Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

Procedura przydziału dzieci do grup w przedszkolu samorządowym w Stepnicy

PODSTAWA PRAWNA :art.42 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie światy(Dz.U.2015r.poz.2156 oraz z 2016r. poz. 35i64).

CEL PROCEDURY:

 • stwarzanie optymalnych warunków organizacyjnych,
 • zapewnienie dzieciom warunków pobytu w przedszkolu odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych,
 • doprecyzowanie zapisów w Regulaminie rekrutacji dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Stepnicy.

ZAKRES PROCEDURY: dokument reguluje zasady przydziału dzieci do grup po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego oraz w naborze uzupełniającym w trakcie roku szkolnego.

DEFINICJA PRZEDMIOTU PROCEDURY: przez przydział dziecka do grupy rozumie się wskazanie nazwy grupy, określenie grupy wiekowej oraz imienne wskazanie nauczycielek w grupie.

PROCEDURA:

 1. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów odbywa się po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. Liczbę grup oraz liczbę miejsc w danym roku szkolnym określa organ prowadzący w projekcie arkusza organizacyjnego przedszkola.
 3. Organizacja grup przedszkolnych uzależniona jest od:
  1. liczby grup zatwierdzonych przez organ prowadzący,
  2. liczby miejsc w przedszkolu,
  3. liczby miejsc w konkretnej grupie wiekowej,
  4. liczby i wieku dzieci nowo zgłoszonych
  5. liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną.
 4. Przydziału dzieci do grup dokonuje Rada Pedagogiczna przedszkola, najpóźniej do 17 sierpnia.
 5. Przydział dzieci do poszczególnych grup uwarunkowany jest wiekiem dziecka oraz poziomem funkcjonowania społecznego.
 6. Jeżeli po dokonaniu naboru istnieje możliwość utworzenia w nowym roku szkolnym grupy jednorodnej wiekowo wówczas dzieci przydzielane są do swojej grupy wiekowej.
 7. Jeżeli po dokonaniu naboru nie można zorganizować grup jednorodnych wiekowo ,dzieci są łączone w grupy zbliżone wiekowo.
 8. Wprzypadku gdy kilkoro dzieci osiągnęło ten sam wiek ,lecz z powodu ograniczenia liczby miejsc w grupie nie mogą zostać przydzielone do tej samej grupy ,o przydziale w każdym indywidualnym przypadku decyduje Rada Pedagogiczna. Decydującym kryterium będzie w w/w przypadku poziom funkcjonowania społecznego dziecka, stopień jego samodzielności.

OBOWIĄZKI DYREKTORA:

 1. Dokonuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną przedszkola podziału dzieci na grupy z uwzględnieniem wyżej wymienionych zasad, najpóźniej do 17 sierpnia.
 2. Dokonuje przydziału grup nauczycielkom po ostatecznym zatwierdzeniu arkusza organizacji przedszkola przez organ prowadzący, najpóźniej do 17 sierpnia.
 3. Ogłasza listy dzieci z podziałem na grupy z imiennym wykazem nauczycielek do dnia 17 sierpnia na tablicy informacyjnej i stronie internetowej przedszkola.
 4. Dokonuje przydziału dzieci przyjętych do przedszkola w wyniku naboru uzupełniającego w trakcie roku szkolnego w porozumieniu z nauczycielką grupy w której jest wolne miejsce.

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELEK:

 1. Rozpoznaje możliwości dziecka uczestniczącego w okresie adaptacyjnym.
 2. Przedstawia radzie pedagogicznej swoje sugestie dotyczące przydziału dziecka do grupy.