Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

Rekrutacja do klasy pierwszej SP na rok szkolny 2023/24

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy
ogłasza nabór dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
na rok szkolny 2023/2024

Zapisu dziecka do klasy I szkoły dokonują rodzice (opiekunowie prawni) osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.30 do 15.00.

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie. Szczegółowych informacji udziela Sekretariat szkoły w godzinach pracy.

W celu zapisania dziecka rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są dostarczyć:

 • zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka,
 • dowód osobisty rodzica (opiekuna prawnego) do wglądu,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał) – do wglądu,
 • w przypadku opiekunów prawnych – oryginał dokumentu ustanawiającego opiekunów prawnych (np. orzeczenia sądu),
 • zaświadczenie o odbyciu przez dziecko przygotowania przedszkolnego (tzw. informacja o gotowości szkolnej) przy zapisach do klasy I (do okazania w terminie późniejszym po decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły).

Składając wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I naszej szkoły rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są podać:

 • numer PESEL dziecka,
 • adres zameldowania dziecka,
 • adres zamieszkania dziecka,
 • adres e-mailowy, numery telefonów rodziców (opiekunów prawnych) umożliwiające szkole szybki kontakt.

Harmonogram rekrutacji:

 • Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej: od 01 do 31 marca 2023 r.
 • Weryfikacja wniosków przez komisję weryfikacyjną w dniach 03 - 14 kwietnia 2023 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 17 kwietnia 2023 r.

 • Pisemne potwierdzanie przez rodzica dziecka woli przyjęcia do placówki: od 18 kwietnia do 24 kwietnia 2023 r.
 • Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 25 kwietnia 2023 r.

Rekrutacja uzupełniająca

 • Składanie wniosków przez rodziców: od 08 do 12 maja 2023 r.
 • Weryfikacja wniosków przez komisję weryfikacyjną w dniach 15 - 19 maja 2023 r.
 • Publikacja listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 22 maja 2023 r.
 • Potwierdzanie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do placówki: od 23 maja – 29 maja 2023 r.
 • Publikacja listy przyjętych: 30 maja 2023 r.

Karta zgłoszenia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

Potwierdzenie woli