Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

Regulamin Rady Pedagogicznej

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późń. zm.).
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., Nr poz. 2198 z późń. zm.). 
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189) 

§ 1.

 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Stepnicy zwana dalej Radą Pedagogiczną jest kolegialnym organem realizującym zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

§ 2.

 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stepnicy
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Stepnicy 

§ 3.

 1. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej następujące osoby:
  1. pracownicy ekonomiczni, administracji i obsługi szkoły;
  2. przedstawiciele Rady Rodziców;
  3. przedstawiciele organizacji społecznych działających na terenie szkoły,
  4. lekarze i inni pracownicy powołani do sprawowania opieki pielęgniarsko – lekarskiej nad uczniami;
  5. przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza, lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

§ 4. 

 1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, na koniec semestru w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć, oraz w miarę bieżących potrzeb. Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej przedstawia dyrektor szkoły w planie nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny. Obowiązek ten nie dotyczy zebrań rady powoływanej w trybie nadzwyczajnym.
 2. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. W przypadku zwołania zebrania plenarnego Rady Pedagogicznej z inicjatywy członków Rady Pedagogicznej przedstawiciele rady są zobowiązani przedstawić przewodniczącemu pisemny wniosek z określoną problematyką obrad oraz podpisami stwierdzającymi spełnienie warunku jej zwołania.
 3. Do pracy w okresie między zebraniami plenarnymi Rada Pedagogiczna może powołać zespoły działające w okresie całego roku szkolnego lub zespoły doraźne działające przez wyznaczony okres dla opracowania określonej problematyki, działalności szkoły.
 4. Skład osobowy, zakres i czas działania zespołów ustala Rada Pedagogiczna na zebraniu plenarnym.
 5. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący zespołu, na wniosek członków zespołu.
 6. Zespoły przedstawiają wyniki swojej pracy oraz wnioski do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej na jej zebraniu plenarnym.

§ 5.

Przewodniczący przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku posiedzenia Rady.

§ 6.

Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do obecności w posiedzeniach Rady, do aktywnego udziału w pracy rady i w zespołów problemowych.

§ 7.

 1. Przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:
  1. realizacji uchwał Rady;
  2. tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły;
  3. oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  4. dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli;
  5. zapoznawania Rady z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji;
  6. analizowania stopnia realizacji uchwał Rady.

§ 8.

 1. Członek Rady Pedagogicznej ma prawo:
  1. zgłoszenia do uchwały votum separatum, z prawem odnotowania zdania odrębnego w protokole z zebrania Rady;
  2. wglądu do protokołu, zgłoszenia poprawek Przewodniczącemu Rady, o których uwzględnieniu rozstrzyga Rada Pedagogiczna na najbliższym posiedzeniu;
  3. przedstawiać swoje stanowisko na zebraniach Rady Pedagogicznej we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły;
  4. zwracać się o wyjaśnienie we wszystkich sprawach, które dotyczą zakresu działania Rady w punkcie obrad dotyczącym zapytań i wolnych wniosków. Odpowiedzi udziela przewodniczący Rady lub wyznaczona przez niego osoba. W przypadku niemożliwości udzielenia natychmiastowej odpowiedzi, wyjaśnienie powinno być udzielone najpóźniej w terminie dwutygodniowym.
 2. Członek Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:
  1. współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady;
  2. przestrzegania postanowień prawa oraz wewnętrznych zarządzeń Dyrektora;
  3. czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach Rady i jej zespołów, do których został powołany oraz w wewnętrznym samokształceniu;
  4. używania telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego tylko w nagłych i uzasadnionych przypadkach;
  5. realizowania uchwał Rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia;
  6. składania przed Radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań;
  7. przestrzegania tajemnicy obrad Rady.

§ 9.

 1. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stepnicy przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
 2. Dyrektor Szkoły przedstawia radzie do końca roku szkolnego wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

§ 10.

