}
logogodło

im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
Dziś jest wtorek 19 lutego 2019, dziś są imieniny: Konrada i Arnolda

Statut Przedszkola Samorządowgo

dodano: 2015-10-07 19:39:32

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 

1. Przedszkole Samorządowe w Stepnicy wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stepnicy.

2.Siedziba przedszkola znajduje się w kompleksie budynków szkolnych  w Stepnicy przy ulicy  B. Krzywoustego 4.

2. Organem prowadzącym Przedszkole Samorządowe jest Miasto i Gmina w Stepnicy.

3. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Zachodniopomorski  Kurator Oświaty.

4. Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pieczęciach i stemplach w pełnym brzmieniu tzn.

                                       ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY

im. Konstantego Maciejewicza

                                                             w  Stepnicy

                                        PRZEDSZKOLE  SAMORZĄDOWE

                                      72 - 112 Stepnica  ul. Krzywoustego 4

                                      tel./fax  (091) 4188415,   (091) 4188633.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2

 

Cele przedszkola

 

 • Celem przedszkola jest ukierunkowywanie rozwoju dziecka oraz wczesna jego edukacja zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
 • Przedszkole realizuje wynikające z powyższych celów zadania poprzez:

 

 1. prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie ustalonym przez organ prowadzący, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).
 2. objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju,
 3. udzielanie dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli ,innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci,
 4. wspieranie działań wychowawczych rodziców, tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej,
 5. umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej na podstawie stosownych rozporządzeń.

 

§ 3

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

 

 1. dziecka,
 2. rodziców dziecka,
 3. dyrektora przedszkola,
 4. nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dziećmi,
 5. pielęgniarki środowiska nauczania lub higienistki przedszkolnej,
 6. poradni,
 7. pomocy nauczyciela,
 8. pracownika socjalnego,
 9. asystenta rodziny,
 10. kuratora sądowego.

 

 1. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych oraz w formie porad i konsultacji.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności:
 1. z niepełnosprawności,
 2. z niedostosowania społecznego,
 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 4. ze szczególnych uzdolnień,
 5. ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 6. z zaburzeń komunikacji językowej,
 7. z choroby przewlekłej,
 8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 9. z niepowodzeń edukacyjnych,
 10. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
 11. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków.
 2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.
 3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.
 4. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. W zajęciach nie powinno uczestniczyć jednocześnie więcej niż pięć osób.
 5. Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. W zajęciach nie powinny uczestniczyć jednocześnie więcej niż cztery osoby.
 6. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. W zajęciach nie powinno uczestniczyć jednocześnie więcej niż dziesięć osób.
 7. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, a także rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.
 8. Działania, o których mowa w ust. 11, obejmują obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 9. W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora. Dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.
 10. Dyrektor przedszkola planuje i koordynuje udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-
  -pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 11. Dyrektor, planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z jego rodzicami oraz – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, poradnią lub innymi osobami.
 12. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje pisemnie jego rodziców.
 13. Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych wychowanków, w tym diagnozowanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron wychowanków,
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci,
 3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dzieci,
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień wychowanków,
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 1. Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy wychowanków,
 2. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,
 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,
 4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 4

 

Indywidualny model przedszkola

 

Przedszkole zmierza do wypracowania indywidualnego modelu poprzez

 1. Objęcie wychowaniem przedszkolnym wszystkich dzieci z najbliższego środowiska.
 2. Współpracę z organizacjami niosącymi pomoc dzieciom.
 3. Promowanie placówki w środowisku.
 4. Tworzenie wizerunku przedszkola przyjaznego dzieciom i rodzicom.
 5. Podejmowanie działań umożliwiających dzieciom poznanie świata i człowieka.
 6. Prowadzenie strony internetowej przedszkola.
 7. Udział w projektach europejskich.

