogiczną i rodzicami, a w szczególności:

a)zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola;

b)                  w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.

6.Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

7.Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, przedstawia go radzie pedagogicznej i rodzicom.

8.Przed zakończeniem roku szkolnego dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej i rodzicom informacje o realizacji planu nadzoru pedagogicznego.

9.Dyrektor Przedszkola może powoływać zespoły i komisje zadaniowe do realizacji określonych zadań. W sklad zespołów mogą wchodzić nauczyciele, inni pracownicy przedszkola, rodzice. Zakres zadań i kompetencji zespołów lub komisji określa Dyrektor przedszkola drogą zarządzenia.

10.              Tryb wydawania zarządzeń przez dyrektora przedszkola:

a)Dyrektor przedszkola wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z zapewnieniem wychowankom i pracownikom bezpiecznych warunków pracy, pobytu, opieki.

b)                                          Dyrektor przedszkola wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w placówce.

c)Zarządzenia Dyrektora przedszkola podlegają ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń i na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

§ 17

 

1.Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

2.W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.

3.Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4.Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

5.Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

6.Rada Pedagogiczna otoczona jest z Urzędu ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

7.Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

a)przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian, a także przedłożenie go do uchwalenia Radzie Rodziców,

b)                  opracowanie rocznego planu pracy placówki,

c)podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,

d)                 uchwalenie regulaminu pracy rady pedagogicznej, regulaminu pracy,

e)ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,

f)podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy, ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

g)                  przeprowadzanie dwa razy w roku analizy realizacji planowanych zadań oraz dokonywanie oceny wyników pracy z wychowankami w poszczególnych oddziałach,

h)                  podejmowanie uchwał w sprawie zestawów programów wychowania przedszkolnego i przedszkolnego zestawu podręczników.

8.Rada Pedagogiczna opiniuje:

a)projekt planu finansowego przedszkola,

b)                  wnioski do dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli,

c)organizację pracy placówki, zwłaszcza projektowana organizacje pracy w ciągu tygodnia,

d)                 propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych.

9.Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.

10.              Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Rodziców, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

11.              W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

12.              Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.

13.              Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

14.              Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

15.              Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk co do podjęcia decyzji.

16.              Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał rady pedagogicznej jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

17.              Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności,
o którym mowa w  § 17 pkt. 5.

 

§ 18

 

1.Rada Rodziców stanowi reprezentacje rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola, która wspiera działalność statutową przedszkola.

2.Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

3.Rada Rodziców jest społecznym organem Przedszkola.

4.Członkowie Rady Rodziców wybierani są co roku podczas pierwszych zebrań grupowych rodziców, po jednym przedstawicielu rodziców z każdej grupy.

5.Rada Rodziców wybierana jest w tajnym głosowaniu przez rodziców dzieci poszczególnych oddziałów .

6.Rada Rodziców może występować do Dyrektora Przedszkola i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola, a w szczególności zaś:

a)bierze współudział w bieżącym planowaniu pracy przedszkola

b)               wyraża opinie na temat zestawów programów wychowania przedszkolnego i przedszkolnego zestawu podręczników

c) wyraża opinie na temat funkcjonowania przedszkola do organu sprawującego nadzór nad przedszkolem,

d)               uczestniczy w konsultacjach dotyczących zasad i wysokości odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

7.W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł i przeznaczać je na potrzeby Przedszkola. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.

 

§ 19

 

1.Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

2.Wszelkie spory między kolegialnymi organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor przedszkola, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów. Spory Dyrektora z kolegialnymi organami Przedszkola rozstrzyga Wójt Gminy Stepnica.

3.Każdy z organów przedszkola działa w ramach posiadanych kompetencji i regulaminów tak, aby przede wszystkim:

a)gwarantować każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji,

b)      zapewnić bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach; odbywa się to na posiedzeniach Rad Pedagogicznych planowanych i nadzwyczajnych, spotkaniach Rady Rodziców.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

Wychowankowie Przedszkola

 

§ 20

 

1.Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Przypadki określone są w § 8, pkt 5 b, c, d, e, f, ponadto dziecko to powinno być samodzielne w zakresie samoobsługi.