 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Stepnicy w ramach kompetencji stanowiących:
  1. planuje i organizuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną;
  2. podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
  3. podejmuje uchwały w sprawach eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę rodziców;
  4. podejmuje uchwały w sprawach wniosków o skreślenie z listy uczniów;
  5. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
  6. uchwala Regulamin swojej działalności;
  7. uchwala Statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu oraz inne regulaminy;
  8. ustala sposoby wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły;
  9. zatwierdza kandydatury uczniów do wniosku o przyznanie stypendium;
  10. podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność po uzyskaniu opinii zespołu, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki;
 2. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących opiniuje:
  1. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych;
  2. program wychowaczo-profilaktyczny szkoły;
  3. zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania;
  4. organizację dodatkowych zajęć z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
  5. organizację dodatkowych zajęć dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program tych zajęć został włączony;
  6. zezwolenie na indywidualny program nauki lub indywidualny tok nauki;
  7. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom oraz pozostałym pracownikom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  8. propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  9. projekt finansowy szkoły;
  10. przedłużenie powierzenia funkcji dyrektora, powierzenia funkcji wicedyrektorów i innych funkcji kierowniczych w szkole;
  11. wnioski o odwołanie ze stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole;
  12. podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia, wolontariuszy i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
  13. wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;
  14. pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
  15. wnioski innych organów szkoły o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
  16. średnią ocen upoważniającą do przyznania stypendium za wyniki w nauce;
  17. wysokość stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;
  18. ustalenie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
  19. propozycje dyrektora Szkoły w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć, niezależnie od dni wolnych od zajęć ustalanych na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Ponadto Rada Pedagogiczna:
  1. przygotowuje projekt statutu albo jego zmian (nowelizacji) i przedstawia do uchwalenia Radzie Pedagogicznej;
  2. uzgadnia z Radą Rodziców Program Wychowawczo-Profilaktyczny,
  3. może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. Organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku,
  4. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły,
  5. ocenia z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do Dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę, 
  6. uczestniczy w tworzeniu WDN- Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli,
  7. występuje z wnioskami do Dyrektora w sprawach doskonalenia organizacji, nauczania i wychowania;
  8. wnioskuje o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
  9. wnioskuje o nadanie szkole imienia;
  10. wybiera dwóch przedstawicieli rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;
  11. wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny;
  12. zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli,

§ 11.

Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ prowadzący szkołę. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 12. 

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady.
 2. W głosowaniu biorą udział jedynie członkowie Rady.
 3. Głosowanie odbywa się jawnie. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.
 4. W szczególnych przypadkach Rada na wniosek nauczyciela może zwykłą większością głosów zarządzić głosowanie tajne.
 5. W głosowaniu tajnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują na kartkach, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano każdorazowo w określony sposób na kartkach ustalonych dla danego głosowania.
 6. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący obrad w obecności protokolanta obrad.
 7. Głosowanie tajne przeprowadza powołana spośród członków Rady Komisja Skrutacyjna.

§ 13.

Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności oraz plan pracy na dany rok szkolny.

§ 14.

 1. 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej mogą odbywać się według następującego ramowego porządku obrad:
  1. otwarcie posiedzenia;
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia rady;
  3. zatwierdzenie porządku posiedzenia;
  4. realizacja poszczególnych punktów z porządku obrad; 
  5. dyskusja oraz przyjęcie uchwał i wniosków.

§ 15.

 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane przez jednego z członków Rady. Rada Pedagogiczna wybiera protokolanta posiedzeń na pierwszym plenarnym posiedzeniu przed rozpoczęciem roku szkolnego. Protokół powinien zawierać, co najmniej:
  1. termin i miejsce posiedzenia;
  2. stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum); 
  3. przyjęty porządek obrad;
  4. syntetyczny opis przebiegu obrad;
  5. treść podjętych uchwał;
  6. podpisy prowadzącego i protokolanta.
 2. Protokół sporządza protokolant w ciągu 7 dni od daty odbycia posiedzenia i wykłada w sekretariacie do zapoznania się z nim przez nauczycieli.
 3. Członkowie Rady zobowiązani są w terminie do 7 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i pisemnego zgłoszenia ewentualnych poprawek Przewodniczącemu Rady. 
 4. Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu. 
 5. Członkowie Rady zatwierdzają treść protokołu odbytego posiedzenia rady na kolejnym posiedzeniu.

§ 16.

 1. Obecność nauczycieli w posiedzeniach Rady Pedagogicznej jest odnotowywana na liście obecności przez złożenie własnoręcznego podpisu. Członek Rady Pedagogicznej usprawiedliwia swoją nieobecność u przewodniczącego przed rozpoczęciem posiedzenia.
 2. Nieusprawiedliwiona nieobecność na Radzie Pedagogicznej traktowana jest jako nieobecność w pracy w wszystkimi jej konsekwencjami.

§ 17.

 1. Do wglądu do księgi protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej upoważnieni są:
  1. Dyrektor;
  2. inne osoby sprawujące nadzór pedagogiczny w szkole;
  3. nauczyciele – członkowie Rady Pedagogicznej;
  4. osoby zaproszone, biorące udział w posiedzeniu Rady w dotyczącym ich zakresie;
  5. przedstawiciele Kuratorium w zakresie określonym w upoważnieniu do dokonywania kontroli lub prowadzenia ewaluacji zewnętrznej.

§ 18.

Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawnienia spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

§ 19.

 1. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane w formie elektronicznej. 
 2. Protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej numerowane są w ramach roku  szkolnego.
 3. Księga protokołów jest dokumentem stwierdzającym pracę Rady Pedagogicznej.
 4. Szczegółowy sposób sporządzania protokółów regulują odrębne przepisy zawarte w instrukcji dotyczącej protokołowania elektronicznego – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 20.

Zmiany w niniejszym regulaminie wprowadza się w trybie jego uchwalenia.

§ 21.

Regulamin niniejszy uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Stepnicy w dniu 12.09.2019r.