Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

Rada Rodziców Przedszkola

Przewodnicząca Sara Synówka,
Zastępca Sylwia Lawręc,
Sekretarz Monika Łapińska,
Skarbnik Katarzyna Synówka

Załącznik  do uchwały Rady Rodziców nr 2/2015/2016 z dnia 28.10.2015 r.
REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W STEPNICY 

Regulamin Rady Rodziców został przygotowany przez Radę Rodziców na podstawie:

 1. art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września l99l r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  
 2. § 8 Statutu Przedszkola Samorządowego w Stepnicy z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. W przedszkolu działa reprezentacja rodziców pod nazwą „Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego w Stepnicy.
 2. Rada Rodziców jest organizacją wewnątprzedszkolną, samorządnym przedstawicielstwem rodziców, współdziałającym z Dyrektorem Przedszkola, gronem pedagogicznym, organami nadzorującymi przedszkole oraz organizacjami i instytucjami, w celu realizacji zadań przedszkola.
 3. Regulamin niniejszy określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego w Stepnicy.


Rozdział II 
Cele i zadania Rady Rodziców

§ 2

 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola, a także wnioskowanie do różnych organów sprzedszkola w tym zakresie.
 2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji przedszkola.
 3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
  1. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań przedszkola,
  2. gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności przedszkola, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
  3. wybór formy, zakresu i oferty ubezpieczenia dla dzieci, wybór oferentów kierujących swoje odpłatne usługi do dzieci w przedszkolu bądź ich rodziców (fotografowanie, filmowanie, organizacja imprez), współdecydowanie w sprawie podjęcia i prowadzenia w przedszkolu działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje,
  4. zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami przedszkola, rzeczywistego wpływu na działalność przedszkola poprzez:
   • znajomość i opiniowanie zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu,
   • uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
   • znajomość regulaminów przedszkolnych i Statutu przedszkola,
   • uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,
   • wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy przedszkola,
  5. występowanie do Dyrektora i pozostałych organów przedszkola w sprawach związanych z jakością nauczania, finansami przedszkola i bezpieczeństwem dzieci,
  6. opiniowanie Statutu i innych dokumentów prawa wewnątrzprzedszkolnego,
  7. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
  8. opiniowanie pracy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy i dyrektora przedszkola,
  9. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i profilaktycznego przedszkola,
  10. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora przedszkola, przy zastrzeżeniu, że ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Dyrektora,
  11. udział w pracach Komisji Konkursowej wybierającej Dyrektora przedszkola,
  12. określanie struktury działania i trybu pracy ogółu rodziców i Rady Rodziców.

Rozdział III
Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców

§ 3

 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców dzieci z danej grupy jest zebranie rodziców dzieci tej grupy.
 2. Zebranie rodziców dzieci z  każdej grupy na swoim pierwszym spotkaniu grupowym wybiera spośród siebie ,,oddziałową radę rodziców" składającą się z 3 osób.
 3. Wychowawcy poszczególnych grup po spotkaniach wyborczych w swoich grupach są zobowiązani przekazać Przewodniczącemu Rady Rodziców danych kontaktowych do wybranych rad oddziałowych.
 4. Członkowie oddziałowych rad rodziców, których dzieci opuściły przedszkole w środku kadencji, zostają zastąpieni przez rodziców wybranych z grup, w których oddziałowa rada rodziców jest niepełna.
 5. W skład Rady Rodziców wchodzą wybrani członkowie oddziałowych rad rodziców, min. 7 osób.
 6. Plenarne zebranie wszystkich rad oddziałowych (całej Rady Rodziców) na pierwszym swoim posiedzeniu w roku szkolnym wybiera spośród siebie:
  1. Prezydium Rady Rodziców składające się z przewodniczącego, skarbnika i sekretarza, które jest wewnętrznym organem kierującym pracami Rady Rodziców,
  2. Komisję Rewizyjną składającą się z 2-3 osób, która jest organem kontrolującym działania Prezydium Rady Rodziców w zakresie wydatkowania funduszy Rady Rodziców Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły spośród swoich członków, członków Rady Rodziców, pozostałych rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów) dla wykonania określonych zadań.
 7. Do zadań Przewodniczącego Rady Rodziców należy:
  1. kierowanie pracami Rady Rodziców,
  2. współpraca z Dyrekcją przedszkola w dostosowywaniu zadań i celów Rady Rodziców do konkretnych potrzeb przedszkola i dzieci,
  3. współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców w celu realizacji planu pracy,
  4. zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców,
  5. kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców,
  6. przekazywanie uchwał, wniosków i opinii Dyrektorowi przedszkola,
  7. reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz przedszkola.
 8. Do zadań Sekretarza Rady Rodziców należy:
  1. opracowanie harmonogramu pracy Rady Rodziców,
  2. nadzorowanie terminowości wykonania prac Rady Rodziców,
  3. protokołowanie zebrań Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców oraz podejmowanych uchwał,
  4. prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców oraz zapewnienie jej prawidłowego przechowywania.
 9. Do zadań Skarbnika Rady Rodziców należy:
  1. opracowanie w porozumieniu z Prezydium Rady Rodziców projektu rocznego Preliminarza Budżetowego,
  2. na koniec każdego miesiąca zebrane przez nauczycielki pieniądze przekazywane są skarbnikowi,
  3. obsługa księgowa Rady Rodziców i przechowywanie dokumentacji  księgowo-finansowej Rady Rodziców, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  4. przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady Rodziców.
 10. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium Rady Rodziców,
  2. opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady Rodziców,
  3. sprawdzanie poprawności wydatkowania środków finansowych Rady Rodziców z rocznym Preliminarzem Budżetowym i Regulaminem Rady Rodziców,
  4. sprawdzanie poprawności dokumentacji finansowo-księgowej Rady Rodziców z przepisami prawa.
 11. Zebranie Plenarne Rady Rodziców i zebranie Prezydium Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący Rady Rodziców  lub troje członków na ich wniosek. Pierwsze w nowym roku szkolnym sprawozdawczo-wyborcze zebranie plenarne Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący ustępującej Rady Rodziców najpóźniej do dn. 30 września.