 

§ 5

 

Zadania przedszkola

 

Do zadań przedszkola należą:

 

 1. Wspieranie rozwoju indywidualnego dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych.
 2. Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej.
 3. Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.
 4. Nabywanie przez dziecko kompetencji językowych, w tym umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych.
 5. Integrowanie treści edukacyjnych.
 6. Rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie wczesnych interwencji specjalistycznych.
 7. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielania dziecku pomocy specjalistycznej.
 8. Umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.
 9. Organizowanie nieodpłatnie, na życzenie rodziców, w ramach planu zajęć religii w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych właściwych dla danego poziomu nauczania, niezależnie od liczby chętnych. Zajęcia religii prowadzone są przez nauczyciela skierowanego do przedszkola na podstawie misji kanonicznej przez biskupa właściwej diecezji.
 10. Organizowanie i udzielanie dzieciom oraz ich rodzicom pomocy psychologiczno-
  -pedagogicznej na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532).

 

§ 6

 

Zadania związane z bezpieczeństwem

 

 • W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału w godzinach określonych harmonogramem.

 

 

 

 • W grupie najmłodszej zatrudniona jest osoba jako pomoc nauczyciela, która pomaga w sprawowaniu opieki nad dziećmi. W przypadku oddziału dzieci starszych – w czasie pobytu dzieci w przedszkolu pomoc nauczyciela i woźna oddziałowa pomagają dzieciom w czynnościach samoobsługowych w ciągu całego dnia.
 • Do obowiązków wyznaczonych pracowników obsługi należy codzienna kontrola bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia pracownik winien usunąć istniejące zagrożenie, ewentualnie zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić dyrektorowi placówki, który podejmie stosowne decyzje.
 • W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczyciela oraz dodatkowo zapewnia się jednego opiekuna na pięcioro dzieci 3-4letnich i jednego opiekuna na sześcioro dzieci 5-6 letnich. Wycieczki i spacery należy wpisywać do zeszytu spacerów i wycieczek z określeniem miejsca i godziny przewidywanego powrotu. Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek przedszkola.
 • Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych oddziałów odbywają się ze sprzętem dostosowanym do ich potrzeb i możliwości. Od pierwszych dni pobytu na terenie przedszkolnego ogrodu uczy się dzieci korzystania z urządzeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
 • W czasie pobytu w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycielek w jednym miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń.
 • Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu.
 • Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.
 • W trakcie zajęć dodatkowych nieodpłatnych, tj. warsztaty teatralne, kółko plastyczne, kółko taneczne, język angielski  i inne prowadzone na terenie przedszkola w danym roku szkolnym, opiekę nad dziećmi powierza się nauczycielom przedszkola prowadzącym ww. zajęcia, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.
 • Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu poprzez:

 

 • informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka,
 • okazywanie dokumentu tożsamości przez osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka,
 • współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci „bezpiecznych” zachowań.

 

 • Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci i pracowników przedszkola.
 • W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie wynikające z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

§ 7

 

Bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu

 

 • Rodzice/prawni opiekunowie dziecka są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo i mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania go z przedszkola.
 • Dziecko może być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 • Upoważnienie, które znajduje się w dokumentacji przedszkola, powinno zawierać imię i nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
 • Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 • W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków, dziecko nie będzie oddane pod jej opiekę.
 • Podczas odbierania dziecka z przedszkola nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca.
 • Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi.
 • Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.30 do godz.8.00 lub w każdym innym czasie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym.
 • Zgłoszenie późniejszego przyprowadzania dziecka wynika z konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków.
 • W przypadku nieodebrania dziecka po upływie czasu godzin otwarcia placówki ma zastosowanie odpowiednia procedura obowiązująca przedszkolu.
 • Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowóz zapewniają rodzice.

 

§ 8

 

Organy przedszkola

 

 • Organami przedszkola są:

 

 • dyrektor zespołu,
 • rada pedagogiczna,
 • rada rodziców.

