Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

Regulamin Rady Rodziców SP

Załącznik
Do uchwały Rady Rodziców
Nr 2/2019 z dnia 24.01.2019 r.

REGULAMIN RADY RODZICÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KONSTANTEGO MACIEJEWICZA
W STEPNICY

Regulamin Rady Rodziców został uchwalony przez Radę Rodziców na podstawie

 1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 1991 r., nr 95, poz. 425, z póź.zm.)
 2. Ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 1982 r., nr 3, poz. 19, z póź.zm.)
 3. Europejskiej Karty Praw i Obowiązków Rodziców z 1992 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. W szkole działa reprezentacja rodziców pod nazwą „Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy”.
 2. Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną, samorządnym przedstawicielstwem rodziców, współdziałającym z Dyrektorem szkoły, Gronem Pedagogicznym, organami nadzorującymi szkołę, organizacjami i instytucjami oraz innymi radami rodziców w celu realizacji zadań szkoły.
 3. Regulamin niniejszy określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy.

Rozdział II
Cele i zadania Rady Rodziców

§ 1

 1. Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców dzieci uczęszczających do szkoły, wynikających z przepisów oświatowych, statutu Szkoły i niniejszego regulaminu oraz wspieranie organów szkoły, nauczycieli i Dyrektora w pracy na rzecz dobra uczniów.
 2. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
 1. Pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów, zadań i rozwoju szkoły.
 2. Finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej szkoły.
 3. Zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie Dyrektorowi i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowisk i opinii w sprawach związanych z działalnością Szkoły.
 4. Formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz Statutu.
 5. Wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego
 6. Organizowanie współpracy z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu podniesienia jakości jej pracy.

Rozdział III
Kompetencje Rady Rodziców

§1

Kompetencje Rady określają zapisy ustawy Prawo Oświatowe oraz ustawy Karta Nauczyciela i aktów wykonawczych do tych ustaw.

Do kompetencji rady należy w szczególności:

 1. Występowanie do Dyrektora i pozostałych organów Szkoły, a także organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły, m. in. Jakość nauczania, bezpieczeństwo dzieci, finanse Szkoły.
 2. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły.
 3. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
 4. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.
 5. Opiniowanie możliwości podjęcia w Szkole działalności poprzez stowarzyszenie lub inną organizację.
 6. Występowanie z wnioskami o dokonanie oceny nauczycieli oraz opiniowanie ich pracy.
 7. Opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli w związku z ubieganiem się przez nich o awans na stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.
 8. Wybór przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły.
 9. Wybór przedstawiciela Rady do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły.
 10. Występowanie do Dyrektora z wnioskiem o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju oraz udział w określeniu wzoru tego stroju
 11. Wypowiadanie się w ramach konsultacji w sprawie wprowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami Szkoły lub placówki, lub terenem wokół Szkoły lub placówki w postaci środków technicznych, które umożliwiają rejestrację obrazu(monitoring).
 12. Określenie struktury działania i trybu pracy ogółu rodziców i Rady Rodziców.

Rozdział IV
Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców

§1

 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców dzieci z danej klasy jest zebranie rodziców tej klasy.
 2. Zebranie rodziców dzieci z każdej klasy na swoim pierwszym zebraniu wybiera spośród siebie „Oddziałową Radę Rodziców” (zwaną trójką klasową) składającą się z 3 osób.
 3. Oddziałowa Rada Rodziców wybierana jest w tajnym głosowaniu na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców lub opiekunów prawnych uczniów danego oddziału w każdym roku szkolnym, przy czym obowiązuje zasada, że jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic lub opiekun prawny.
 4. Tryb przeprowadzania wyborów do Oddziałowej Rady Rodziców:
 1. Wybór komisji skrutacyjnej (2-3 osoby nie kandydujące do Rady).
 2. Zgłoszenie kandydatów do Rady Oddziałowej (rodzice mogą sami zgłaszać chęć kandydowania, a zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie).
 3. Rodzice obecni na zebraniu wypisują na dostarczonych kartkach trzy nazwiska spośród zgłoszonych kandydatów.
 4. Komisja skrutacyjna zbiera kartki z nazwiskami, podlicza ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów i ogłasza wyniki wyborów podając nazwiska trzech osób, które uzyskały największą ilość głosów i tym samym tworzą Oddziałową Radę Rodziców.
 5. Rodzice wybrani do Oddziałowej Rady wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Rady i Skarbnika, oraz ustalają, który z członków Oddziałowej Rady Rodziców będzie pełnił funkcję delegata do Rady Rodziców i jego zastępcy.
 6. Wychowawcy poszczególnych klas w ciągu 7 dni po spotkaniach wyborczych w swoich klasach są zobowiązani przekazać Przewodniczącemu Rady Rodziców informacje o wynikach wyborów Oddziałowych Rad Rodziców i delegata do Rady Rodziców.
 1. Kadencja Oddziałowej Rady Rodziców trwa 1 rok.
 2. Członkowie Oddziałowych Rad Rodziców, których dzieci opuściły szkołę w środku kadencji zostają zastąpieni przez rodziców wybranych klas, w których Oddziałowa Rada Rodziców jest niepełna.