3.Dziecko w wieku powyżej 6 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do 10 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

4.Dziecko ma prawo do:

a)właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego zgodnie
z zasadami higieny pracy umysłowej:
-korzystania z pomieszczeń przedszkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych,
- korzystania z dodatkowych zajęć prowadzonych w placówce,
- korzystania z posiłków, a ich ilość zależy od czasu pobytu dziecka
 w placówce w ciągu dnia.

b)                ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej;

c) życzliwego i przedmiotowego traktowania w procesie wychowawczo dydaktycznym:
- korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego za zgodą rodziców,
-rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów
-pomocy w przypadku wyrównania rozwoju psychofizycznego.

d)     d) Przedszkole respektuje prawa dziecka do:
- akceptacji takim, jakim jest,
- aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
- spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
- snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie do snu "na rozkaz",
- indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
- pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi
 i dotkliwymi zdarzeniami,
- aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
- wspólnoty i solidarności w grupie,
- aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
- zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
- zwrócenia się o radę do osób odpowiedzialnych i zaangażowanych,
- komunikacji z dorosłymi na zasadzie równouprawnienia,
- spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi,
- badania i eksperymentowania,
- różnorodności doświadczeń,
- fantazji i własnych światów,
- nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
- przebywania w ramach swoich możliwości tam, gdzie chce,
- wystroju wnętrz odpowiadającego jego możliwościom percepcji i preferencjom,
- otoczenia różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym,
- zdrowego żywienia,
- do jedzenia jako przeżycia zmysłowego; odprężenia i spokoju podczas spożywania posiłków,
- jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawa do nauki regulowania własnych potrzeb,

e) Przy respektowaniu tych praw należy przyzwyczajać dzieci do:

- aktywności, twórczości, eksperymentowania,
- samodzielności w podejmowaniu zadań, w dokonywaniu wyborów,
- zaradności wobec sytuacji problemowych,
- działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami,
- poznawania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych,
- tolerancji, otwartości wobec innych,
- bycia z innymi i dla innych pomocnym,
- przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w Przedszkolu – własnego i innych;

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Rodzice

 

§ 21

 

1.Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

a)przestrzeganie niniejszego Statutu,

b)                 respektowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji,

c)zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

d)                 terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu,

e)informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu w formie ustnej lub pisemnej,

f)niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

2.Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola:

a)rodzic przestrzega godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

b)                 dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub opiekunów prawnych. W szczególnych przypadkach dyrektor przedszkola wyraża zgodę na odbiór dziecka przez osobę nieletnią na podstawie upoważnienia wydanego przez rodziców, prawnych opiekunów dziecka:

-    upoważnienie winno zawierać imię i nazwisko oraz wiek osoby odbierającej dziecko,

-    jednorazowe upoważnienie winno zawierać dane określone jak wyżej i być potwierdzone telefonicznie przez rodzica,

-    osoba upoważniona winna okazać pisemną zgodę rodzica oraz dowód tożsamości,

c)upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola

d)                                         życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe,

e)oświadczenie rodzica o odbiorze dziecka z przedszkola rodzice podpisują własnoręcznym podpisem

f)osoba odbierająca dziecko z przedszkola będąca w stanie nietrzeźwym nie będzie mogła go odebrać,

g)                                          w przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu jedną godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami, prawnymi opiekunami.

 

 

§ 22

 

1.Rodzice i nauczyciele obowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2.Nauczyciele współdziałają z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

 

3.Rodzice mają prawo do:

a)zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy Przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

b)                 uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju w rozmowach indywidualnych z pełnym poszanowaniem praw zawartych w Konwencji o Prawach dziecka,

c)uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

d)                 wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

e)wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa, radę rodziców.

 

§ 23

 

Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy Przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny Dyrektora i Rady Rodziców.

 

§ 24

 

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 3 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

 

§ 25

 

1.Formami współpracy Przedszkola z rodzicami są:

a)zebrania ogólne z rodzicami odbywające się co najmniej raz w roku lub zebrania rodziców danej grupy z Dyrektorem przedszkola;

b)                 zebrania grupowe odbywające się raz na kwartał;

c)konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem lub nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo-dydaktyczne (według potrzeb i oczekiwań rodziców);

d)                 kąciki dla rodziców - dostarczenie rodzicom wiadomości o życiu Przedszkola, zamieszczenie kalendarza imprez, ciekawych artykułów, zadań wychowawczo- dydaktycznych danego oddziału (zmiana raz w miesiącu),

e)zajęciaotwarte odbywające się co najmniej raz w roku.

f)popołudniowe spotkania z rodzicami ,

g)                 spotkania ze specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (psycholog, pedagog, logopeda).

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

§ 26

 

1. W przedszkolu są zatrudnieni:

a)Dyrektor,

b)             pracownicy pedagogiczni w liczbie wynikającej z czasu pracy i liczby oddziałów,

c) pracownicy administracyjni i obsługowi w liczbie uzależnionej od ustalonych potrzeb Przedszkola:

- woźne oddziałowe,

- pomoc nauczycielki,

- główny księgowy,

- specjalista ds. płac i administracji

2. W przedszkolu może być doraźnie utworzone stanowisko zastępcy dyrektora. W zakresie pełnienia jego obowiązków. Powierzenie tych zadań odbywa się drogą zarządzenia dyrektora przedszkola i włączane jest do akt osobowych wskazanej (upoważnionej) osoby. Powołania i odwołania zastępcy dokonuje Dyrektor przedszkola po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej oraz zgody Wójta Gminy Stepnica.