§ 4

 1. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok, począwszy od ich powołania na pierwszym Plenarnym Posiedzeniu Rady Rodziców na początku danego roku szkolnego. Ustępujące Prezydium Rady Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowego.
 2. Rodzice zasiadają w organach Rady Rodziców w okresie uczęszczania ich dzieci do przedszkola. Z dniem 30 września członek Rady Rodziców, którego dziecko ukończyło w poprzednim roku szkolnym naukę w przedszkolu, z mocy prawa przestaje pełnić powierzony mandat.
 3. Członkowie oddziałowych rad rodziców, Prezydium Rady Rodziców, jak i członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru tak postanowią. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały. Mogą oni również sami zrezygnować z pełnionej funkcji.
 4. Zebranie Plenarne Rady Rodziców udziela absolutorium ustępującemu Prezydium Rady Rodziców na wniosek Komisji Rewizyjnej. Skład Prezydium Rady Rodziców może być zmieniony w roku szkolnym na uzasadniony wniosek minimum 50 % uczestników plenarnego zebrania Rady Rodziców.
 5. Członkowie rad oddziałowych, Rady Rodziców i jej organów pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 5

Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie wszystkich rodziców.

Rozdział IV
Tryb pracy i podejmowania uchwał przez Rady Rodziców

§ 6

 1. Rada Rodziców podejmuje swoje decyzje w formie uchwały.
 2. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów niezależnie od liczby obecnych uprawnionych do głosowania.
 3. Zebrania Prezydium Rady Rodziców oraz Plenarnego Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców. Za protokolarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada Sekretarz Prezydium Rady Rodziców. Oddziałowe rady rodziców decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały.
 4. Plenarne Posiedzenie Rady Rodziców upoważnia Prezydium Rady Rodziców do podejmowania samodzielnych decyzji w imieniu Rady Rodziców.
 5. W nagłych przypadkach dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Prezydium Rady Rodziców bez formalnego zwołania posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (poczta elektroniczna, faks, telefon). Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, jeśli wszyscy członkowie Prezydium zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrazili zgodę na głosowanie w takim trybie. Uchwalona w ten sposób uchwała powinna być opatrzona w klauzulę: „uchwała została podjęta w trybie § 6 ust. 5” i podpisana wyłącznie przez Przewodniczącego Prezydium ze wskazaniem liczby głosów.
 6. Plenarne Posiedzenie Rady Rodziców upoważnia Prezydium do dysponowania środkami finansowymi Rady Rodziców.
 7. Głosowanie nad uchwałami na posiedzeniach Rady Rodziców odbywa się w sposób jawny. Sprawy personalne głosowane są tajnie, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1.
 8. Prezydium Rady Rodziców jest zobowiązane do zachowania tajemnicy, jeżeli Przewodniczący Rady Rodziców poczyni takie obostrzenia.

