logogodło

im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
Dziś jest piątek 04 listopada 2022, dziś są imieniny: Karola i Olgierda

Samorząd Uczniowski

dodano: 2022-09-21 09:05:54

Skład Samorządu Uczniowskiego

Zofia Żak - przewodnicząca
Szymon Sosnowski - z-ca przewodniczącej
Lena Kotomska - sekretarz

Członkowie Rady Samorządu:
Paulina Suchecka
Oliwia Gamułkiewicz
Kacper Chabraszewsk
Amelia Lasik
Daria Wawrzyńska
Aleksandra Strzelczyk
Wiktor Gajewski
Lena Zgirska
Amelia Masternak

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego
przy Szkole Podstawowej w Stepnicy na rok 2022/23

Cele Samorządu Uczniowskiego:

 Reprezentowanie ogółu uczniów.

  • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
  • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
  • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
  • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
  • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Zadania wychowawczo – profilaktyczne:

  • Inspirowanie i organizowanie życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły,
  • Reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego,
  • Propagowanie idei samorządności oraz wychowania w demokracji.

 

Samorząd Uczniowski działa w następujących obszarach:

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA:

poznawanie i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach, informowanie społeczności szkolnej o działaniach organu poprzez prowadzenie gazetki ściennej, umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym, diagnozowanie potrzeb, sporządzanie sprawozdań, organizacja wyborów przedstawicieli organu, popularyzowanie wiedzy o prawach dziecka;

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA:

 współpraca ze Szkolnym kołem Kołem Wolontariusza, udział w różnorodnych akcjach charytatywnych.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA:

 uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, w tym m. in.  z okazji Andrzejek, zabawy karnawałowej, propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej, poprzez organizację apeli okolicznościowych oraz pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnej, organizowanie okolicznościowych konkursów, realizacja projektu „Trzymaj Formę”, „Bieg po zdrowie”, „Mam talent”

Zadaniem opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest:

  • czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,
  • pośredniczenie między uczniami a nauczycielami,
  • doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.

 

Efekty działań przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły:

  • wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności poprzez rozwój samorządności, kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych, poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka i Ucznia,
  • wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać, wypełniając go pomysłami i działaniami wynikającymi z oczekiwań  uczniów
   i potrzeb szkoły,
  • pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału,
  • reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej wobec Rady Pedagogicznej,
  • stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,
  • wzrost empatii - podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących
   w szczególnie trudnej sytuacji i na rzecz zwierząt.

PLAN DZIAŁAN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

WRZESIEŃ:

  • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem pocztu sztandarowego i pocztu flagowego
  • Zapoznanie wszystkich uczniów z regulaminem SU.
  • Wybory władz do SU.
  • Opracowanie rocznego planu pracy SU na rok 2022/2023.
  • Wznowienie całorocznej akcji „Szczęśliwy numerek”.
  • Zagospodarowanie i aktualizacja gazetki ściennej SU oraz aktualizacja danych dotyczących SU na stronie internetowej szkoły.
  • Zaplanowanie i wykonanie dekoracji korytarzy i sal lekcyjnych.
  • Udział w akcji „Sprzątanie świata”.
  • Wystawa fotograficzna elektroniczna „Pocztówka z wakacji”

PAŹDZIERNIK:

  • Dzień Edukacji Narodowej. Zorganizowanie spotkania uczniów z nauczycielami szkoły udział w programie artystycznym, składanie życzeń nauczycielom i innym osobom pracującym w szkole.
  • Dekoracja na szkolnym holu z okazji Dnia Edukacji Narodowej
  • Udział w porządkowaniu cmentarza i miejsc pamięci na terenie gminy

LISTOPAD:

  • Udział w apelu z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
  • Organizacja klasowych spotkań „andrzejkowych”.
  • Akcja z okazji Dnia Życzliwości i Pozdrowień
  • Akcja Dzień Pluszowego Misia (25 listopada)
  • Akcja ubieramy się na biało- czerwono

GRUDZIEŃ:

  • Organizacja klasowych „Mikołajek”.
  • Dzień w przebraniu za Mikołaja (6 grudnia)
  • Kiermasz świąteczny
  • Wysyłanie życzeń do nauczycieli emerytowanych oraz zaprzyjaźnionych instytucji
   z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
  • Zorganizowanie konkursu na najdłuższą brodę Mikołaja. 

STYCZEŃ:

  • Dni kolorowe
  • Szkolna akcja – białe ubranie zimowe
  • Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w pierwszym półroczu.
  • Akcja Dzień Ciszy i Spokoju.

LUTY:

  • Konkurs na serce wykonane dowolną technika plastyczną
  • Słodkie serca – sprzedaż piernikowych serc we współpracy z Radą Rodziców

MARZEC:

  • Organizacja Dnia Kobiet w klasach.
  • Obchody 1 Dnia Wiosny
  • Akcja zabawne przebrania
  • Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy.

KWIECIEŃ:

  • Składanie życzeń świątecznych wszystkim pracownikom szkoły.
  • Udział w obchodach Dnia Ziemi.
  • Akcja „Dzień w ubraniu w kwiaty”.

MAJ:

  • Zainicjowanie akcji "Wakacyjna oś czasu" – informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego;
  • Akcja ubieramy się kolorowo – każda klasa na inny kolor – losowanie kolorów
  • 26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.

CZERWIEC:

  • Akcja dzień skarpetki nie do pary
  • Wspólny taniec wszystkich uczniów na Orliku
  • Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w drugim półroczu.

CAŁY ROK SZKOLNY:.

  • Pomoc w organizowaniu i udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły we współpracy ze Kołem Wolontariusza.
  • Prowadzenie gazetek ściennych Samorządu Uczniowskiego.
  • Informowanie wszystkich uczniów i wychowawców klas o organizowanych akcjach.
  • Spotkania Rady samorządu Uczniowskiego z opiekunami.
  • Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań oraz samopomocy koleżeńskiej.
  • Promowanie zdrowego trybu życia.
  • Wykonywanie okolicznościowych dekoracji oraz aktualizowanie informacji na tablicy SU.
  • Współpraca z nauczycielami oraz Dyrekcją szkoły.
  • Współpraca z Radą Rodziców.
  • Udział w uroczystościach szkolnych.
  • Przekazywanie informacji o działalności SU na stronę internetową szkoły.
  • Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

Opiekunki Samorządu Uczniowskiego: Małgorzata Kania Adrianna Denesiuk

Szukaj na stronie

Pogoda
Licznik
Odwiedziło nas: 3354414 osób