§2

 1. W skład Rady Rodziców wchodzą wybrani członkowie Oddziałowych Rad Rodziców, po jednym przedstawicielu z każdej Oddziałowej Rady Rodziców.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów do Oddziałowych Rad Rodziców.
 3. Rada Rodziców na pierwszym swoim posiedzeniu w roku szkolnym wybiera spośród siebie:
 1. Prezydium Rady Rodziców składające się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, skarbnika i sekretarza, które jest wewnętrznym organem kierującym pracami Rady rodziców.
 2. Komisję Rewizyjną składającą się z 3 osób, która jest organem kontrolującym działania Prezydium Rady Rodziców w zakresie wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
 3. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły spośród swoich członków, członków Rady Rodziców, pozostałych rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów) dla wykonywania określonych zadań.
 1. Do zadań Przewodniczącego Rady Rodziców należy:
 1. Kierowanie pracami Rady Rodziców
 2. Współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców w celu realizacji planu pracy.
 3. Zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców.
 4. Kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców.
 5. Przekazywanie uchwał, wniosków i opinii Dyrektorowi szkoły.
 6. Reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz szkoły.
 1. Do zadań Sekretarza Rady Rodziców należy:
 1. Opracowanie harmonogramu pracy Rady rodziców.
 2. Nadzorowanie terminowości wykonywania prac Rady Rodziców.
 3. Protokołowanie zebrań Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców oraz podejmowanych uchwał.
 4. Prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców oraz zapewnienie jej prawidłowego przechowywania.
 1. Do zadań Skarbnika Rady Rodziców należy:
 1. Opracowanie w porozumieniu z Prezydium Rady Rodziców projektu rocznego Preliminarza Budżetowego.
 2. Nadzorowanie całokształtu spraw związanych z działalnością kasowo-finansową Rady Rodziców zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Sprawdzanie na bieżąco dokumentów i dowodów rachunkowo-kasowych oraz zatwierdzanie ich do wypłaty.
 4. Składanie sprawozdań z działalności finansowo-gospodarczej oraz wykonywania planów finansowych Rady Rodziców.
 5. Obsługa księgowa Rady Rodziców i przechowywanie dokumentacji księgowo-finansowej Rady Rodziców zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady Rodziców.
 1. Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy:
 1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium Rady Rodziców.
 2. Opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady Rodziców.
 3. Sprawozdanie poprawności wydatkowania środków finansowych Rady Rodziców z rocznym Preliminarzem Budżetowym i Regulaminem Rady Rodziców.
 4. Sprawdzanie poprawności dokumentacji finansowo-księgowej Rady Rodziców z przepisami prawa.
 1. Zebranie Plenarne Rady Rodziców i zebranie Prezydium Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący Rady Rodziców lub troje członków na ich wniosek. Pierwsze w nowym roku szkolnym sprawozdawczo-wyborcze zebranie plenarne Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący ustępującej Rady Rodziców najpóźniej 14 dni po wyborach do Oddziałowych Rad Rodziców lub Dyrektor Szkoły w przypadku niezwołania zebrania przez ustępującego Przewodniczącego.

§3

Do obowiązków przedstawiciela Oddziałowej Rady Rodziców należy:

 1. Systematyczny i aktywny udział w zebraniach Rady Rodziców.
 2. Przekazywanie Oddziałowej Radzie Rodziców i rodzicom w klasie, którego jest przedstawicielem informacji, postanowień Rady Rodziców (podczas zebrań z rodzicami lub w innej formie np. pocztą elektroniczną).
 3. Informowanie Rady Rodziców o wnioskach rodziców danek klasy.
 4. Współpraca z Radą Rodziców w zakresie ustalania wszelkich spraw dotyczących Szkoły, wynikających z kompetencji Rady Rodziców.

