Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

W drodze do sukcesu

ZSP Stepnica

Realizacja zadań i sprawozdania - na stronie archiwalnej

Opis projektu

Projekt pn. „W drodze do sukcesu” realizowany jest przez Gminę Stepnica / Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stepnicy i Szkołę Podstawową w Racimierzu – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020 (Priorytet RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla SOM).

Głównym celem projektu jest podniesienie podstawowych umiejętności oraz kompetencji o kluczowym znaczeniu dla kontynuowania edukacji poprzez wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej na zajęciach pozalekcyjnych.

Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów i uczennic szkół Gminy Stepnica oraz do nauczycieli pracujących w tych szkołach. Realizowany będzie w okresie od VIII 2018r. do VI 2020r. W projekcie zaplanowano zajęcia rozwiązywania problemów badawczych metodą projektu edukacyjnego zwiększające u uczniów świadomość uczenia się i kreatywność, zajęcia rozwijające zainteresowania w obszarze przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych w obszarze programowania i języka obcego, zajęcia specjalistyczne i wyrównawcze. W obu szkołach wszyscy uczniowie wezmą udział w zajęciach z doradztwa zawodowego. Ponadto zaplanowano wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik oraz na Naukową Zieloną Szkołę. W ramach projektu odbędą się cztery Festiwale Nauki Szkolnej oraz dwa konkursy z programowania. Sale lekcyjne zostaną doposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć metodą eksperymentów i doświadczeń oraz w narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nauczyciele otrzymają wsparcie w postaci szkoleń z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii na zajęciach dydaktycznych i innowacyjnych metod nauczania w tym doświadczeń i eksperymentów z uwagą na prowadzenie zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wartość projektu 1 622 242,80 zł Kwota dofinansowania 1 540 846,80 zł.