3. Osoba zastępująca Dyrektora wykonuje zadania zgodnie z ustalonym przez niego zakresem obowiązków.

4. Tryb zatrudnienia oraz wynagrodzenie poszczególnych pracowników określają odrębne przepisy.

5. Dyrektor przedszkola ustala poszczególnym pracownikom ich zakresy czynności

6. Szczegółowe zadania pracowników Przedszkola określają odrębne przepisy.

8.Personel obsługi obowiązany jest do współpracy z nauczycielami grupy w zakresie wychowania i opieki nad dzieckiem.

 

§ 27

 

Do zakresu zadań nauczycieli należy:

a)planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z wybranym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

b)                  wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

c)prowadzenie diagnozy pedagogicznej w grupie dzieci 5i 6 letnich mającej na celu poznanie
i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji i przekazywanie wyników diagnozy rodzicom

d)                 stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

e)odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu o poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.,

f)współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

g)                  planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

h)                  dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

i)  eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

j)  współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

k)                  prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

l)  realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

m)                czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień
 i uchwał,

n)                  inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym

o)                  realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

 

§ 28

 

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z jego rodzicami w celu:

a)poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

b)                  ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

c)włączenia ich w działalność Przedszkola.

 

§ 29

 

Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Postanowienia końcowe

 

§ 30

 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 

§ 31

 

Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych Dyrektor przedszkola udostępnia go każdemu zainteresowanemu.

 

§ 32

 

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

 

 

§ 33

 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 34

 

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.

 

§ 35

 

Rada Pedagogiczna jest organem upoważnionym do wprowadzania zmian w statucie Przedszkola. Zmiany te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 36

 

Tryb wprowadzania zmian w statucie przedszkola:

1. Nowelizacje statutu Przedszkola wynikają z faktu:

a) nowelizowania prawa powszechnego i lokalnego

b) jeden z organów Przedszkola doszedł do wniosku, że dotychczas obowiązujące postanowienia statutu krępują jego działania lub utrudniają podejmowanie nowoczesnych decyzji

c) stosowne zalecenia wydał organ kontrolny

b) inne potrzeby

2. Procedura  stanowienia zmian w statucie obejmuje:

a) przygotowanie przez radę pedagogiczną projektu statutu lub zmian w statucie

b) uchwalenie zmian przez radę pedagogiczną  i wysłanie  uchwalonego statutu lub zmian w nim do organu prowadzącego.

c) wysłanie przez uchwalonego statutu lub zmian w nim do kuratora oświaty .

3. Organy  kompetentne do opracowywania bądź ustalenia zmian w statucie:

a) rada pedagogiczna  /art.. 42 ust. 1 ustawy /

b) dyrektor Przedszkola

c) organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą; rada szkoły; organ prowadzący;

co najmniej 1/3 członków rady / art. 40 ust. /

 

 

 

 

Dyrektor Przedszkola

 

 

 

 

STATUT PRZEDSZKOLA

SAMORZĄDOWEGO

W STEPNICY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

im. Konstantego Maciejewicza

w Stepnicy

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

72-112 Stepnica, ul. Krzywoustego 4

tel/fax (091) 4188415, (091) 4188633

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1.      Przedszkole używa nazwy: Przedszkole Samorządowe

2.      Przedszkole Samorządowe zwane dalej „ przedszkolem” jest  jednostką organizacyjną Gminy Stepnica działającą  jako jednostka budżetowa.

3.      Siedziba przedszkola znajduje się w Stepnicy przy ul. Krzywoustego 4.

4.      Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina  Stepnica

5.      Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

6.      Przedszkole używa pieczęci o treści:

 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

im. Konstantego Maciejewicza

w Stepnicy

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

72-112 Stepnica, ul. Krzywoustego 4

tel/fax (091) 4188415, (091) 4188633

 

 

 

7.      Tablica informacyjna na budynku posiada treść:

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

W STEPNICY

 

8.      Przedszkole może ubiegać się o nadanie imienia na wniosek Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców.

9. Imię przedszkolu publicznemu nadaje organ prowadzący.

 

Cele i zadania przedszkola

 

§ 2

Przedszkole działa na podstawie:

 

1.      Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy;

2.      Ustawy z dnia 16 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela( Dz. U. z 2006r. Nr 97,poz.674 z późn.zm).

3.       Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 10, poz.1591 z późn. zm).

4.      Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

5.      Niniejszego statutu.

 

 

 

Rozdział II

 

Organizacja przedszkola

 

§ 3

 

1.      Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny.