 

 • Dyrektor zespołu:

 

 • organizuje pracę placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji stanowiących, uwzględnia opinie i wnioski rady pedagogicznej i rady rodziców,
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki,
 • jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników, przyznawania nagród i wymierzania kar,
 • współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
 • po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego (dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego),
 • jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 • w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami,
 • stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki; podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub inną ww. organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora zespołu, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności,
 • organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, we współpracy z:

 

 • rodzicami dzieci,
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
 • placówkami doskonalenia nauczycieli,
 • innymi przedszkolami, szkołami, placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

 • Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych działań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
 • W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, a w szczególności organizacji harcerskich.
 • Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor zespołu.
 • Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 • Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 • Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 • Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 

 • przygotowanie projektu statutu lub jego zmian,
 • zatwierdzanie planów pracy placówki,
 • podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce,
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,
 • odejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków przedszkola,
 • ustalenie regulaminu rady pedagogicznej i jego zmian.

 

 • Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 

 • organizację pracy przedszkola, w tym harmonogram pracy nauczycieli, projekt planu finansowego placówki, wnioski dyrektora o przyznanie nagród i wyróżnień,
 • propozycje przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,
 • programy wychowania przedszkolnego,
 • powierzenie stanowiska dyrektora zespołu,
 • powierzenie stanowiska wicedyrektora,
 • przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora zespołu,
 • pracę dyrektora ubiegającego się o ocenę pracy,
 • może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

 

 • Radę rodziców stanowi reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 • W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci. W wyborach tych jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Powyższe wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.
 • Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze statutem placówki.
 • Rada rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
 • W porozumieniu z radą pedagogiczną rada rodziców opiniuje:

 

 • program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, o którym mówi art. 34 ust. 2 Ustawy o systemie oświaty,
 • projekt planu finansowego składanego przez dyrektora zespołu.

 

 • W celu wspierania działalności statutowej placówki rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydawania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.
 • Organy przedszkola współdziałają z sobą na zasadach partnerstwa, przestrzegając obowiązującego prawa oświatowego i nie ingerując w swoje kompetencje. Bieżącą wymianę informacji między organami zapewnia dyrektor zespołu poprzez: zebrania, narady, zeszyt zarządzeń wewnętrznych, tablice ogłoszeń dla rodziców, tablicę informacyjną dla nauczycieli, strony internetowe, korespondencję.
 • Spory między organami przedszkola są rozpatrywane na terenie placówki. Pierwszą instancją do rozstrzygania sporów jest dyrektor przedszkola. Spory rozstrzygane są w drodze:

 

 1. negocjacji i mediacji przy współudziale wszystkich oponentów,
 2. po wyczerpaniu wszelkich możliwych środków negocjacji ostateczny głos w rozwiązywaniu sporów ma dyrektor placówki, uwzględniając zakres kompetencji tych organów.

 

§ 9

 

Organizacja przedszkola

 

 • Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 • Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 • W szczególnych przypadkach np .przyjęcia dziecka spełniającego roczne przygotowanie przedszkolne w ciągu roku szkolnego ,dyrektor może zwiększyć liczbę wychowanków w oddziale.
 • Liczba w oddziale może być zwiększona o nie więcej niż 2 wychowanków.

 

§ 10

 

Praca wychowawczo-dydaktyczna

 

 • Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
 • Wybór programów wychowania przedszkolnego określają odrębne przepisy.
 • Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 minut.
 • Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż pięć godzin dziennie, przy czym:

 

 • co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
 • co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – 1/4 czasu) dzieci spędzają na świeżym powietrzu (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze itd.),
 • najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
 • pozostały czas – 2/5 czasu – nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 

 • Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

 

 • z dziećmi w wieku trzech–czterech lat – około 15 minut,
 • z dziećmi w wieku pięciu lat – około 30 minut.

 

 • Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
 • Zajęcia dodatkowe organizowane są poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej.
 • Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy. Do religii nie prowadzi się osobnego dziennika zajęć, a przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza wpisem i swoim podpisem w dzienniku oddziału, w którym zorganizowane są zajęcia z religii.
 • Zajęcia z terapii logopedycznej dokumentowane są w indywidualnych dziennikach zajęć terapii logopedycznej.
 • Zajęcia terapeutyczne dokumentowane są w dzienniku zajęć terapeutycznych.

