Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

PEDAGOG SZKOLNY  mgr Anna Wojno

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Poniedziałek 7.45 - 10:45
Wtorek 7.45 - 8.45; 10.45 - 11.45
Środa 8.45 - 11.45
Czwartek 8.45 - 9.45; 10.45 - 11.45
Piątek 10.45 - 11.45

         


PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności:
Zadanie 1
Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń szkolnych.
1) Rozpoznawanie sytuacji osobistej, rodzinnej, wychowawczej i materialnej uczniów, poprzez rozmowy indywidualne. 
2) Indywidualne rozmowy z nauczycielami, uczniami, ich rodzicami, specjalistami pracującymi z dziećmi i młodzieżą.
3) Udzielanie pomocy nauczycielom w interpretacji orzeczeń i opinii psychologiczno-pedagogicznych oraz w analizie innej dokumentacji dotyczącej ucznia.
4) Konsultowanie indywidualnych przypadków w zakresie diagnozy ze specjalistami z zewnątrz w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych, z praktykami zatrudnionymi w szkolnictwie specjalnym.
5) Kierowanie uczniów przejawiających poważne trudności dydaktyczne lub wychowawcze do poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych poradni specjalistycznych.
6) Przeprowadzenie ankiety diagnostycznej wśród wychowawców klas systematyzującej wiedzę i rozeznanie w sytuacji rodzinnej, wychowawczej i dydaktycznej ucznia. Opracowanie statystyczne.
7) Współpraca z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami w celu rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych.
Zadanie 2
Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych.
1) Przeprowadzenie ankiety diagnostycznej wśród wychowawców klas systematyzującej wiedzę i rozeznanie w sytuacji rodzinnej, wychowawczej i dydaktycznej ucznia. Opracowanie statystyczne.
2) Współpraca z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami w celu rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych.
Zadanie 3
Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
1) Analizowanie opinii i orzeczeń, prowadzenie rejestrów w formie papierowej.
2) Postulowanie organizacji zajęć specjalistycznych np. dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne.
3) Prowadzenie rozmów indywidualnych z uczniami przejawiającymi trudności wychowawcze.
4) Projektowanie i monitorowanie działań interwencyjnych podejmowanych w stosunku do uczniów (np. kontrakt). 
5) Występowanie z propozycją udzielania uczniom pomocy w formie indywidualnego programu lub toku nauczania.
6) Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
7) Uczestniczenie /organizowanie szkoleń na tematy związane z profilaktyką, opieką, wychowaniem oraz pomocą psychologiczno- pedagogiczną.
8) Udzielanie porad nauczycielom w zakresie interpretacji zachowania uczniów przejawiających trudności przystosowawcze oraz proponowanie metod wychowawczych postępowania z nimi.
9) Pozyskiwanie rodziców do współudziału w realizacji postulowanych wobec ich dzieci działań.
10) W czasie trwającej pandemii COVID-19 zachowanie szczególnych środków ostrożności (reżim sanitarny):
-    dezynfekcja rąk,
- w przypadku podejrzenia możliwy pomiar temperatury pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym,
-    zachowanie dystansu społecznego (w miarę możliwości),
-    obowiązek noszenia maseczki przez nauczycieli,
-    obowiązek noszenia maseczki przez uczniów (w razie konieczności w plecaku),
-    monitorowanie wejść i wyjść.
Zadanie 4
Wspieranie specjalistów i nauczycieli w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
1) Współpraca przy tworzeniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2) Udzielanie nauczycielom informacji na temat specyfiki specjalnych potrzeb ucznia.
3)Wskazywanie zalecanych form i sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka.  
Zadanie 5
Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
1) Realizacja działań wyznaczonych dla pedagoga-wynikających z Planu Pracy Szkoły oraz Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły.
2) Współpraca z nauczycielami, wychowawcami klas, organami szkoły i pozaszkolnymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy.
