}
logogodło

im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
Dziś jest poniedzialek 03 sierpnia 2020, dziś są imieniny: Lidii i Augusta

Plan pracy pedagoga

dodano: 2019-09-29 17:33:46

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
Rok szkolny 2019/2020

Zadanie 1

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń szkolnych. 

1) Rozpoznawanie sytuacji osobistej, rodzinnej, wychowawczej i materialnej uczniów, poprzez rozmowy indywidualne.  
2) Indywidualne rozmowy z nauczycielami, uczniami, ich rodzicami, specjalistami pracującymi z dziećmi i młodzieżą. 
3) Udzielanie pomocy nauczycielom w interpretacji orzeczeń i opinii psychologiczno-pedagogicznych oraz w analizie innej dokumentacji dotyczącej ucznia.
4) Konsultowanie indywidualnych przypadków w zakresie diagnozy ze specjalistami z zewnątrz w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych, z praktykami zatrudnionymi w szkolnictwie specjalnym. 
5) Kierowanie uczniów przejawiających poważne trudności dydaktyczne lub wychowawcze do poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych poradni specjalistycznych.
6) Przeprowadzenie ankiety diagnostycznej wśród wychowawców klas systematyzującej wiedzę i rozeznanie w sytuacji rodzinnej, wychowawczej i dydaktycznej ucznia. Opracowanie statystyczne.
7) Współpraca z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami w celu rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych. 

Zadanie 2

Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych.
1) Przeprowadzenie ankiety diagnostycznej wśród wychowawców klas systematyzującej wiedzę i rozeznanie w sytuacji rodzinnej, wychowawczej i dydaktycznej ucznia. Opracowanie statystyczne. 
2) Współpraca z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami w celu rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych    Do 15 października 2019 r.

Zadanie 3

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
1) Analizowanie opinii i orzeczeń, prowadzenie rejestrów w formie elektronicznej i papierowej.
2) Postulowanie organizacji zajęć specjalistycznych np. dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne.
3) Prowadzenie rozmów indywidualnych z uczniami przejawiającymi trudności wychowawcze. 
4) Projektowanie i monitorowanie działań interwencyjnych podejmowanych w stosunku do uczniów (np. kontrakt).  
5) Występowanie z propozycją udzielania uczniom pomocy w formie indywidualnego programu lub toku nauczania. 
6) Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
7) Uczestniczenie /organizowanie szkoleń na tematy związane z profilaktyką, opieką, wychowaniem oraz pomocą psychologiczno- pedagogiczną. 
8) Udzielanie porad nauczycielom w zakresie interpretacji zachowania uczniów przejawiających trudności przystosowawcze oraz proponowanie metod wychowawczych postępowania z nimi. 
9) Pozyskiwanie rodziców do współudziału w realizacji postulowanych wobec ich dzieci działań.

Zadanie 4

Wspieranie specjalistów i nauczycieli w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
1) Współpraca przy tworzeniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2) Udzielanie nauczycielom informacji na temat specyfiki specjalnych potrzeb ucznia. 
3) Wskazywanie zalecanych form i sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka.   

Zadanie 5

Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
1) Realizacja działań wyznaczonych dla pedagoga-wynikających z Planu Pracy Szkoły oraz Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły.
2) Współpraca z nauczycielami, wychowawcami klas, organami szkoły i pozaszkolnymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy. 
3) Podejmowanie działań informacyjno-profilaktycznych; aktualizacja ulotek wspierających ucznia, rodzica, nauczyciela, udostępnianie informacji na stronie internetowej.  
4) Prowadzenie/organizowanie zajęć o charakterze profilaktyki pierwszorzędowej. Promocja zdrowego stylu życia, uczenie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, ukazanie alternatywy w stosunku do zachowania ryzykownego i problemowego. 
5) Postulowanie objęcia opieką prawną uczniów wychowujących się w środowiskach zagrożonych patologiami, opiniowanie spraw uczniów dotkniętych niedostosowaniem społecznym, przemocą domową i opracowywanie wniosków do Sądu Rodzinnego i Nieletnich do Goleniowa. 