Rozdział V
Wybory do organów Rady Rodziców

§ 7

 1. Wybory do oddziałowej rady rodziców, Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców i do Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba że rodzice uczestniczący w zebraniu wyborczym jednogłośnie zgodzą się na głosowanie kandydatur w trybie jawnym.
 2. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie swoją zgodę na kandydowanie.
 3. Liczba kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczb miejsc ustalonych dla danego organu.
 4. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 50% głosów uczestników zabrania.
 5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.
 6. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców:
  1. wybór przewodniczącego i sekretarza (protokolanta) zebrania oraz komisji skrutacyjnej do liczenia głosów,
  2. informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,
  3. ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji,
  4. sprawozdanie ustępującego Prezydium Rady Rodziców z działalności w okresie sprawozdawczym (poprzednim roku szkolnym) – przekazanie informacji na temat zrealizowanych działań, wykonania założeń ujętych w Preliminarzu Budżetowym oraz jakości współpracy z dyrekcją szkoły,
  5. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdania finansowego ustępującego Prezydium Rady Rodziców,
  6. udzielenie absolutorium ustępującemu Prezydium Rady Rodziców,
  7. wybory nowych organów Rady Rodziców: Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej,
  8. przekazanie przez ustępujące Prezydium Rady Rodziców dokumentacji Rady Rodziców, w tym w szczególności: protokolarza Rady Rodziców oraz obowiązującego Regulaminu Rady Rodziców,
  9. uchwalenie wniosków programowo-organizacyjnych do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji,
 7. Na kolejnym zebraniu Rada Rodziców przyjmuje plan pracy (harmonogram działań) oraz preliminarz budżetowy (plan przychodów i wydatków) na dany rok szkolny.
 8. Plenarne zebranie Rady Rodziców upoważnia Prezydium Rady Rodziców do wyboru spośród siebie przedstawicieli do Komisji Konkursowej wybierającej Dyrektora szkoły.
 9. Wybór przedstawicieli do Komisji Konkursowej odbywa się w głosowaniu tajnym:
  1. liczba kandydatów nie może być mniejsza niż dwóch,
  2. nad każdym przedstawionym kandydatem głosuje się oddzielnie,
  3. warunkiem wyboru kandydata jest uzyskanie zwykłej większości głosów.

Rozdział VI
Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów

§ 8

 1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej Prezydium nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.
 2. Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek co najmniej 3 oddziałowych rad rodziców, na wniosek Dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej złożony do Prezydium Rady Rodziców.
 3. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.
 4. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły Rada Rodziców na swoje zebrania plenarne, a Prezydium Rady Rodziców na swoje posiedzenia regulaminowe może zapraszać Dyrektora szkoły oraz przedstawicieli pozostałych organów szkoły, urzędów i organizacji związanych z oświatą, a także inne osoby z zewnątrz w charakterze ekspertów.

§ 9

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Rodziców jej członkowie i uczestnicy posiedzenia zawiadamiani są telefonicznie lub pisemnie. Informacje na ten temat umieszczane są w postaci ogłoszenia w miejscu ogólnodostępnym dla wszystkich rodziców na terenie przedszkola, na stronie internetowej przedszkola i w miarę możliwości przekazywane na bezpośrednie adresy mailowe członków Rady Rodziców, uzyskane przez Przewodniczącego Rady Rodziców bezpośrednio od wychowawców poszczególnych grup.
 2. Zebranie Rady Rodziców nie może odbywać się w trakcie spotkań klasowych.
 3. Posiedzenia plenarne Rady Rodziców oraz Prezydium Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców, za który ponosi odpowiedzialność Sekretarz Prezydium.
 4. Formy i częstotliwość działania innych struktur w ramach prac Rady Rodziców (komisji i zespołów zadaniowych) wynikają z potrzeb realizacji zadań, jakich się te zespoły podjęły, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1.
 5. Zebrania rodziców poszczególnych grup odbywają się z inicjatywy samych rodziców, oddziałowej rady rodziców, wychowawcy grup lub wynikają z terminarza przedszkolnego.

§ 10

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przed pierwszym plenarnym sprawozdawczo-wyborczym posiedzeniem Rady Rodziców. Komisja rewizyjna może zbierać się również z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Rady Rodziców, Rady Rodziców, oddziałowej rady rodziców danej klasy lub dowolnej grupy rodziców liczącej jednak nie mniej niż 10 osób.
 2. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane: plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie Komisji Rewizyjnej.

