Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Podstawowa w Stepnicy w roku 2023 przystąpiła do realizacji programu promującego czytelnictwo. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” otrzymaliśmy wsparcie finansowe w ramach realizacji programu.

Wsparcie finansowe zostało udzielone w wysokości 12000,00 zł, wkład własny Gminy Stepnica - 3000,00 zł.

Kwotę 15000,00 zł przeznaczyliśmy na:

a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,

b) zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki:

 • zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
 • zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki,

c) realizację działań promujących czytelnictwo.

W odniesieniu do księgozbioru biblioteki szkolnej zdecydowano w ramach projektu uzupełniać księgozbiór, który wymaga aktualizacji w nowości wydawnicze oraz pozycje książkowe dostosowywane do zainteresowań uczniów. Zaplanowano zakup lektur związanych z obecnie wymaganymi kanonami oraz książki pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli.

Część dotacji została przeznaczona na uzupełnienie elementów wyposażenia biblioteki. Zaplanowano zakup nowych stolików i krzeseł, sofy i oświetlenia, które pozwolą stworzyć w bibliotece kącik czytelniczy z uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych zachęcający uczniów do korzystania z biblioteki na miejscu, spędzania czasu z książką. Ponadto ze względu na przestarzały sprzęt komputerowy wykorzystywany przez nauczyciela biblioteki konieczny jest zakup nowego laptopa i drukarki.

W ramach działań promujących czytelnictwo planujemy:

 • zrealizować projekt edukacyjny pn. „Biblioteka dobre miejsce dla człowieka”. Będzie to szereg działań kształtujących właściwe postawy czytelnicze, promujących rolę biblioteki w szkole, łączących uczniów, nauczycieli i rodziców. Projekt podzielony będzie na mniejsze projekty, związane z rocznicami i wydarzeniami historycznymi, tradycjami świątecznymi, lokalnymi.
 • publikowanie informacji na stronie internetowej szkoły i Facebooku o działaniach realizowanych w ramach programu,
 • prowadzenie akcji „Magiczny kufer” – przechodni zbiór ciekawych książek wymieniany między klasami
 • prowadzenie lekcji bibliotecznych
 • wystawy nowości książkowych
 • zorganizowanie kiermaszu książek używanych
 • serie spotkań "Spacer z książką"
 • spotkanie autorskie
 • przeprowadzenie pogadanek z rodzicami, w celu omówienia wpływu czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży.

Działania jakie będą podjęte w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym:

 • głośne czytanie lektur – wspólnie z biblioteką publiczną oraz członkiniami Koła Gospodyń
 • czytanie bajek dzieciom w przedszkolu samorządowym i niepublicznym w ramach akcji „Bajki, które leczą”
 • uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę gminną
 • uczestnictwo w warsztatach edukacyjnych w ramach samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy
 • organizacja otwartych konkursów plastycznych

Działania powyższe organizowane w formie współpracy z instytucjami przyczynią się do promocji czytelnictwa, ale też – co bardzo ważne - pozwolą młodzieży uczestniczyć w kulturze bez ponoszenia kosztów finansowych.