2.      Dzienny czas pracy Przedszkola wynosi 9,5 godziny.

3.      Przerwa wakacyjna w działalności Przedszkola obejmuje miesiące lipiec lub sierpień zgodnie z planem urlopów ustalonym w Przedszkolu.

4.      Zmiana organizacji pracy Przedszkola dopuszczalna jest w okresie przerw świątecznych, ferii oraz wakacji, i może polegać na:

a)      zmniejszeniu liczby oddziałów w przypadku co najmniej 50 % absencji dzieci w oddziale,

b)      zmniejszeniu czasu pracy oddziałów w uzgodnieniu z rodzicami,
nie mniej jednak niż do 5 godzin dziennie,

c)      W okresach obniżonej frekwencji przedszkole zapewnia opiekę przy liczbie zgłoszeń większej niż 15 wychowanków.

 

§ 4

 

Przedszkole jest jednostka budżetową Gminy Stepnica, której działalność finansowana jest przez:

a) Gminę Stepnica

b)                  rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu.

 

§ 5

 

1.      Świadczenia udzielane przez Przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.

2.      Za pozostałe usługi świadczone przez Przedszkole rodzice lub opiekunowie dzieci objętych opieką Przedszkola wnoszą stałe, ryczałtowe opłaty miesięczne.

3.      Wysokość opłaty za świadczone usługi ustala Rada Gminy w Stepnicy. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za przedszkole regulują uchwały Rady Gminy w Stepnicy. Rodzice lub opiekunowie wnoszą stałe miesięczne opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu z góry do dnia 15-ego każdego miesiąca. Za nieterminowe wnoszenie opłat nalicza się odsetki ustawowe.

4.      Opłata stała za Przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka, trwającej mniej niż pełen miesiąc kalendarzowy.

5.      W przypadku usprawiedliwionej nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności (odliczana w następnym miesiącu).

6.      Odpłatności dokonują rodzice w kasie Urzędu Gminy Stepnicy lub na konto bankowe, wskazane przez ten organ.

7.      Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania podpisanej umowy dotyczącej korzystania z usług przedszkola oraz regulaminu przedszkola, a w szczególności do terminowego wnoszenia opłat za przedszkole.

8.      Przedszkole oferuje posiłki a o ich ilości decydują rodzice (lub opiekunowie) w zależności o możliwości finansowych i czasu pobytu dziecka w przedszkolu

9.      Placówka może być miejscem praktyk pedagogicznych dla potrzeb zakładu kształcącego nauczycieli.

10.  Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy (m.in. odpowiednia liczba dzieci w oddziale) oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

 

§ 6

 

1.      Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony
z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. Przedszkole jest wielooddziałowe.

2.      Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 .

3.      Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po złożeniu orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stanu zdrowia oraz po okresie próbnym jednego miesiąca, w którym dziecko wykaże, że może przebywać w grupie rówieśniczej.

4.      Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza odbywa się na podstawie programu wychowania w Przedszkolu uchwalonego przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzonego przez MEN, albo programu własnego opracowanego przez nauczycieli Przedszkola w ramach działalności innowacyjnej .

5.      Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora zgodnie z harmonogramem dotyczącym opiniowania arkuszy organizacyjnych placówek - najpóźniej do 15 maja.

6.      Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący przedszkole. W arkuszu organizacji Przedszkola zamieszcza się w szczególności:

a)      czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym

b)      liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,

c)      liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych,

d)     ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

7.      Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii, zasady organizacji nauki religii regulują odrębne przepisy.

8.      Planuje się również dodatkowe zajęcia organizowane w Przedszkolu z inicjatywy rodziców. Opłata za zajęcia dodatkowe pokrywana jest przez rodziców.

9.      Dzieci na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (gimnastyka korekcyjna, zajęcia muzyczne, język obcy itp.).

10.  Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców.

11.  Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez Dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on zasady ochrony zdrowia i higieny pracy i jest dostosowany do założeń organizacyjnych oraz oczekiwań rodziców.

12.  Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Rozkład dnia w miarę potrzeb może być zmieniony w ciągu roku.

13.  Liczba oddziałów zbliżonych wiekowo w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie.

 

§ 7

 

1.Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w programie rozwoju placówki i w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

2.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3.Czas zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii oraz innych zorganizowanych na życzenie rodziców wynosi:

a)z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut,

b)                 z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.

4.Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.

5.Na wniosek rodziców Przedszkole organizuje dla dzieci 5-6 letnich nieodpłatne lekcje religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię maja zapewnioną opiekę.

6.Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

7.Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

8.Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

 

§ 8

 

1.      Przedszkole prowadzi rekrutacje w oparciu o zasadę pełnej dostępności.

2.      2. Rekrutację prowadzi się w okresie

a)      Od 1 do 30 kwietnia – wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia dzieci do przedszkola

b)      od 1 do 15 maja – rozpatrywanie złożonych kart

c)16 maja – wywieszanie na tablicy informacyjnej przedszkola imiennej listy dzieci przyjętych do przedszkola, imiennej listy dzieci, które nie zostały przyjęte oraz informacji o ponownym rozpatrzeniu odwołań rodziców dzieci, które nie zostały przyjęte.