 

§ 11

 

Arkusz organizacji przedszkola

 

 • Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora zespołu, zatwierdzany przez organ prowadzący.
 • W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

 

 • czas pracy poszczególnych oddziałów,
 • liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
 • ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym tygodniowy wymiar godzin pedagogicznych zgodny z art. 42 ust. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.)

 

§ 12

 

Ramowy rozkład dnia

 

 • Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora.
 • Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz struktury organizacyjnej placówki.

 

 

§ 13

 

Funkcjonowanie przedszkola

 

 • Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora zespołu.
 • Dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora zespołu, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, jest nie krótszy niż pięć godzin dziennie.
 • W przypadku dużej absencji dzieci organizacja pracy przedszkola może okresowo ulec zmianie.
 • Przedszkole na wniosek rodzica odpłatnie zapewnia dziecku opiekę poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego.
 • W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego posiłku.
 • Zasady korzystania z wyżywienia i pobierania opłat za nie oraz za zapewnienie dziecku opieki poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa dyrektor zespołu w umowie sporządzonej na podstawie obowiązującej uchwały Rady Miasta i Gminy Stepnica w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia w przedszkolu.
 • Rodzice korzystający z usług przedszkola zobowiązani są do pokrywania kosztów wyżywienia oraz kosztów pozostałych świadczeń, zgodnie z umową zawartą z dyrektorem w dniu zgłoszenia dziecka do przedszkola.

 

§ 14

 

Pracownicy przedszkola

 

 • W przedszkolu zatrudnia się:

 

 • nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora,
 • specjalistów,
 • nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
 • pracowników administracji i obsługi.

 

 • Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.
 • Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor zespołu na dany rok szkolny.

 

§ 15

 

Oddziały przedszkolne

 

 • Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań z uwzględnieniem propozycji rodziców.
 • Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, by nauczyciel prowadził swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.

 

§ 16

 

Plan pracy nauczycieli

 

 • Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.
 • Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem wszelkich jego działań, a w szczególności:

 

 • organizuje zajęcia, zabawy zgodnie z zasadami BHP oraz potrzebami psychofizycznymi dziecka (zmienność ruchu, wytrzymałość fizyczna),
 • ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w oddziale, umowy i zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach (w sali, w łazience, w trakcie zabaw ruchowych w sali i w ogrodzie, na spacerach, wycieczkach, w trakcie posiłków),
 • wdraża dzieci do zgodnej zabawy z rówieśnikami,
 • uczy przewidywania konsekwencji, wyrabia u dzieci samodyscyplinę,
 • dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem godzin w momencie rozchodzenia się dzieci, funkcjonowania oddziałów łączonych, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem,
 • nie pozostawia powierzonego mu oddziału dzieci ani na chwilę bez opieki; gdy nauczyciel musi wyjść, oddziałem powinna zająć się osoba z obsługi (woźna, pomoc nauczyciela); nauczyciel powinien ograniczyć do minimum swoją nieobecność,
 • nie pozostawia dzieci w oddziale bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika – w takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w oddziale,
 • współdziała z całym personelem przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu,
 • informuje rodziców o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu, w oddziale (kontrakty).

 

 • Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i wewnętrznymi ustaleniami.
 • Nauczyciel planuje pracę z dziećmi, opracowując plan pracy zgodnie z decyzją rady pedagogicznej:

 

 • realizuje zaplanowaną tematykę w dowolnym czasie w ciągu jednego lub kilku dni, tygodnia, miesiąca,
 • plan dnia powinien mieć charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci,
 • plan pracy powinien mieć zachowaną właściwą proporcję czasową między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci zgodną z podstawą programową,
 • część codziennych zajęć, zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi przedszkolaków, powinna odbywać się na powietrzu, jeżeli tylko pozwala na to pogoda.

