Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

STEPNICA - Port wysokiej jakości edukacji

Szkoła Podstawowa w Stepnicy oraz Szkoła Podstawowa w Racimierzu
przystąpiły do realizacji projektu „Stepnica – Port wysokiej jakości edukacji” 
w ramach programu: Fundusze Europejskie Dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
Gmina Stepnica otrzymała wsparcie w formie dofinansowania na realizację w/w projektu
w wysokości 900.418,67 zł.

Fundusze pozyskane z dofinansowania przeznaczone zostaną na realizację zajęć rozwijających różne kompetencje uczniów, tj. kompetencje  podstawowe, cyfrowe, zielone, a także zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-obywatelskie i przedsiębiorcze. Będą to zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz rozwijające zainteresowania uczniów z języka niemieckiego i angielskiego, chemii, informatyki, zajęcia matematyczno-przyrodnicze, Koło Ekologiczne, Koło Jestem EKO - Jem Zdrowo, Koło Fotograficzne, Koło Informatyczno-Turystyczne, Koło Techniczne, a także Klub Młodego Lidera. Ponadto zaplanowano zajęcia z edukacji włączającej prowadzone na podstawie scenariuszy w zakresie równego traktowania oraz nauczania tolerancji i niedyskryminacji. W ofercie zajęć znajdzie się też wsparcie w formie warsztatów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, których celem będzie przeprowadzenie oceny indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych uczniów w dokonania właściwego wyboru ścieżki edukacyjnej, a tym samym wyboru szkoły ponadpodstawowej zgodnie z predyspozycjami ucznia. Zostanie również zapewnione wsparcie psychologiczne dla uczniów.

W ramach realizacji projektu szkoły zostaną doposażone w sprzęt dydaktyczny. Będą również prowadzone kursy i szkolenia dla kadry pedagogicznej w celu rozwoju ich kompetencji zawodowych. Nauczyciele uzyskają możliwość podniesienia kompetencji w szczególności w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz nowoczesnych metod i form nauczania. Projekt będzie realizowany w latach 2024 – 2025.