Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

Wnioski o pomoc materialną o charakterze socjalnym stypendia i zasiłki szkolne na nowy okres szkolny 2023/2024

Wnioski o pomoc materialną o charakterze socjalnym stypendia i zasiłki szkolne na nowy okres szkolny 2023/2024

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kryterium dochodowe będące podstawą ustalenia pomocy materialnej dla uczniów wynosi 600,00 zł netto na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
tj. sierpień 2023 r. bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania. W stosunku do osób prowadzących działalność rolniczą: przyjmuje się, że z 1h przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345,00 zł.

Wniosek o stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024 można pobrać od dnia
21 sierpnia 2023 r.
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stepnicy,
ul. Bolesława Krzywoustego 41a, 72-112 Stepnica.

Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 września do dnia
15 września 2023 r.
Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty jest terminem ostateczny.

 

Druk wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego

 

Jarosław Gruszczyński

Dyrektor

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy

 

 

 

 

Pomoc materialna

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej

Klauzula informacyjna