 

 • Do zakresu zadań nauczyciela należy:

 

 • prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej, mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci przy wykorzystaniu uzyskanych informacji o dziecku w planowaniu i realizowaniu pracy indywidualnej; obserwacje przeprowadza się dwa razy w roku i dokumentuje je arkuszem diagnostycznym,
 • prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (w październiku–listopadzie) – nauczyciele dzieci  pięcioletnich, objętych wychowaniem przedszkolnym,
 • przeprowadzenie kolejnej diagnozy (w kwietniu), której wynik będzie pomocny rodzicom w podjęciu decyzji dotyczącej rozpoczęcia przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej,
 • opracowanie w oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej i realizowanie indywidualnego dla każdego dziecka programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka,
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
 • stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,
 • planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
 • dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
 • przygotowanie do 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci pięcioletnich, a do końca roku szkolnego również dla dzieci sześcioletnich.

 

 • Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.
 • W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz logopedą.
 • Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej.
 • Nauczyciel współpracuje z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci w ramach następujących form współpracy:

 

 • uzyskiwania informacji o zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i w danym miesiącu,
 • przekazywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez:

 

 • organizowanie zebrań ogólnych i grupowych w zależności od potrzeb oraz zajęć otwartych co najmniej dwa razy w roku,
 • organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami w celu wymiany bieżących informacji o dziecku oraz dyskusji na tematy wychowawcze,
 • przeprowadzanie wywiadów, rozmów itp. w celu gromadzenia potrzebnych informacji o rodzinie;

 

 • uczestnictwa rodziców w zajęciach, wycieczkach, uroczystościach,
 • prezentowania „gazetki” dla rodziców o tematyce pedagogicznej,
 • informowania rodziców na tematy bieżącego życia oddziału i przedszkola,
 • systematycznego eksponowania prac dzieci.

 

 • Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.
 • Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka, nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.
 • Do zadań nauczyciela należy wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy na placówce.
 • Do zadań nauczyciela należy nadzorowanie i kontrolowanie w szatni schodzenia się dzieci do przedszkola i rozchodzenia do domu, wydawanie dzieci tylko osobom upoważnionym do odbioru dziecka z przedszkola.

 

 

§ 17

 

Zadania pracowników administracyjno-obsługowych

 

 • Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno-obsługowych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 • Zatrudniony personel obsługowy jest współodpowiedzialny za efekty pracy opiekuńczo-
  -wychowawczej poprzez:

 

 • pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na zewnątrz budynku,
 • opiekę w czasie spacerów i wycieczek,
 • pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety,
 • udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,
 • udział w dekorowaniu sali,
 • pomoc przy dzieciach w innych sytuacjach tego wymagających.

 

 • Personel obsługowy wspomaga nauczycieli i współdziała z nimi w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, m.in.:

 

 • zgłasza wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń i wyposażeniu przedszkola,
 • wspomaga nauczyciela (zgodnie z przydziałem czynności na dany rok szkolny) w opiece nad dziećmi w sali, łazience, ogrodzie, na spacerze, wycieczce i w innych sytuacjach,
 • nadzoruje i kontroluje w szatni schodzenie się dzieci do przedszkola i rozchodzenie do domu, wydaje dzieci tylko osobom upoważnionym do ich odbioru z przedszkola.

 

§ 18

 

Wychowankowie przedszkola

 

 • Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzech do pięciu lat, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola, dysponując wolnymi miejscami, może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku. Za szczególnie uzasadnione przypadki uznaje się:

 

 • wykorzystanie kart zgłoszeń do przedszkola wszystkich dzieci w wieku trzech–pięciu lat oczekujących na miejsce w przedszkolu,
 • pomyślne przejście tygodniowego okresu próbnego, w trakcie którego obserwowane będą takie umiejętności dziecka jak: posługiwanie się łyżką, sygnalizowanie potrzeb (szczególnie fizjologicznych), rozumienie poleceń nauczyciela, korzystanie z toalety,
 • dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 • dziecko, którego oboje rodzice pracują,
 • dziecko z rodziny niepełnej,
 • dziecko, którego starsze rodzeństwo już uczęszcza do przedszkola.

