logogodło

im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
Dziś jest piątek 04 listopada 2022, dziś są imieniny: Karola i Olgierda

Regulamin rekrutacji do projektu

dodano: 2019-09-29 16:35:28

REGULAMIN REKRUTACJI
I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
PN. „W DRODZE DO SUKCESU”

§ 1.
Informacje o projekcie

1. Projekt pn. „W drodze do sukcesu” realizowany jest przez Gminę Stepnica / Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stepnicy i Szkołę Podstawową w Racimierzu –  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020(Priorytet RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla SOM),
zwaną dalej "organizatorem".
2. Biuro projektu: ul. Krzywoustego 4, 72-112 Stepnica.
3. Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. - 30.06.2020 r.

§ 2.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i wyboru uczestniczek/uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie.
2. Projekt będzie składał się z dziewięciu zadań:
3. Harmonogram zajęć zostanie ustalony po zakończeniu rekrutacji.
4. W projekcie weźmie udział łącznie 420 uczestniczek/uczestników.

§ 3.
Warunki uczestnictwa

1. Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Stepnicy i Szkoły Podstawowej w Racimierzu.
2. Osoby, deklarujące uczestnictwo w zajęciach, realizowanych w ramach projektu, muszą być mieszkańcami Gminy Stepnica.
3. Uczestnikiem projektu może zostać każdy uczeń/uczennica, który z własnej inicjatywy, za zgodą rodziców/opiekunów, zainteresowany jest nabywaniem nowych umiejętności i rozwijaniem zainteresowań, podnoszeniem ogólnego poziomu wykształcenia.

§ 4.
Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja odbywać się będzie w Szkole Podstawowej w Stepnicy i Szkole Podstawowej w Racimierzu w dwóch terminach – na początku roku szkolnego 2018/2019 oraz 2019/2020.
2. Informacje o rekrutacji zostaną opublikowane co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć na tablicach ogłoszeniowych w szkole i na stronie internetowej.
3. Przy zgłoszeniu kandydat jest zobowiązany do wypełnienia ankiety rekrutacyjnej, dostępnej do pobrania w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy.
4. Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za składanie nieprawdziwych informacji.
5. Rekrutacji dokonuje komisja rekrutacyjna, której przewodniczy koordynator.
6. Wybór uczestników projektu będzie odbywał się w oparciu o:
-  motywację i chęć do pracy w zespole – dla małych projektów edukacyjnych,
- rodzaj zainteresowań, motywację do uzyskiwania wyższych ocen – dla zajęć przedmiotowych,
- wskazania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wyniki w nauce i wskazania nauczycieli wychowawców – dla zajęć specjalistycznych,
7. W zajęciach z doradcą edukacyjno-zawodowym uczestniczyć będą wszyscy uczniowie/uczennice obu szkół. Zajęcia prowadzić będą wychowawcy klas i doradca zawodowy.
8. W wycieczkach edukacyjnych wezmą udział uczniowie/uczennice, którzy poczynili postępy w nauce w czasie trwania projektu.
9. W procesie rekrutacji obowiązują następujące kryteria pierwszeństwa:
- uczeń/uczennica posiada orzeczenie o niepełnosprawności – 3 pkt,
- uczeń/uczennica dojeżdża do szkoły – 2 pkt,
- uczeń/uczennica bądź rodzina jest objęta opieką OPS – 1 pkt.
10. Podczas rekrutacji, osoby zainteresowane będą informowane o zasadach uczestnictwa w projekcie.
11. Każdy uczeń/uczennica może wziąć udział w więcej niż jednym zadaniu.
11. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
12. W przypadku zakwalifikowania się zbyt małej liczby osób zostanie ogłoszona rekrutacja dodatkowa dla uczniów/uczennic wyrażających chęć udziału w projekcie, podczas której pominięte zostaną kryteria pierwszeństwa.
13. Od wyników rekrutacji nie przysługuje odwołanie.
14. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zobowiązane są zgłosić się w ustalonym terminie i miejscu na rozpoczęcie zajęć oraz podpisanie:
a/ deklaracji uczestnictwa w szkoleniu,
b/ pokwitowania pobrania materiałów szkoleniowych,
c/ oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
15. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do danego zadania, nie zgłosi się
w wyznaczonym terminie, bez podania przyczyny, zostaje skreślona z listy uczestników, a na jej miejsce przyjęta zostanie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, sporządzonej w trakcie rekrutacji.