3) Podejmowanie działań informacyjno-profilaktycznych; aktualizacja ulotek wspierających ucznia, rodzica, nauczyciela, udostępnianie informacji na stronie internetowej. 
4) Prowadzenie/organizowanie zajęć o charakterze profilaktyki pierwszorzędowej. Promocja zdrowego stylu życia, uczenie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, ukazanie alternatywy w stosunku do zachowania ryzykownego i problemowego.
5) Postulowanie objęcia opieką prawną uczniów wychowujących się w środowiskach zagrożonych patologiami, opiniowanie spraw uczniów dotkniętych niedostosowaniem społecznym, przemocą domową i opracowywanie wniosków do Sądu Rodzinnego i Nieletnich do Goleniowa.
Zadanie 6
Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
1) Prowadzenie pogadanek i rozmów w klasach we współpracy z wychowawcami i na ich wniosek.
2) Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych powstałych na tle niepowodzeń szkolnych, konfliktów rówieśniczych lub rodzinnych.
3) Rozmowy z uczniami, w celu umożliwienia im głębszego zrozumienia własnych postaw, przekonań, oczekiwań oraz wartości, wpływu innych ludzi na ich zachowanie, a także wpływu ich zachowania na otoczenie.
Zadanie 7
Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w stosunku do uczniów.
1) Pomoc stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach (rola osoby neutralnej i bezstronnej).
2) Udzielanie porad, pomoc w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w klasach.
3) Udzielanie uczniom porad i pomocy w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z kontaktami rówieśniczymi w tym, z presją negatywnych wzorców.
4) Porady związane z rozwiązywaniem trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.
5) Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z nauczycielami.
6) Zwracanie szczególnej uwagi na kwestię sprawiedliwości i etycznego traktowania uczniów przez nauczycieli i przestrzeganie ustaleń Konwencji o Prawach Dziecka i wewnętrznych dokumentów szkolnych.
7) Udzielanie porad rodzicom w sprawach trudności wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych z dziećmi.
8) Poradnictwo wychowawcze mające na celu modyfikowanie sposobu postępowania rodziców oraz ich postaw wychowawczych wobec dzieci, słuchanie o pojawiających się trudnościach, radzenie, jakie działania można podjąć – w tym tłumaczenie ograniczeń, jakie należy postawić dziecku.
9) Udzielanie informacji o funkcjonujących organizacjach na rzecz pomocy rodzinie.
Zadanie 8 
Udzielanie pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
1) Udział w określaniu zdolności i predyspozycji uczniów.
2) Postulowanie zajęć rozwijających predyspozycje i uzdolnienia uczniów.
3) Rozmowy merytoryczne przed dokonaniem wyboru szkoły i zawodu.
Zadanie 9
Realizowanie zadań z zakresu pomocy materialnej udzielanej uczniom.
1) Współdziałania z organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego (np. MGOPS, GKRPA, instytucje samorządowe i in.).
2) Dyskretne monitorowanie sytuacji materialnej uczniów, ścisła współpraca w tym zakresie z wychowawcami.  
Zadanie 10
Organizacja pracy własnej.
1) Zapewnienie w rozkładzie zajęć możliwości kontaktowania się uczniów i rodziców.
2) Stała współpraca z władzami szkoły, wychowawcami, nauczycielami, rodzicami, samorządem szkoły i internatu, pielęgniarką szkolną.
3) Współdziałanie z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problematyką opieki i wychowania.
4) Uwzględnianie w swojej pracy bieżących potrzeb i oczekiwań środowiska szkolnego.
5) Prowadzenie obowiązującej dokumentacji; dziennik pracy, w którym rejestruje się wykonane czynności w danym dniu, ewidencję uczniów wszystkich klas objętych pomocą  psychologiczno-pedagogiczną z podziałem na rodzaj udzielanej pomocy, ewidencję pism przychodzących i kopie pism wysyłanych.
Zadanie 11
Rozwój i samodoskonalenie. Zadania dodatkowe.
1) Troska o estetyczny i dobrze wyposażony gabinet.
2) Systematyczne gromadzenie literatury fachowej oraz pomocy dydaktycznych potrzebnych w pracy pedagoga szkolnego.
3) Samodoskonalenie oraz udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.