 

 • W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej sześciu lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy osiem lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy osiem lat.
 • Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie, której mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • Dziecko w wieku pięciu lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten może być spełniany również przez uczęszczanie, odpowiednio, do przedszkola: za granicą, przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.
 • Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust. 5, są obowiązani: dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia, informować dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, w terminie do 30 września każdego roku, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w ust. 5.
 • Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 proc. obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.
 • Niespełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 5, podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • Każdy rodzic ma prawo wyboru przedszkola (według ustalonej przez siebie kolejności priorytetów).
 • Dzieci niebędące mieszkańcami Miasta i Gminy Stepnica będą mogły być przyjęte do przedszkola tylko po zakończonej rekrutacji w przypadku wolnych miejsc.
 • Dzieci do przedszkola przyjmuje dyrektor.
 • Zapisy dzieci do przedszkola odbywają się według harmonogramu i zasad określonych w regulaminie rekrutacyjnym obowiązującym w przedszkolu.
 • W sytuacji zgłoszenia większej niż limit posiadanych miejsc liczby dzieci spełniających te same kryteria dyrektor przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną.

 

                                                         

 

 

§ 19

 

Komisja rekrutacyjna

 

 • Powołana komisja rekrutacyjna składa się z:
  • przedstawiciela Urzędu  Miasta i Gminy Stepnica,
  • przedstawiciela Rady Pedagogicznej,
  • przedstawiciela Rady Rodziców.

 

 • Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbywa się na terenie Przedszkola Publicznego prowadzonego przez Samorząd w Stepnicy w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji.

 

§ 20

 

Zasady przyjęć do przedszkola

 

 • Do Przedszkola Samorządowego prowadzonego przez Miasto i Gminę Stepnica przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Stepnica.
 • W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci pięcio-letnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne.
 •  Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria.
  • wielodzietność rodziny dziecka ( oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)
  • niepełnosprawność dziecka
  • niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka
  • niepełnosprawność obojga rodziców dziecka
  • niepełnosprawność rodzeństwa dziecka
  • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie ( oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, ze osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)
  • objęcie dziecka pieczą zastępczą
 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę dodatkowe kryteria, które określa regulamin rekrutacyjny.

 

5. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci w ciągu roku szkolnego w ramach posiadanych miejsc.

6. Dzieci, które już uczęszczają do przedszkola, na kolejny rok będą zapisywane na podstawie - deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 letnich i karty zapisu dla dzieci 5 letnich.

 

7. Dyrektor przedszkola może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków (z wyłączeniem dzieci spełniających obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego) w przypadkach określonych w dalszych postanowieniach statutu.

 

§ 21

 

Prawa i obowiązki wychowanków

                                           

 1. Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526), w szczególności prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego poprzez:
  • przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami dziecka i możliwościami placówki,
  • organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, zdrowe żywienie,
  • właściwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne zażywanie ruchu,
  • uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia zgodnie z możliwościami percepcyjnymi dziecka,
  • zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych,
  • zaspokajanie potrzeb własnych,
  • doskonalenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań,
  • przeprowadzanie prostych doświadczeń lub ich obserwowanie,
  • współdecydowanie o wyborze zabaw i rodzaju zajęć w danym dniu,
  • zabawę oraz wybór towarzysza zabawy,
  • ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
  • wyrażanie własnych sądów i opinii,
  • poszanowanie godności osobistej,
  • tolerancję,
  • akceptację,
  • zrozumienie indywidualnych potrzeb,
  • poszanowanie własności,
  • indywidualne tempo rozwoju.