§ 5.
Zasady udziału i organizacja zajęć

1. Warunkiem udziału w zajęciach odbywających się w ramach projektu uczestniczka/uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia ankiety rekrutacyjnej.
2. Podanie danych, o których mowa w pkt. 1 jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
3. Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za składanie nieprawdziwych informacji.
4. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:
Zadanie 1. Realizacja małych projektów edukacyjnych rozwijających umiejętność uczenia się, kompetencje matematyczne, przyrodnicze i społeczne.
S.P. Stepnica: 18 grup po 6 osób (9 grup w pierwszym i 9 grup w drugim semestrze).
S.P. Racimierz: 6 grup po 6 osób (3 grupy w pierwszym i 3 grupy w drugim semestrze).
Zajęcia popołudniowe mające na celu wykorzystanie wiedzy i umiejętności w praktyce. Odbywać się będą w wymiarze 2 godzin tygodniowo przez 10 tygodni. Jeden uczeń może uczestniczyć max. w 2 projektach. Zajęcia odbywać się będą w terminie wrzesień 2018r. – czerwiec 2020r.
Zadanie 2. Organizacja i realizacja kółek zainteresowań, warsztatów i laboratoriów dla uczniów II i III etapu - Szkolne Koła Naukowe.
S.P. Stepnica: 12 grup po 8 osób. Utworzone zostaną cztery grupy na zajęcia z matematyki, trzy grupy na zajęcia z języka obcego, dwie grupy na zajęcia z biologii oraz po jednej grupie na zajęcia z przyrody, chemii i fizyki.
S.P. Racimierz: 8 grup po 8 osób. Utworzone zostaną dwie grupy na zajęcia z matematyki oraz biologii, a także po jednej grupie na zajęć z przyrody, chemii, fizyki oraz języka obcego.
Zajęcia popołudniowe odbywać się będą w wymiarze 2 godzin tygodniowo przez 30 tygodni w roku szkolnym. Zajęcia odbywać się będą w terminie wrzesień 2018r. – czerwiec 2020r.
Zadanie 3. Realizacja dodatkowych zajęć informatycznych z programowania. „Kodowanie na ekranie”
S.P. Stepnica: Zadanie dla klas I-V (9 grup).
Razem godzin: 9 grup x 1h w tyg. x 30tyg. x 2lata = 540h.
S.P. Racimierz: Zadanie dla klas I-V (5 grup).
Razem godzin: 5 grup x 1h w tyg. x 30tyg. x 2lata = 300h.
Celem zadania jest nabywanie kompetencji informatycznych, umiejętności niezbędnych w przyszłości na rynku pracy. Zajęcia odbywać się będą w terminie wrzesień 2018r. – czerwiec 2020r.
Zadanie 4. Realizacja zajęć specjalistycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE).
S.P. Stepnica: 12 grup. Dla uczniów I etapu (zajęcia ”Czytam piszę i liczę”): 6 grup po min. 3U = 18U;
II i III etapu (zajęcia logopedyczne i korekcyjne): 6 grup po min. 3U = 18U.
Razem uczniów: 36. Razem godzin: 12 grup x 1h tyg. x 30 tyg. x 2 lata = 720h.
S.P. Racimierz: 6 grup. Dla uczniów I etapu (zajęcia „Czytam piszę i liczę”): 3 grupy po min. 3U = 9U;
Dla II i III etapu (zajęcia logopedyczne i korekcyjne): 3 grupy po min. 3U = 9U.
Razem godzin: 6 grup x 1h tyg. x 30 tyg. x 2 lata = 360h.
Zajęcia popołudniowe odbywać się będą w wymiarze 1 godziny tygodniowo przez 30 tygodni w roku szkolnym. Zajęcia odbywać się będą w terminie wrzesień 2018r. – czerwiec 2020r.
Zadanie 5. Realizacja wyjazdów edukacyjnych, w tym 7-dniowa Naukowa Zielona Szkoła (czerwiec 2019) oraz 4-dniowe wycieczki do Warszawy (maj 2019 i maj 2020).
Udział w wycieczkach uzależniony jest od postępów w nauce w czasie trwania projektu.
Zadanie 6. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego, obejmującego ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych do wykonywania poszczególnych zawodów.
Zadanie dla wszystkich uczniów od klas I do VIII plus III klasy gimnazjum.
5. Harmonogram zajęć, będzie ustalany każdorazowo przed rozpoczęciem edycji
i przedstawiany uczestniczkom na pierwszym spotkaniu.
6. Organizator zapewnia materiały i pomoce dydaktyczne, niezbędne do zajęć zgodnie z projektem.
7. Uczennica/uczeń zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności.
8. Warunkiem otrzymania dyplomu uczestnictwa jest udział w min. 75 % zajęć, po należytym usprawiedliwieniu nieobecności (względy zdrowotne, zdarzenia losowe).
9. W przypadku nieobecności uczennicy/ucznia jest on zobowiązany do zgłoszenia tego faktu przed zajęciami bądź przedstawienia usprawiedliwienia po zajęciach. Fakt ten może być zgłaszany ustnie, telefonicznie bądź pisemnie.
10. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach uczeń/uczennica obowiązana jest do złożenia pisemnego oświadczenia z podaniem powodu rezygnacji.
11. W przypadku rezygnacji uczennicy/ucznia z udziału w zajęciach na jego miejsce przyjęta zostanie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.

§ 6.
Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje z dniem rozpoczęcia realizacji projektu pn. „W drodze do sukcesu”.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.
3. Regulamin projektu dostępny jest w biurze projektu oraz na stronach internetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy i Szkoły Podstawowej w Racimierzu.

 Opracowanie: Koordynator projektu

Stepnica, dnia 27 sierpnia 2018 r.          

Szukaj na stronie

Pogoda
Licznik
Odwiedziło nas: 3354414 osób