3.      W przypadku, kiedy liczba dzieci zgłoszonych do Przedszkola nie przekracza liczby miejsc, przyjęć dokonuje Dyrektor przedszkola na podstawie zgłoszonych i wypełnionych przez rodziców kart zgłoszeń.

4.      W przypadku większej liczby dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu przyjęć dzieci dokonuje dyrektor przedszkola, który jest przewodniczącym działającej komisji kwalifikacyjnej. Komisja kwalifikacyjna w szczególnie uzasadnionych przypadkach (liczba złożonych wniosków przewyższająca liczbę miejsc w przedszkolu) może przyjąć dodatkowe kryteria.

5.      Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w kolejności:

a)      Dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Stepnica

b)      Dzieci 5 i 6- letnie

c)      dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,

d)     dzieci matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji,

e)      dzieci już uczęszczające do Przedszkola,

f)       dzieci obojga rodziców pracujących,

g)      dzieci w rodzinach zastępczych,

 

 

 

§ 9.

 

1.Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

a)systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole (za okres miesiąca),

b)                  nieobecności dziecka (ponad 1 miesiąc) i nie zgłoszenia tego faktu do przedszkola,

c)nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu,

d)                 utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie

e)w przypadku dziecka 6-letniego podjęciu decyzji o przeniesieniu wychowanka do innego oddziału realizującego podstawę programową wychowania przedszkolnego.

2.Decyzję o skreśleniu dziecka z listy, drogą postanowienia, rodzice (opiekunowie prawni) otrzymują na piśmie z uzasadnieniem w terminie 7 dni od jej podjęcia. Od decyzji przysługuje odwołanie do organu prowadzącego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Cele i zadania przedszkola

 

§ 10

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na :

  1) wspomaganiu dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

  2) budowaniu systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

  3) kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

  4) rozwijaniu umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

  5)   stwarzaniu warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

  6) trosce o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa
 w zabawach i grach sportowych;

  7)  budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

  8) wprowadzeniu dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

  9) kształtowaniu u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

  10)  zapewnieniu dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

2. W celu realizacji zadan wychowania przedszkolnego, Przedszkole wspomaga rozwoj, wychowuje i kształci dzieci w następujących obszarach:

1) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2) Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

3) Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

4) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5) Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6) Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7) Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8) Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

9) Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10) Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11) Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12) Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14) Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

15) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

§ 11

 

1.Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym.

2.Organizacja pracy opiekuńczo – wychowawczej i dydaktycznej odbywa się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz na podstawie programu wychowania w przedszkolu uchwalonego przez Radę Pedagogiczną, obowiązujących zestawów programów wychowania w przedszkolu albo programu autorskiego w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.

3.Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju placówki, rocznym planie pracy przedszkola oraz w nauczycielskich planach pracy.

 

§ 12

 

1.Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem

a)dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką nauczycielki, która organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć.

b)                  dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.

c)nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.

d)                 każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.

e)nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.

f)nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.

g)                  obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrekcję oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. temperatura.

h)                  w przypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

i)  w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach. Wychowankowie za zgodą rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice na początku roku szkolnego (wrzesień).

j)  obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., przepisów ruchu drogowego.

2. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z Regulaminem spacerów i wycieczek obowiązującym w przedszkolu.

3. Budynek Przedszkola, przyległy teren i urządzenia odpowiadają ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozporządzeniom przeciwpożarowym.

 

§ 13

 

1.W ramach posiadanych możliwości Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez:

a)diagnozowanie środowiska wychowanków,

b)                 rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,

c)rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

d)                 organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

e)wspomaganie dziecka uzdolnionego,

f)podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczo – dydaktycznego przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

g)                 prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców,

h)                 wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

i)  udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

j)  wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

k)                 umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.

2.W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną.

3.W Przedszkolu prowadzone są systematycznie diagnozy poziomu sprawności wychowankow:

a)na wejściu w cykl edukacyjny,

b)                                          permanentne diagnozy bieżące, rozwojowe,

c)diagnozy dojrzałości pięciolatka.

4.Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

§ 14

 

1.Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział opiece:

a)jednego nauczyciela w przypadku 5-cio godzinnego czasu pracy oddziałów;

b)                 jednego lub dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-cio godzinnego czasu pracy, przy uwzględnieniu propozycji rodziców i opiekunów prawnych.

2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

3. Dla zachowania ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciele prowadzą w miarę możliwości swoje oddziały przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola.