§4

 1. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok, począwszy od ich powołania na pierwszym Plenarnym Posiedzeniu Rady Rodziców na początku danego roku szkolnego. Ustępujące Prezydium Rady Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowego.
 2. Rodzice zasiadają w organach Rady Rodziców w okresie uczęszczania ich dzieci do szkoły.
 3. Członkowie Oddziałowych Rad Rodziców, Prezydium Rady Rodziców, jak i członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru tak postanowią. Odwołanie dokonuje się poprzez podjęcie uchwały. Mogą oni również sami zrezygnować z pełnionej funkcji.
 4. Zebranie plenarne Rady Rodziców udziela absolutorium ustępującemu Prezydium Rady Rodziców na wniosek Komisji Rewizyjnej. Skład Prezydium Rady Rodziców może być zmieniony w roku szkolnym na uzasadniony wniosek minimum 50% uczestników plenarnego zebrania Rady Rodziców.
 5. Członkowie rad Oddziałowych, Rady Rodziców i jej organów pełnią swoje funkcje społecznie.

§5

Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne Zebranie wszystkich rodziców.

Rozdział V
Tryb pracy i podejmowania uchwał przez Radę Rodziców

§1

 1. Rada Rodziców podejmuje swoje decyzje w formie uchwały.
 2. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów niezależnie od liczby obecnych uprawnionych do głosowania.
 3. Zebrania Prezydium Rady Rodziców oraz Plenarnego posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane. Oddziałowe Rady Rodziców decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały.
 4. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców upoważnia Prezydium Rady Rodziców do podejmowania samodzielnych decyzji w imieniu Rady Rodziców.
 5. W nagłych przypadkach dopuszcza się podejmowanie uchwały przez Prezydium Rady Rodziców bez formalnego zwołania posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (poczta elektroniczna, telefon, e-dziennik). Uchwalona w ten sposób uchwała powinna być opatrzona w klauzulę: „uchwała została podjęta w trybie §1 ust.5” i podpisana wyłącznie przez Przewodniczącego Prezydium ze wskazaniem liczby głosów.
 6. Plenarne posiedzenia Rady Rodziców upoważnia Prezydium do dysponowania środkami finansowymi Rady Rodziców.
 7. Głosowanie nad uchwałami na posiedzeniach Rady Rodziców odbywa się w sposób jawny. Sprawy personalne głosowane są tajnie, z zastrzeżeniem §1 roz. VI ust.1.

Rozdział VI
Wybory do organów Rady Rodziców

§1

 1. Wybory do Oddziałowej Rady Rodziców, Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców i do Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba że rodzice uczestniczący w zebraniu wyborczym jednogłośnie zgodzą się na głosowanie kandydatur w trybie jawnym.
 2. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie swoją zgodę na kandydowanie.
 3. Liczba kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu.
 4. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 50% głosów uczestników zebrania.
 5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.
 6. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców:
 1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza (protokolanta) zebrania oraz komisji skrutacyjnej do liczenia głosów.
 2. Ewentualne wystąpienia zaproszonych gości.
 3. Sprawozdanie ustępującego Prezydium Rady Rodziców z działalności w okresie sprawozdawczym (poprzednim roku szkolnym), przekazanie informacji na temat zrealizowanych działań, wykonania założeń ujętych w preliminarzu budżetowym oraz jakości współpracy z Dyrekcją szkoły.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdania finansowego ustępującego Prezydium Rady Rodziców.
 5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Prezydium Rady Rodziców
 6. Wybory nowych organów Rady Rodziców: Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej
 7. Przekazanie przez ustępujące Prezydium Rady Rodziców dokumentacji Rady Rodziców, w tym w szczególności: protokołów rady Rodziców oraz obowiązującego regulaminu Rady Rodziców
 8. Wniosków programowo-organizacyjnych do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji.
 1. Na kolejnych zebraniach Rada Rodziców uchwala regulamin, przyjmuje plan pracy (harmonogram działań) oraz preliminarz budżetowy (plan przychodów i wydatków) na dany rok szkolny.
 2. Plenarne zebranie Rady Rodziców upoważnia Prezydium Rady Rodziców do wyboru spośród siebie przedstawicieli do Komisji Konkursowej wybierającej Dyrektora szkoły.
 1. Wybór przedstawiciela do Komisji Konkursowej odbywa się w głosowaniu tajnym.
 2. Liczba kandydatów nie może być mniejsza jak dwóch.
 3. Nad każdym przedstawionym kandydatem głosuje się oddzielnie.
 4. Warunkiem wyboru kandydata jest uzyskanie zwykłej większości głosów.

