Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

Samorząd uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego

 • Zofia Żak - przewodnicząca
 • Szymon Sosnowski - z-ca przewodniczącej
 • Lena Kotomska - sekretarz

Członkowie Rady Samorządu

 • Paulina Suchecka
 • Oliwia Gamułkiewicz
 • Kacper Chabraszewsk
 • Amelia Lasik
 • Daria Wawrzyńska
 • Aleksandra Strzelczyk
 • Wiktor Gajewski
 • Lena Zgirska
 • Amelia Masternak

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej w Stepnicy na rok 2022/23

Cele Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Zadania wychowawczo – profilaktyczne:

 • Inspirowanie i organizowanie życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły,
 • Reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego,
 • Propagowanie idei samorządności oraz wychowania w demokracji.

Samorząd Uczniowski działa w następujących obszarach:

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA:

 • poznawanie i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach,
 • informowanie społeczności szkolnej o działaniach organu poprzez prowadzenie gazetki ściennej,
 • umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły,
 • współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym,
 • diagnozowanie potrzeb,
 • sporządzanie sprawozdań,
 • organizacja wyborów przedstawicieli organu,
 • popularyzowanie wiedzy o prawach dziecka;

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA:

 •  współpraca ze Szkolnym kołem Kołem Wolontariusza,
 • udział w różnorodnych akcjach charytatywnych.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA:

 • uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego,
 • poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, w tym m. in.  z okazji Andrzejek, zabawy karnawałowej,
 • propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej, poprzez organizację apeli okolicznościowych oraz pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnej,
 • organizowanie okolicznościowych konkursów,
 • realizacja projektu „Trzymaj Formę”, „Bieg po zdrowie”, „Mam talent”

Zadaniem opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest:

 • czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,
 • pośredniczenie między uczniami a nauczycielami,
 • doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.

Efekty działań przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły:

 • wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności poprzez rozwój samorządności, kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych, poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka i Ucznia,
 • wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać, wypełniając go pomysłami i działaniami wynikającymi z oczekiwań  uczniów
  i potrzeb szkoły,
 • pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału,
 • reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej wobec Rady Pedagogicznej,
 • stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,
 • wzrost empatii - podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących
  w szczególnie trudnej sytuacji i na rzecz zwierząt.

PLAN DZIAŁAN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

WRZESIEŃ:

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem pocztu sztandarowego i pocztu flagowego
 • Zapoznanie wszystkich uczniów z regulaminem SU.
 • Wybory władz do SU.
 • Opracowanie rocznego planu pracy SU na rok 2022/2023.
 • Wznowienie całorocznej akcji „Szczęśliwy numerek”.
 • Zagospodarowanie i aktualizacja gazetki ściennej SU oraz aktualizacja danych dotyczących SU na stronie internetowej szkoły.
 • Zaplanowanie i wykonanie dekoracji korytarzy i sal lekcyjnych.
 • Udział w akcji „Sprzątanie świata”.
 • Wystawa fotograficzna elektroniczna „Pocztówka z wakacji”

PAŹDZIERNIK:

 • Dzień Edukacji Narodowej. Zorganizowanie spotkania uczniów z nauczycielami szkoły udział w programie artystycznym, składanie życzeń nauczycielom i innym osobom pracującym w szkole.
 • Dekoracja na szkolnym holu z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • Udział w porządkowaniu cmentarza i miejsc pamięci na terenie gminy 

LISTOPAD:

 • Udział w apelu z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
 • Organizacja klasowych spotkań „andrzejkowych”.
 • Akcja z okazji Dnia Życzliwości i Pozdrowień 
 • Akcja Dzień Pluszowego Misia (25 listopada)
 • Akcja ubieramy się na biało- czerwono

GRUDZIEŃ:

 • Organizacja klasowych „Mikołajek”.
 • Dzień w przebraniu za Mikołaja (6 grudnia)
 • Kiermasz świąteczny
 • Wysyłanie życzeń do nauczycieli emerytowanych oraz zaprzyjaźnionych instytucji
  z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
 • Zorganizowanie konkursu na najdłuższą brodę Mikołaja. 

STYCZEŃ:

 •  
 • Dni kolorowe
 • Szkolna akcja – białe ubranie zimowe 
 • Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w pierwszym półroczu.
 • Akcja Dzień Ciszy i Spokoju.

LUTY:

 • Konkurs na serce wykonane dowolną technika plastyczną
 • Słodkie serca – sprzedaż piernikowych serc we współpracy z Radą Rodziców

MARZEC:

 •  
 • Organizacja Dnia Kobiet w klasach.
 • Obchody 1 Dnia Wiosny 
 • Akcja zabawne przebrania
 • Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy.

KWIECIEŃ:

 •  
 • Składanie życzeń świątecznych wszystkim pracownikom szkoły.
 • Udział w obchodach Dnia Ziemi.
 • Akcja „Dzień w ubraniu w kwiaty”.

MAJ:

 •  
 • Zainicjowanie akcji "Wakacyjna oś czasu" – informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego;
 • Akcja ubieramy się kolorowo – każda klasa na inny kolor – losowanie kolorów
 • 26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.

CZERWIEC:

 •  
 • Akcja dzień skarpetki nie do pary
 • Wspólny taniec wszystkich uczniów na Orliku
 • Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w drugim półroczu.

CAŁY ROK SZKOLNY:

 •  
 • Pomoc w organizowaniu i udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły we współpracy ze Kołem Wolontariusza.
 • Prowadzenie gazetek ściennych Samorządu Uczniowskiego.
 • Informowanie wszystkich uczniów i wychowawców klas o organizowanych akcjach.
 • Spotkania Rady samorządu Uczniowskiego z opiekunami.
 • Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań oraz samopomocy koleżeńskiej.
 • Promowanie zdrowego trybu życia.
 • Wykonywanie okolicznościowych dekoracji oraz aktualizowanie informacji na tablicy SU.
 • Współpraca z nauczycielami oraz Dyrekcją szkoły.
 • Współpraca z Radą Rodziców.
 • Udział w uroczystościach szkolnych.
 • Przekazywanie informacji o działalności SU na stronę internetową szkoły.
 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

Opiekunki Samorządu Uczniowskiego: Małgorzata Kania Adrianna Denesiuk