4. Kierunkiem działań i doskonalenia pracy nauczycielek są działania nowatorskie, zaakceptowane przez radę pedagogiczną oraz organ prowadzący przedszkole.

 

ROZDZIAŁ IV

 

Organy przedszkola

 

§ 15

 

1.Organami przedszkola są:

a)Dyrektor Przedszkola,

b)                  Rada Pedagogiczna,

c)Rada Rodziców.

2.Organy Przedszkola uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

 

§ 16

 

1.Dyrektor Przedszkola wybierany jest w drodze konkursu ogłaszanego przez Wójta Gminy Stepnica.

2.Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością Przedszkola, reprezentuje je jednoosobowo na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

3.Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.

4.Dyrektor przedszkola realizuje zadania określone ustawą, a w szczególności:

a)kieruje bieżącą działalnością przedszkola,

b)                  sprawuje nadzór pedagogiczny,

c)koordynuje opieką nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

d)                 organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

e)ustala ramowy rozkład dnia na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),

f)opracowuje roczny plan pracy placówki wspólnie z Radą Pedagogiczną

g)                  gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,

h)                  przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

i)  przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały w ramach ich kompetencji stanowiących,

j)  wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy,

k)                  dysponuje środkami finansowymi przedszkola zgodnie odpowiedzialność planem finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

l)  planuje i jest odpowiedzialny za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,

m)                organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

n)                  współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

o)                  kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

p)                  przyznaje nagrody, udziela kar pracownikom,

q)                  podejmuje decyzje o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola
w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną,

r)zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.,

s)stwarza dzieciom optymalne warunki do rozwoju,

t)współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

u)                  administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem.

5.W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z radą pedagogiczną i rodzicami, a w szczególności:

a)zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola;

b)                  w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.

6.Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

7.Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, przedstawia go radzie pedagogicznej i rodzicom.

8.Przed zakończeniem roku szkolnego dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej i rodzicom informacje o realizacji planu nadzoru pedagogicznego.

9.Dyrektor Przedszkola może powoływać zespoły i komisje zadaniowe do realizacji określonych zadań. W sklad zespołów mogą wchodzić nauczyciele, inni pracownicy przedszkola, rodzice. Zakres zadań i kompetencji zespołów lub komisji określa Dyrektor przedszkola drogą zarządzenia.

10.              Tryb wydawania zarządzeń przez dyrektora przedszkola:

a)Dyrektor przedszkola wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z zapewnieniem wychowankom i pracownikom bezpiecznych warunków pracy, pobytu, opieki.

b)                                          Dyrektor przedszkola wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w placówce.

c)Zarządzenia Dyrektora przedszkola podlegają ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń i na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

§ 17

 

1.Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

2.W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.

3.Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4.Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

5.Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

6.Rada Pedagogiczna otoczona jest z Urzędu ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

7.Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

a)przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian, a także przedłożenie go do uchwalenia Radzie Rodziców,

b)                  opracowanie rocznego planu pracy placówki,

c)podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,

d)                 uchwalenie regulaminu pracy rady pedagogicznej, regulaminu pracy,

e)ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,

f)podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy, ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

g)                  przeprowadzanie dwa razy w roku analizy realizacji planowanych zadań oraz dokonywanie oceny wyników pracy z wychowankami w poszczególnych oddziałach,

h)                  podejmowanie uchwał w sprawie zestawów programów wychowania przedszkolnego i przedszkolnego zestawu podręczników.

8.Rada Pedagogiczna opiniuje:

a)projekt planu finansowego przedszkola,

b)                  wnioski do dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli,

c)organizację pracy placówki, zwłaszcza projektowana organizacje pracy w ciągu tygodnia,

d)                 propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych.

9.Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.

10.              Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Rodziców, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

11.              W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

12.              Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.

13.              Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

14.              Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

15.              Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk co do podjęcia decyzji.

16.              Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał rady pedagogicznej jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

17.              Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności,
o którym mowa w  § 17 pkt. 5.

 

§ 18

 

1.Rada Rodziców stanowi reprezentacje rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola, która wspiera działalność statutową przedszkola.

2.Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

3.Rada Rodziców jest społecznym organem Przedszkola.

4.Członkowie Rady Rodziców wybierani są co roku podczas pierwszych zebrań grupowych rodziców, po jednym przedstawicielu rodziców z każdej grupy.

5.Rada Rodziców wybierana jest w tajnym głosowaniu przez rodziców dzieci poszczególnych oddziałów .

6.Rada Rodziców może występować do Dyrektora Przedszkola i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola, a w szczególności zaś:

a)bierze współudział w bieżącym planowaniu pracy przedszkola

b)               wyraża opinie na temat zestawów programów wychowania przedszkolnego i przedszkolnego zestawu podręczników

c) wyraża opinie na temat funkcjonowania przedszkola do organu sprawującego nadzór nad przedszkolem,

d)               uczestniczy w konsultacjach dotyczących zasad i wysokości odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

7.W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł i przeznaczać je na potrzeby Przedszkola. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.