Zadanie 6

Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
1) Prowadzenie pogadanek i rozmów w klasach we współpracy z wychowawcami i na ich wniosek. 
2) Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych powstałych na tle niepowodzeń szkolnych, konfliktów rówieśniczych lub rodzinnych. 
3) Rozmowy z uczniami, w celu umożliwienia im głębszego zrozumienia własnych postaw, przekonań, oczekiwań oraz wartości, wpływu innych ludzi na ich zachowanie, a także wpływu ich zachowania na otoczenie. 

Zadanie 7 

Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w stosunku do uczniów.
1) Pomoc stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach (rola osoby neutralnej i bezstronnej). 
2) Udzielanie porad, pomoc w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w klasach.
3) Udzielanie uczniom porad i pomocy w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z kontaktami rówieśniczymi w tym, z presją negatywnych wzorców. 
4) Porady związane z rozwiązywaniem trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.
5) Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z nauczycielami. 
6) Zwracanie szczególnej uwagi na kwestię sprawiedliwości i etycznego traktowania uczniów przez nauczycieli i przestrzeganie ustaleń Konwencji o Prawach Dziecka i wewnętrznych dokumentów szkolnych. 
7) Udzielanie porad rodzicom w sprawach trudności wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych z dziećmi.
8) Poradnictwo wychowawcze mające na celu modyfikowanie sposobu postępowania rodziców oraz ich postaw wychowawczych wobec dzieci, słuchanie o pojawiających się trudnościach, radzenie, jakie działania można podjąć – w tym tłumaczenie ograniczeń, jakie należy postawić dziecku. 
9) Udzielanie informacji o funkcjonujących organizacjach na rzecz pomocy rodzinie.

Zadanie 8  

Udzielanie pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji 
i uzdolnień uczniów.
1) Udział w określaniu zdolności i predyspozycji uczniów.
2) Postulowanie zajęć rozwijających predyspozycje i uzdolnienia uczniów.
3) Rozmowy merytoryczne przed dokonaniem wyboru szkoły i zawodu.

Zadanie 9

Realizowanie zadań z zakresu pomocy materialnej udzielanej uczniom. 
1) Współdziałania z organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego (np. OPS, GKRPA, instytucje samorządowe i in.).
2) Dyskretne monitorowanie sytuacji materialnej uczniów, ścisła współpraca w tym zakresie z wychowawcami.     W ciągu całego roku - według potrzeb.

Zadanie 10

Organizacja pracy własnej.
1) Zapewnienie w rozkładzie zajęć możliwości kontaktowania się uczniów i rodziców.
2) Stała współpraca z władzami szkoły, wychowawcami, nauczycielami, rodzicami, samorządem szkoły i internatu, pielęgniarką szkolną.
3) Współdziałanie z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problematyką opieki i wychowania.
4) Uwzględnianie w swojej pracy bieżących potrzeb i oczekiwań środowiska szkolnego. 
5) Prowadzenie obowiązującej dokumentacji; dziennik pracy, w którym rejestruje się wykonane czynności w danym dniu, ewidencję uczniów wszystkich klas objętych pomocą  psychologiczno-pedagogiczną z podziałem na rodzaj udzielanej pomocy, ewidencję pism przychodzących i kopie pism wysyłanych.

Zadanie 11

Rozwój i samodoskonalenie. Zadania dodatkowe.
1) Troska o estetyczny i dobrze wyposażony gabinet.
2) Systematyczne gromadzenie literatury fachowej oraz pomocy dydaktycznych potrzebnych w pracy pedagoga szkolnego. 
3) Samodoskonalenie oraz udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. 

Szukaj na stronie

Wydarzenia
Pogoda
Licznik
Odwiedziło nas: 2472952 osób