Rozdział VII
Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów

§1

 1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej Prezydium nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.
 2. Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek co najmniej 1/3 Oddziałowych Rad Rodziców, na wniosek Dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej złożony do Prezydium Rady Rodziców.
 3. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.
 4. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły, Rada Rodziców na swoje zebranie plenarne, a prezydium Rady Rodziców na swoje posiedzenia regulaminowe może zapraszać Dyrektora szkoły, nauczycieli oraz przedstawicieli pozostałych organów szkoły, urzędów i organizacji związanych z oświatą, a także inne osoby z zewnątrz w charakterze ekspertów.

§2

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Rodziców jej członkowie i uczestnicy posiedzenia zawiadamiani są za pośrednictwem dostępnych środków przekazu. Informacje na ten temat umieszczane są w postaci ogłoszenia w miejscu ogólnodostępnym dla wszystkich rodziców na terenie szkoły, poprzez system e-dziennik i w miarę możliwości przekazywane na bezpośrednie adresy mailowe członków Rady Rodziców lub poprzez sms.
 2. Zebranie Rady Rodziców nie może odbywać się w trakcie spotkań klasowych.
 3. Posiedzenia plenarne Rady Rodziców oraz Prezydium Rady Rodziców są protokołowane.
 4. Formy i częstotliwość działania innych struktur w ramach prac Rady Rodziców (komisji i zespołów zadaniowych) wynikają z potrzeby realizacji zadań, jakich się te zespoły podjęły z zastrzeżeniem §1 ust. 1.
 5. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, Oddziałowej Rady Rodziców, wychowawcy klas lub wynikają z terminarza szkolnego.

§3

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przed pierwszym plenarnym sprawozdawczo-wyborczym posiedzeniem Rady Rodziców. Komisja Rewizyjna może zbierać się również z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Rady Rodziców, Rady Rodziców, oddziałowej klasowej Rady Rodziców danej klasy lub dowolnej grupy rodziców liczącej jednak nie mniej niż 10 osób.
 2. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane: plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie Komisji Rewizyjnej.

Rozdział VIII
Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

§1

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:
 1. Z dobrowolnych składek rodziców szkoły.
 2. Z darowizn od innych osób fizycznych oraz osób prawnych.
 3. Z imprez dochodowych organizowanych przez Radę Rodziców
 4. Z innych źródeł.
 1. Sugerowaną wysokość składki ustala się na początku każdego roku szkolnego na pierwszym plenarnym zebraniu Rady Rodziców. Składki są dobrowolne.
 2. Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej dzieci rodziców jednej rodziny, składkę wnosi się w wysokości jak za jedno dziecko.
 3. Składki pochodzące od rodziców mogą zbierać Skarbnicy oddziałowi, a następnie odprowadzają je na konto bankowe Rady (z podaniem w tytule przelewu roku szkolnego i klasy). Dowodem wpłaty jest „potwierdzenie wpłaty” wystawione na nazwisko wpłacającego. Skarbnicy oddziałowi przekazują dowody wpłaty do Skarbnika Rady Rodziców.
 4. Rodzice mogą dokonywać wpłaty indywidualnie, bezpośrednio na konto bankowe Rady Rodziców z podaniem w tytule przelewu roku szkolnego, imienia i nazwiska dziecka oraz klasy, do której uczęszcza. W przypadku większej ilości dzieci z jednej rodziny uczęszczających do szkoły, podanie imion i nazwisk wszystkich dzieci oraz klas do jakich uczęszczają. Dowodem wpłaty jest potwierdzenie z urzędu pocztowego lub banku.
 5. Składki można opłacać jednorazowo lub w ratach.
 6. Dotacje pochodzące od podmiotów prawnych lub osób fizycznych przekazywane są bezpośrednio na konto bankowe Rady.
 7. Dochody z akcji zarobkowych po protokolarnym ich przeliczeniu przez organizatorów są wpłacane na konto bankowe Rady.
 8. O przeznaczeniu i sposobie wydatkowania 50% środków zebranych na Fundusz Rady Rodziców przez rodziców danej klasy decyduje Oddziałowa Rada Rodziców. Decyzje o ich przeznaczeniu i sposobie wydatkowania podejmuje z upoważnienia zebrania rodziców Oddziałowa Rada Rodziców (trójka klasowa) i przekazuje te informacje w postaci wniosku do Rady Rodziców. Główne cele, na jakie mogą być wydatkowane te środki to: dofinansowanie imprez klasowych, dofinansowanie wycieczek i biwaków klasowych, upiększenie izby klasowej, inne wydatki na rzecz całej klasy.