 

§ 19

 

1.Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

2.Wszelkie spory między kolegialnymi organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor przedszkola, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów. Spory Dyrektora z kolegialnymi organami Przedszkola rozstrzyga Wójt Gminy Stepnica.

3.Każdy z organów przedszkola działa w ramach posiadanych kompetencji i regulaminów tak, aby przede wszystkim:

a)gwarantować każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji,

b)      zapewnić bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach; odbywa się to na posiedzeniach Rad Pedagogicznych planowanych i nadzwyczajnych, spotkaniach Rady Rodziców.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

Wychowankowie Przedszkola

 

§ 20

 

1.Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Przypadki określone są w § 8, pkt 5 b, c, d, e, f, ponadto dziecko to powinno być samodzielne w zakresie samoobsługi.

3.Dziecko w wieku powyżej 6 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do 10 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

4.Dziecko ma prawo do:

a)właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego zgodnie
z zasadami higieny pracy umysłowej:
-korzystania z pomieszczeń przedszkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych,
- korzystania z dodatkowych zajęć prowadzonych w placówce,
- korzystania z posiłków, a ich ilość zależy od czasu pobytu dziecka
 w placówce w ciągu dnia.

b)                ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej;

c) życzliwego i przedmiotowego traktowania w procesie wychowawczo dydaktycznym:
- korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego za zgodą rodziców,
-rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów
-pomocy w przypadku wyrównania rozwoju psychofizycznego.

d)     d) Przedszkole respektuje prawa dziecka do:
- akceptacji takim, jakim jest,
- aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
- spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
- snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie do snu "na rozkaz",
- indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
- pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi
 i dotkliwymi zdarzeniami,
- aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
- wspólnoty i solidarności w grupie,
- aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
- zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
- zwrócenia się o radę do osób odpowiedzialnych i zaangażowanych,
- komunikacji z dorosłymi na zasadzie równouprawnienia,
- spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi,
- badania i eksperymentowania,
- różnorodności doświadczeń,
- fantazji i własnych światów,
- nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
- przebywania w ramach swoich możliwości tam, gdzie chce,
- wystroju wnętrz odpowiadającego jego możliwościom percepcji i preferencjom,
- otoczenia różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym,
- zdrowego żywienia,
- do jedzenia jako przeżycia zmysłowego; odprężenia i spokoju podczas spożywania posiłków,
- jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawa do nauki regulowania własnych potrzeb,

e) Przy respektowaniu tych praw należy przyzwyczajać dzieci do:

- aktywności, twórczości, eksperymentowania,
- samodzielności w podejmowaniu zadań, w dokonywaniu wyborów,
- zaradności wobec sytuacji problemowych,
- działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami,
- poznawania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych,
- tolerancji, otwartości wobec innych,
- bycia z innymi i dla innych pomocnym,
- przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w Przedszkolu – własnego i innych;

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Rodzice

 

§ 21

 

1.Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

a)przestrzeganie niniejszego Statutu,

b)                 respektowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji,

c)zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

d)                 terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu,

e)informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu w formie ustnej lub pisemnej,

f)niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

2.Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola:

a)rodzic przestrzega godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

b)                 dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub opiekunów prawnych. W szczególnych przypadkach dyrektor przedszkola wyraża zgodę na odbiór dziecka przez osobę nieletnią na podstawie upoważnienia wydanego przez rodziców, prawnych opiekunów dziecka:

-    upoważnienie winno zawierać imię i nazwisko oraz wiek osoby odbierającej dziecko,

-    jednorazowe upoważnienie winno zawierać dane określone jak wyżej i być potwierdzone telefonicznie przez rodzica,

-    osoba upoważniona winna okazać pisemną zgodę rodzica oraz dowód tożsamości,

c)upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola

d)                                         życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe,

e)oświadczenie rodzica o odbiorze dziecka z przedszkola rodzice podpisują własnoręcznym podpisem

f)osoba odbierająca dziecko z przedszkola będąca w stanie nietrzeźwym nie będzie mogła go odebrać,

g)                                          w przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu jedną godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami, prawnymi opiekunami.

 

 

§ 22

 

1.Rodzice i nauczyciele obowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2.Nauczyciele współdziałają z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

 

3.Rodzice mają prawo do:

a)zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy Przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

b)                 uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju w rozmowach indywidualnych z pełnym poszanowaniem praw zawartych w Konwencji o Prawach dziecka,

c)uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

d)                 wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

e)wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa, radę rodziców.

 

§ 23

 

Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy Przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny Dyrektora i Rady Rodziców.