Rozdział VII
Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

§ 11

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności przedszkola z następujących źródeł:
  1. z dobrowolnych składek rodziców przedszkola,
  2. z darowizn od innych osób fizycznych oraz osób prawnych,
  3. z imprez dochodowych organizowanych przez Radę Rodziców,
  4. z innych źródeł.
 2. Wysokość składki ustala się na początku każdego roku szkolnego na pierwszym plenarnym zebraniu Rady Rodziców. Prezydium Rady Rodziców może też obniżyć lub całkowicie zwolnić od wnoszenia składki na Radę Rodziców tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Prezydium w formie uchwały zapisuje ustalenia Rady Rodziców.
 3. Jeżeli do przedszkola uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, można wnosić składkę tylko na jedno dziecko lub obniżyć składkę na wszystkie dzieci danych rodziców po przedstawieniu radzie oddziałowej oświadczenia rodziców w tej sprawie, które należy następnie przekazać Skarbnikowi Prezydium.

Rozdział VIII
Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców

§ 12

 1. Roczny plan wydatków i przychodów w formie Preliminarza Budżetowego Rady Rodziców Prezydium Rady Rodziców ustala i zatwierdza na zebraniu plenarnym Rady Rodziców.
 2. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie Preliminarza Budżetowego Rady Rodziców zatwierdzanego na początku roku szkolnego przez członków Prezydium Rady Rodziców.
 3. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej na następujące cele:
  1. pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników,
  2. nagrody rzeczowe dla dzieci,
  3. organizacja imprez przedszkolnych lub ich dofinansowanie,
  4. wyjazdy dzieci,
  5. prowadzenie księgowości Rady Rodziców
  6. dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych,
 4. W uzasadnionych przypadkach Rada Rodziców może podjąć uchwałę o innym niż wymienione w ust. 3 wydatkowaniu funduszy, nie ujętym w rocznym preliminarzu budżetowym.
 5. Rada Rodziców może w uzasadnionych przypadkach podjąć uchwałę o zwrocie kosztów poniesionych przez rodziców w związku z załatwianiem spraw Rady Rodziców.
 6. Wszelkie ruchomości i urządzenia zakupione z funduszu Rady Rodziców, a wymienione w ust. 3 pkt f , stają się własnością przedszkola i podlegają inwentaryzacji.
 7. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:
  1. Dyrektor,
  2. oddziałowe rady rodziców,
  3. grono pedagogiczne.
 8. Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może w części być zależny od życzenia czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców. W takim przypadku Prezydium Rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców.

Rozdział IX
Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców

§ 13.

 1. Prezydium Rady Rodziców wyznacza Skarbnika do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad dysponowaniem środkami finansowymi Rady Rodziców, któremu również można na zasadach społecznych powierzyć obsługę księgowo-rachunkową Rady Rodziców.
 2. Środki finansowe przechowywane są przez Skarbnika.
 3. Każda operacja musi być udokumentowana i załączona do ewidencji prowadzonej przez Skarbnika. Każdy dokument  znajdujący się w ewidencji musi być podpisany przez Przewodniczącego  i Skarbnika Prezydium Rady Rodziców, w celu potwierdzenia, że wykonana operacja była zgodna z wcześniejszymi ustaleniami.
 4. Zmian w udzielaniu pełnomocnictw można dokonywać na podstawie prawomocnej uchwały podjętej przez wszystkich członków Prezydium Rady Rodziców.
 5. Rozliczenia funduszu Rady Rodziców za cały rok dokonuje Komisja Rewizyjna. Ustalenia Komisji Rewizyjnej muszą mieć formę pisemną i są przedstawione Prezydium Rady Rodziców oraz oddziałowym radom rodziców na Plenarnym Posiedzeniu Rady Rodziców.

Rozdział X.
Postanowienia końcowe

§ 14

 1. Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej.
 2. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez Dyrekcję przedszkola lub podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną, Prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do Dyrektora przedszkola, na które ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.
 3. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nierespektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nieudzielenia wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia, Prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego bądź nadzorującego przedszkole.

§ 15

Rada Rodziców posługuje się pieczątką : Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego w Stepnicy.

§ 16.

 1. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony uchwałą Rady Rodziców nr 2/2015/2016 z dnia 28.10.2015 roku na posiedzeniu Rady Rodziców i zastępuje wcześniejszy dokument z 20.09.2014 r.
 2. Niniejszy regulamin zostaje przekazany do wiadomości wszystkim oddziałowym radom rodziców oraz ogółowi rodziców poprzez jego udostępnienie na stronie internetowej przedszkola oraz Gronu Pedagogicznemu i Dyrektorowi.