 

 • Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

 

 • przestrzegać ustalonych w grupie zasad i reguł (m.in. sprzątać po skończonej zabawie i pracy, pilnować swojej zabawki przyniesionej z domu),
 • przestrzegać ustalonych zasad dotyczących bezpieczeństwa,
 • próbować ubierać i rozbierać się przy pomocy osoby dorosłej (trzy–czterolatki),umieć się ubrać, rozebrać oraz wiązać sznurowadła (pięciolatki),samodzielnie posługiwać się sztućcami,
 • samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne,
 • wykonywać prace porządkowe na miarę swoich możliwości,
 • przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej,
 • szanować wytwory innych dzieci,
 • godnie reprezentować przedszkole w kontaktach ze środowiskiem.

 

§ 22

 

Obowiązki rodziców

 

 • Do podstawowych obowiązków rodziców/prawnych opiekunów dziecka należy:

 

 • respektowanie niniejszego statutu,
 • respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,
 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców/prawnych opiekunów osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
 • terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
 • niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
 • zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci pięcioletnich  podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
 • wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,
 • inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

 

§ 23

 

Prawa rodziców

 

 • Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
 • Rodzice mają prawo do:

 

 • zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka,
 • uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do jego potrzeb,
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
 • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i organowi nadzorującemu pracę pedagogiczną.

 

§ 24

 

Zasady odpłatności za przedszkole

 

 • Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż pięć godzin.
 • Przedszkole pobiera opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalony przez organ prowadzący zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty, jak również opłaty za korzystanie z posiłków.
 • Do opłat wnoszonych za korzystanie przez dzieci z posiłków nie wlicza się wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania stołówki.
 • Dzieci przebywające w przedszkolu mogą korzystać z jednego posiłku ( obiad):

 

 • wysokość dziennej stawki żywieniowej ustalana jest w trybie przetargu lub zapytania o cenę,
 • za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu należy się zwrot kosztów żywienia, które są potrącane z odpłatności w następnym miesiącu; o dłuższej nieobecności dziecka należy powiadomić placówkę.

 

 • Termin i sposób wnoszenia opłat za przedszkole:

 

 • rodzice zobowiązani są do dokonywania wpłat za przedszkole do 15. dnia danego miesiąca z góry,
 • opłaty dokonują rodzice przelewem (pocztowym, bankowym lub internetowym) na konto bankowe przedszkola,
 • wysokość opłaty za przedszkole, podawana jest rodzicom w pierwszym tygodniu danego miesiąca.

 

 • Sposób dożywiania dzieci niekorzystających z żywienia w przedszkolu:

 

 • dzieci niekorzystające z wyżywienia w przedszkolu mają możliwość spożycia drugiego śniadania (przygotowanego przez rodzica) według zasad ustalonych przez dyrektora w porozumieniu z rodzicami.

 

§ 25

 

Skreślenie dziecka z listy wychowanków

 

 • Dyrektor w oparciu o uchwałę rady pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

 

 • systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole (za okres miesiąca), nieobecności dziecka (ponad miesiąc) i niezgłoszenia tego faktu przedszkolu,
 • nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu,
 • utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie.

 

 • Decyzję o skreśleniu dziecka z listy rodzice/prawni opiekunowie otrzymują na piśmie z uzasadnieniem. Od decyzji przysługuje odwołanie do kuratora oświaty w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia rodzicom dziecka.
 • Skreślenie dziecka z listy jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.
 • Dziecko pięcioletnie może zostać przeniesione do oddziału pięciogodzinnego w przedszkolu, do którego uczęszcza, do innego przedszkola lub do szkoły, gdzie będzie realizować podstawę programową, w przypadku nieuregulowania przez rodzica/prawnego opiekuna zaległości miesięcznej z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

 

§ 26

 

Dokumentacja przedszkola

 

 • Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 • Statut zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną przedszkola w dniu 25 sierpnia 2015 roku wchodzi w życie od dnia 01.09.2015roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szukaj na stronie

Pogoda
Licznik
Odwiedziło nas: 1863125 osób