 

§ 24

 

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 3 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

 

§ 25

 

1.Formami współpracy Przedszkola z rodzicami są:

a)zebrania ogólne z rodzicami odbywające się co najmniej raz w roku lub zebrania rodziców danej grupy z Dyrektorem przedszkola;

b)                 zebrania grupowe odbywające się raz na kwartał;

c)konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem lub nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo-dydaktyczne (według potrzeb i oczekiwań rodziców);

d)                 kąciki dla rodziców - dostarczenie rodzicom wiadomości o życiu Przedszkola, zamieszczenie kalendarza imprez, ciekawych artykułów, zadań wychowawczo- dydaktycznych danego oddziału (zmiana raz w miesiącu),

e)zajęciaotwarte odbywające się co najmniej raz w roku.

f)popołudniowe spotkania z rodzicami ,

g)                 spotkania ze specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (psycholog, pedagog, logopeda).

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

§ 26

 

1. W przedszkolu są zatrudnieni:

a)Dyrektor,

b)             pracownicy pedagogiczni w liczbie wynikającej z czasu pracy i liczby oddziałów,

c) pracownicy administracyjni i obsługowi w liczbie uzależnionej od ustalonych potrzeb Przedszkola:

- woźne oddziałowe,

- pomoc nauczycielki,

- główny księgowy,

- specjalista ds. płac i administracji

2. W przedszkolu może być doraźnie utworzone stanowisko zastępcy dyrektora. W zakresie pełnienia jego obowiązków. Powierzenie tych zadań odbywa się drogą zarządzenia dyrektora przedszkola i włączane jest do akt osobowych wskazanej (upoważnionej) osoby. Powołania i odwołania zastępcy dokonuje Dyrektor przedszkola po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej oraz zgody Wójta Gminy Stepnica.

3. Osoba zastępująca Dyrektora wykonuje zadania zgodnie z ustalonym przez niego zakresem obowiązków.

4. Tryb zatrudnienia oraz wynagrodzenie poszczególnych pracowników określają odrębne przepisy.

5. Dyrektor przedszkola ustala poszczególnym pracownikom ich zakresy czynności

6. Szczegółowe zadania pracowników Przedszkola określają odrębne przepisy.

8.Personel obsługi obowiązany jest do współpracy z nauczycielami grupy w zakresie wychowania i opieki nad dzieckiem.

 

§ 27

 

Do zakresu zadań nauczycieli należy:

a)planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z wybranym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

b)                  wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

c)prowadzenie diagnozy pedagogicznej w grupie dzieci 5i 6 letnich mającej na celu poznanie
i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji i przekazywanie wyników diagnozy rodzicom

d)                 stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

e)odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu o poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.,

f)współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

g)                  planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

h)                  dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

i)  eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

j)  współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

k)                  prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

l)  realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

m)                czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień
 i uchwał,

n)                  inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym

o)                  realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

 

§ 28

 

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z jego rodzicami w celu:

a)poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

b)                  ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

c)włączenia ich w działalność Przedszkola.

 

§ 29

 

Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Postanowienia końcowe

 

§ 30

 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 

§ 31

 

Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych Dyrektor przedszkola udostępnia go każdemu zainteresowanemu.

 

§ 32

 

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

 

 

§ 33

 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 34

 

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.

 

§ 35

 

Rada Pedagogiczna jest organem upoważnionym do wprowadzania zmian w statucie Przedszkola. Zmiany te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 36

 

Tryb wprowadzania zmian w statucie przedszkola:

1. Nowelizacje statutu Przedszkola wynikają z faktu:

a) nowelizowania prawa powszechnego i lokalnego

b) jeden z organów Przedszkola doszedł do wniosku, że dotychczas obowiązujące postanowienia statutu krępują jego działania lub utrudniają podejmowanie nowoczesnych decyzji

c) stosowne zalecenia wydał organ kontrolny

b) inne potrzeby

2. Procedura  stanowienia zmian w statucie obejmuje:

a) przygotowanie przez radę pedagogiczną projektu statutu lub zmian w statucie

b) uchwalenie zmian przez radę pedagogiczną  i wysłanie  uchwalonego statutu lub zmian w nim do organu prowadzącego.

c) wysłanie przez uchwalonego statutu lub zmian w nim do kuratora oświaty .

3. Organy  kompetentne do opracowywania bądź ustalenia zmian w statucie:

a) rada pedagogiczna  /art.. 42 ust. 1 ustawy /

b) dyrektor Przedszkola

c) organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą; rada szkoły; organ prowadzący;

co najmniej 1/3 członków rady / art. 40 ust. /

 

 

 

 

Dyrektor Przedszkola

Szukaj na stronie

Pogoda
Licznik
Odwiedziło nas: 3354414 osób