Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

Samorząd uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego

 • Jagoda Synówka - przewodnicząca
 • Ksawery Klepinowski - z-ca przewodniczącej
 • Wojciech Kubiak - sekretarz

Członkowie Rady Samorządu

 • Nina Gwiazdowska
 • Maja Cyniak
 • Amelia Masternak
 • Lena Kotomska
 • Amelia Lasik
 • Tomasz Waszkowski
 • Amelia Pluta

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej w Stepnicy na rok 2023/24

Cele Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Zadania wychowawczo – profilaktyczne:

 • Inspirowanie i organizowanie życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły,
 • Reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego,
 • Propagowanie idei samorządności oraz wychowania w demokracji.

Samorząd Uczniowski działa w następujących obszarach:

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA:

 • poznawanie i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach,
 • informowanie społeczności szkolnej o działaniach organu poprzez prowadzenie gazetki ściennej,
 • umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły,
 • współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym,
 • diagnozowanie potrzeb,
 • sporządzanie sprawozdań,
 • organizacja wyborów przedstawicieli organu,
 • popularyzowanie wiedzy o prawach dziecka;

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA:

 •  współpraca ze Szkolnym kołem Kołem Wolontariusza,
 • udział w różnorodnych akcjach charytatywnych.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA:

 • uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego,
 • poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, w tym m. in.  z okazji Andrzejek, zabawy karnawałowej,
 • propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej, poprzez organizację apeli okolicznościowych oraz pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnej,
 • organizowanie okolicznościowych konkursów,
 • realizacja projektu „Trzymaj Formę”, „Bieg po zdrowie”, „Mam talent”

Zadaniem opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest:

 • czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,
 • pośredniczenie między uczniami a nauczycielami,
 • doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.

Efekty działań przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły:

 • wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności poprzez rozwój samorządności, kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych, poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka i Ucznia,
 • wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać, wypełniając go pomysłami i działaniami wynikającymi z oczekiwań  uczniów
  i potrzeb szkoły,
 • pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału,
 • reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej wobec Rady Pedagogicznej,
 • stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,
 • wzrost empatii - podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących
  w szczególnie trudnej sytuacji i na rzecz zwierząt.

Opiekunki Samorządu Uczniowskiego: 

 • Marta Zdolska
 • Aneta Rączkowska