Rozdział IX
Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców

§1

 1. Roczny plan wydatków i przychodów w formie Preliminarza Budżetowego Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców ustala i zatwierdza na zebraniu plenarnym Rady Rodziców.
 2. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie Preliminarza Budżetowego Rady Rodziców zatwierdzonego przez członków Prezydium Rady Rodziców.
 3. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej na następujące cele:
 1. Nagrody dla uczniów lub ich dofinansowanie.
 2. Organizacja imprez szkolnych lub ich dofinansowanie.
 3. Wycieczki szkolne lub ich dofinansowanie.
 4. Inne cele związane ze wspieraniem działalności statutowej szkoły.
 1. W uzasadnionych przypadkach Rada Rodziców może podjąć uchwałę o innym niż wymienione w ust. 3 wydatkowaniu funduszy, nie ujętym w rocznym Preliminarzu Budżetowym.
 2. Rada Rodziców może w uzasadnionych przypadkach podjąć uchwałę o zwrocie kosztów poniesionych przez rodziców w związku z załatwianiem spraw Rady Rodziców.
 3. Pisemne wnioski z dokładnym opisem danych wnioskodawców, celu itp. wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:
 1. Dyrektor Szkoły.
 2. Rada Pedagogiczna.
 3. Wychowawcy klas.
 4. Rady Oddziałowe Rodziców.
 5. Samorząd Uczniowski.

Nie później niż do 31 października w danym roku szkolnym. Wnioski o dofinansowanie należy składać przed realizacją zadania, którego dotyczą.

 1. Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców, poza dobrowolnymi wpłatami rodziców, może w części być zależny od życzenia czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców. W takim przypadku Prezydium Rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców.

Rozdział X
Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców

§1

 1. Prezydium Rady Rodziców wyznacza Skarbnika do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad dysponowaniem środkami finansowymi Rady Rodziców, któremu również można na zasadach społecznych powierzyć obsługę księgowo-rachunkową Rady Rodziców.
 2. W imieniu Rady Rodziców dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują Przewodniczący i Skarbnik, a w razie nieobecności jednego z nich – Wiceprzewodniczący lub Sekretarz.
 3. Środki zgromadzone przez Radę Rodziców mogą być lokowane na kontach terminowych i na rachunku bieżącym.
 4. Zyski z kont stanowią dochód Rady Rodziców.
 5. Do podejmowania środków finansowych z konta Rady Rodziców upoważnienia są jednoosobowo Przewodniczący i Skarbnik.
 6. Do realizowania przelewów związanych ze zobowiązaniami finansowymi Rady Rodziców w przypadku korzystania z bankowości elektronicznej, Rada Rodziców upoważnia Skarbnika lub Przewodniczącego Rady Rodziców.
 7. Wysokość podejmowanych środków finansowych oraz ich przeznaczenie określa Prezydium Rady Rodziców.
 8. Każda operacja musi być udokumentowana i załączona do ewidencji prowadzonej przez Skarbnika. Każdy dokument znajdujący się w ewidencji musi być podpisany przez Przewodniczącego i Skarbnika Prezydium Rady Rodziców w celu potwierdzenia, że wykonana operacja była zgodna z wcześniejszymi ustaleniami.
 9. Zmian w udzielaniu pełnomocnictw można dokonywać na podstawie prawomocnej uchwały podjętej przez wszystkich członków Prezydium Rady Rodziców.
 10. Rozliczenia funduszu Rady Rodziców za cały rok dokonuje Komisja Rewizyjna. Ustalenia Komisji rewizyjnej muszą mieć formę pisemną i są przedstawione Prezydium Rady Rodziców oraz Oddziałowym Radom Rodziców na Plenarnym Posiedzeniu Rady Rodziców.
 11. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania.

Rozdział XI
Postanowienia końcowe

§1

 1. Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej.
 2. W przypadku nierespektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną, Prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do Dyrektora szkoły, na które ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.
 3. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nierespektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nieudzielania wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia, Prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego bądź nadzorującego szkołę.

§2

Rada Rodziców posługuje się pieczątką o treści: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej
im. Konstantego Maciejewicza, ul. Krzywoustego 4, 72-112 Stepnica.

§3

Traci moc dotychczasowy Regulamin przyjęty uchwałą Rady z dnia 01.10.2018 r.

§4

Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.

§5

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

 

Stepnica dn. ………………………………………………………………………………………………

(podpis Przewodniczącego Rady i pieczęć Rady)